Partnernieuws

Baangerelateerde investeringskorting

871

Op 5 oktober 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën een wijziging ingediend bij de Tweede Kamer op het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Het betreft de baangerelateerde investeringskorting, afgekort als BIK. In grote lijnen komt de regeling erop neer dat bedrijven 3% van hun investeringen tot € 5 miljoen (per kalenderjaar) en 2,44% van het meerdere in mindering kunnen brengen op hun afdracht loonheffing. De regeling is bedoeld voor de jaren 2021 en 2022 en beoogt het investeringsniveau in Nederland op peil te houden. De verwerking van de korting verloopt via een afdrachtsvermindering voor de loonheffing en premies volksverzekeringen.

De BIK is een aanvulling op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA, de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL). De BIK kan daardoor cumuleren met bijv. de EIA. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (hierna: RVO).

De voorwaarden voor de BIK zijn in grote lijnen als volgt:

 • het betreft investeringen waarvoor de beslissing tot investeren is genomen op of na 1 oktober 2020
 • het moet een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel betreffen. Voor verbeteringen van een bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel (eigen productie) geldt de BIK niet
 • per bedrijfsmiddel bedraagt de minimale investering € 1.500 en per aanvraag bedraagt het bedrag aan investeringen ten minste € 20.000
 • het bedrijfsmiddel moet uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn betaald 
 • het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen
 • voor investeringen die in 2022 zijn gedaan, moet de aanvraag worden ingediend vóór 1 april 2023
 • aanvragen kunnen pas vanaf 1 september 2021 worden ingediend bij de RVO
 • de RVO zal binnen 12 weken na aanvraag een BIK-verklaring afgeven, waarna in de loonaangifte de afdrachtvermindering kan worden toegepast in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven
 • de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen kan niet verder dan tot nihil worden verminderd. Als de BIK-afdrachtvermindering niet in de resterende loonaangiften over het jaar geëffectueerd kan worden, kunnen correcties worden ingediend op de loonaangiften van de eerdere tijdvakken in het jaar zodat over deze voorgaande maanden de BIK-afdrachtvermindering verzilverd kan worden
 • de BIK-inhoudingsplichtige moet belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en in beginsel voor de KIA in aanmerking moeten kunnen komen (het geldt dus niet voor ‘fiscale beleggingsinstellingen’)

De BIK-afdrachtvermindering heeft géén invloed op de afschrijvingsbasis van het bedrijfsmiddel en de toepassing van de KIA, de EIA, de MIA en de VAMIL. Een inhoudingsplichtige kan per kwartaal maximaal één aanvraag indienen (met evt. meerdere investeringen), maar hij mag de investeringen ook doorschuiven naar een volgend kwartaal van het kalenderjaar.

Uitgesloten investeringen

Bedrijfsmiddelen die voor de KIA zijn uitgesloten, zijn ook voor de BIK uitgesloten. Het betreft dan o.a.:

 • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
 • investeringen in personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer
 • investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur
 • investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan tegenover personen die behoren tot hetzelfde huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, personen die behoren tot hun huishouden of verbonden lichamen

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Er is een speciale regeling voor een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De aanvrager kan één inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van de fiscale eenheid aanwijzen als BIK-inhoudingsplichtige. In de aanvraag verzoekt de aanvragende BIK-inhoudingsplichtige om een toedeling van de afdrachtvermindering over de inhoudingsplichtigen binnen de fiscale eenheid. Als deze inhoudingsplichtige geen verdeling aangeeft, kan de afdrachtvermindering slechts worden toegepast door de inhoudingsplichtige die de aanvraag heeft gedaan.

Correctie BIK-verklaring

De BIK-verklaring kan worden gecorrigeerd als door de RVO een onjuist oordeel is gevormd door onjuiste of onvolledige gegevens of als het bedrijfsmiddel niet binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik is genomen. In dit kader is de BIK-inhoudingsplichtige verplicht binnen een bepaalde termijn te melden als onjuiste informatie is verstrekt bij de aanvraag of als het bedrijfsmiddel niet binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik is genomen. Het niet-voldoen aan de meldplicht kan bestraft worden met een boete van € 100.0000 of – als dat meer is – 20% van het als afdrachtsvermindering vastgestelde bedrag.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur.

Let op:

 • Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden goedgekeurd
 • Er is een budget beschikbaar van € 2 miljard per jaar. Over- of onderschrijdingen van het budget voor 2021 worden doorgeschoven naar het budget van 2022. De aftrekpercentages voor het jaar 2022 zullen dan worden aangepast

Dit artikel is partnernieuws en is geschreven door Arnold Vredenbregt van Baker Tilly