Shell wil kansen en uitdagingen van energietransitie benutten

50

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en de kansen en uitdagingen van energietransitie benutten. In Nederland ontwikkelt zij daarvoor nieuwe businessmodellen. Marjan van Loon – president-directeur van Shell Nederland – vertelt dat de eerste stappen gezet zijn.

Nadat er op de klimaattop van Parijs eind 2015 afspraken zijn gemaakt over minder uitstoot van broeikasgassen en om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken, heeft Shell toegezegd eveneens te willen investeren in een beter klimaat op aarde. Vooral in Nederland wil Shell met nieuwe vormen van energie werken en is er de wens om het huidige tempo te versnellen.

Kans

Van Loon: “Omdat we in Nederland de energiemarkt goed kennen en verwachten dat we hier snel en veel kunnen leren, willen we in Nederland vooroplopen. Op dit moment staat Nederland nog onderaan de lijstjes omdat onze economie vooral geënt is op traditionele brandstoffen zoals olie en gas. Dat moet en kan anders, iedereen is zich ervan bewust dat we steeds minder gebruik kunnen maken van fossiele brandstoffen. Nederland staat daarom nu voor een keuze: blijven we hekkensluiter of zetten we in op versnelling van de energietransitie? Wij denken dat versnelling van de energietransitie kansen biedt voor Nederland. Versnelling en schaalvergroting betekenen niet alleen sneller minder CO₂-uitstoot, maar kunnen ook voor economische groei zorgen door het ontwikkelen van een op energietransitie gerichte industrie. Voor Shell is de versnelling van de Nederlandse energietransitie een kans om de mogelijkheden die de energietransitie biedt te benutten.”

Succesvolle versnelling

Dat Nederland en zo ook Shell daarbij voor grote uitdagingen staan ontkent Van Loon niet. “De uitdaging is om te voorzien in de wereldwijd groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd minder CO₂ uit te stoten. Vanwege de toename van de wereldbevolking en de welvaart is er steeds meer energie nodig. Veel meer mensen op deze aardbol willen hetzelfde als wij in Europa: betere elektriciteitsvoorzieningen en communicatie- en vervoersmogelijkheden zoals een mobieltje of een voertuig om producten te vervoeren. Met dat in ons achterhoofd weten we dat het lastig is om de uitstoot en de opwarming van de aarde te beperken. Een succesvolle versnelling van de energietransitie vraagt dan ook om actie en een enorme investering in infrastructuur en apparatuur om de verschillende bestaande en nieuwe energiebronnen en –technologieën zo goed mogelijk te kunnen benutten. Ook is geïntegreerd meerjarig beleid nodig op het gebied van klimaat, energie en economie.”

Werken aan de toekomst

Van Loon vertelt dat Shell op meerdere fronten in actie is gekomen en nog komt om met nieuwe energie te werken aan de toekomst. Vanuit bestaande business, maar ook daarbuiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw en exploitatie van de offshore windparken Borssele III en IV in de Noordzee, waar Shell de opdracht voor heeft gewonnen, de inzet van LNG als schonere brandstof voor de scheepvaart of het zware wegverkeer. Verder ontwikkelt ze een laadpuntennetwerk waar in de behoefte wordt voorzien van het groeiende aantal automobilisten met een elektrisch voertuig dat ook onderweg wil kunnen laden. Met de laadpalen kunnen elektrische auto’s in vijf tot acht minuten worden opgeladen, tot drie keer sneller dan de huidige snelste laders. Bij Shell Moerdijk worden 50.000 zonnepanelen aangelegd waar Shell zelf de elektriciteit gaat gebruiken. En voor de raffinaderij in Pernis investeert Shell in de productie van steeds schonere brandstoffen en onderzoekt ze nieuwe technologieën zoals waterstof en biobrandstoffen. Vanuit Pernis gaat Shell naast CO₂ aan tuinders, nu ook restwarmte aan 16.000 Rotterdamse huishoudens leveren.

Samenwerking 

Voor Van Loon is het een logische stap dat Shell zich in deze regio richt op energietransitie. “20% van de CO₂-uitstoot in Nederland vindt plaats in het Rijnmondgebied. Als we zaken willen veranderen en grote stappen willen zetten moeten we hier beginnen, hier waar veel gebeurt.” Zelf begon Van Loon 28 jaar geleden haar carrière als jonge technoloog bij Shell in Pernis. “Ondanks dat ik in Brabant geboren en getogen ben voel ik me thuis in het Rotterdamse. Mijn man en mijn schoonfamilie komen er vandaan en de mentaliteit van geen woorden maar daden spreekt me aan.” Ondanks dat het nog jaren kan duren voor het keerpunt van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is gehaald, benadrukt Van Loon dat de gewenste energietransitie van Shell niet alleen bij woorden blijft. Hierbij is volgens de president-directeur samenwerking van cruciaal belang. “Voor al deze nieuwe ontwikkelingen is samenwerking de sleutel tot succes. Om innovatieve oplossingen en talenten te ontwikkelen is samenwerking met de overheid en andere partners essentieel. Deze samenwerking geeft ons niet alleen zicht op een beter klimaat, het biedt ons ook nieuwe economische kansen.”

Over Marjan van Loon

Sinds 1 januari 2016 is Marjan van Loon aangetreden als nieuwe bestuursvoorzitter bij Shell Nederland. Van Loon is al 26 jaar werkzaam voor Shell en vervult sinds 2009 de functie van Vice President Liquefied Natural Gas and Gas Processing. Ze brengt een schat van expertise en ervaring mee om deze positie te vervullen. In haar functie van president-directeur van Shell Nederland ziet zij het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan vormen van energie, innovatie en techniek.

Deel dit artikel: