Financieel

NBBU, ABU en bonden akkoord over nieuwe uitzend-cao’s

587
NBBU CAO

Geharmoniseerde cao’s zijn flinke verbetering van uitzendarbeid.

De NBBU en de ABU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over nieuwe gelijkluidende cao’s voor de uitzendsector. Deze zijn sterk vereenvoudigd en creëren een gelijk speelveld. Voor uitzendkrachten bieden de cao’s veel verbeteringen, zoals een betere rechtspositie en meer werkzekerheid. Een aantal wijzigingen treedt per 1 september in werking, de geheel vernieuwde cao’s worden per 30 december 2019 van kracht.

“Het is prachtig dat we met de bonden tot dit akkoord zijn gekomen”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. “Alle partijen winnen hiermee: uitzendondernemingen, opdrachtgevers en uitzendkrachten.” De onderhandelingen tussen beide brancheverenigingen en de bonden resulteerden in de grootste cao-herziening in de sector in de laatste 25 jaar. Het resultaat: één pakket arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten in Nederland.

Meer werkzekerheid door snellere opbouw van rechten

Een grote verandering is dat uitzendkrachten onder de nieuwe cao’s sneller rechten opbouwen in de verschillende fasen van het uitzenden. Dat kan bijvoorbeeld als een uitzendkracht via een andere uitzender aan de slag gaat bij dezelfde opdrachtgever. Repeterende dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk.

Gelijk loon voor gelijk werk

Werkgevers verbeteren onder de nieuwe cao’s de zogenoemde inlenersbeloning. Uitzendkrachten krijgen toeslagen voor fysiek en zwaar werk en een vergoeding van reisuren als dat ook het geval is bij de inlener. Verder kunnen uitzendkrachten hun werkervaring sneller verzilveren en krijgen zij betere garanties op inkomenszekerheid bij het wegvallen van uitzendwerk.

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid

Verder voorzien de nieuwe cao’s in meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. De scholingsbestedingsverplichting is omgezet naar een bestedingsverplichting voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Looptijd tot en met 31 mei 2021

De leden van de NBBU spreken zich 23 juli uit over het onderhandelingsresultaat. Ook de andere partijen leggen het voorstel nog aan hun achterban voor. Een aantal wijzigingen ten opzichte van de bestaande cao’s treedt al eerder in werking, per 1 september 2019. Vervolgens worden per 30 december 2019 de twee geheel vernieuwde en geharmoniseerde cao’s van de NBBU en de ABU ingevoerd met gelijkluidende afspraken. Vanaf dan gelden voor alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De nieuwe cao’s hebben een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021.