Partnernieuws

Grootste onderhoudsopgave ooit

263
Cees vingerling met partners

De bereikbaarheid in de regio Drechtsteden en Rijnmond staat onder druk en dit zal alleen maar toenemen door de grootste onderhoudsopgave ooit. De komende jaren vervangt en renoveert Rijkswaterstaat meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Veel daarvan zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en dringend toe aan een opknapbeurt.

Het regieteam, bestaande uit een vertegenwoordiging van lokale overheden, provincie, Rijkswaterstaat en bedrijven is in het leven geroepen om deze en andere opgaves het hoofd te bieden. In dit team vindt de informele strategische en tactische afstemming plaats betreffende bereikbaarheid en mobiliteit voor de regio Drechtsteden en de BAR-gemeenten. We laten enkele leden van het regieteam gebiedsaanpak Zuid Oost aan het woord. John Breedveld (secretaris VBO Freshworld), Bart Keunen (districtshoofd Rijkswaterstaat), Wico van Helden (vice-voorzitter Werkgevers Drechtsteden), Jacob Klink (voorzitter Werkgevers Drechtsteden), Peter Luijendijk (wethouder gemeente Barendrecht), Peter Meij, (wethouder gemeente Ridderkerk), Anna Schouten (projectmanager Samen Bereikbaar), Piet Vat, (wethouder gemeente Sliedrecht en portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden) en Cees Vingerling (gebiedsregisseur Drechtsteden en BAR-gemeenten bij de Verkeersonderneming) geven aan dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven nu belangrijker is dan ooit. Volgens hen is de tijd van praten voorbij en de tijd van doen aangebroken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op de vraag waarom samenwerking zo belangrijk is steekt Klink van wal: “Bereikbaarheid raakt ons allemaal en is een onderwerp dat bij uitstek met alle relevante partijen opgepakt dient te worden. Het is cruciaal om alle betrokken partijen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken en er een gezamenlijk plan van te maken. Bereikbaarheid is niet alleen van Rijkswaterstaat, een gemeente, een provincie of een bedrijf.” Vat is het hiermee eens en zegt: “Alle partijen hebben met elkaar hetzelfde belang en daarom is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Ieder vanuit zijn of haar rol, positie en verantwoordelijkheid. Zo worden partijen ambassadeurs van elkaar.” Keunen is tevens van mening dat bedrijfsleven en overheid in dit thema geen gescheiden partijen zijn. “Je hebt elkaar echt nodig. Het is belangrijk om elkaar in het regieteam te treffen en de verbanden, verantwoordelijkheden en oplossingen met elkaar te bespreken.” Luijendijk vult aan: “Nog niet iedere ondernemer is doordrongen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er zijn natuurlijk koplopers maar de gedachte leeft ook dat het wel goed geregeld zal worden door de overheid.”

Bereikbaarheid raakt ons allemaal

Hinder voorkomen

Binnen het regieteam is het volgens Meij belangrijk om de werkzaamheden van de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis goed op elkaar af stemmen en met elkaar zoveel mogelijk hinder te voorkomen. Vingerling beaamt dit en vult aan: “Er is gelegenheid voor het uitwisselen van relevante informatie, het verstevigen van onderlinge relaties en het bevorderen van daadkracht voor bepaalde beslissingen. Het moet eveneens leiden tot verdieping en dat gebeurt niet alleen in het regieteam. Werkgevers Drechtsteden bijvoorbeeld werkt met innovatietafels waarin een thema verder wordt uitgediept, denk aan het rijden op waterstof. De uitkomsten van de verdieping worden vervolgens weer besproken in het regieteam.” Schouten zegt: “De informatie die wordt uitgewisseld is eveneens bijzonder waardevol in mijn gesprekken die ik met bedrijven voer om hen te verleiden na te denken over beleid op het gebied van mobiliteit. Informatie vanuit het regieteam helpt mij om mijn invloed te vergroten en tegelijkertijd is er een mooie wisselwerking omdat ik de behoeften van die bedrijven weer kan delen in het regieteam. Op die manier is er direct effect op de algehele bereikbaarheid.”

Bereikbaarheid sleutel tot succes

Het is wel duidelijk dat bereikbaarheid van de regio van cruciaal belang is. Breedveld zegt hierover: “Bereikbaarheid is de sleutel voor het succes van de regio. Ons bestaansrecht wordt voor een groot deel bepaald door de ligging en logistieke mogelijkheden.” Vingerling stelt dat bereikbaarheid fundamenteel is voor de toekomstvisies op het gebied van wonen, werken, leren en verkeren (recreatie). Alles staat of valt volgens hem met bereikbaarheid. Schouten: “Bereikbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en van bedrijven. Wanneer iedereen zich hiervoor inzet, hebben relatief kleine acties een groots effect. Als we 10% van de weg halen tijdens de spits, dan is er geen file. Daarom is deze samenwerking in het regie-team tussen bedrijven, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat zo belangrijk om de volgende stap te kunnen maken.”

Acties

Welke acties zijn er nodig om de regio bereikbaar te houden? Van Helden antwoordt: “Actieve informatievoorziening is van cruciaal belang. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium alle relevante partijen erbij te betrekken. Naast informatievoorziening is gedragsverandering een aandachtspunt.” Vat: “We moeten volledig aandacht schenken aan de gedragsverandering om niet altijd en per se de auto als vervoermiddel te gebruiken, maar juist de fiets of het openbaar vervoer. Daarnaast is het nu ook echt tijd voor actie. Praten hebben we nu lang genoeg gedaan en met de grootste onderhoudsopgave ooit is de tijd rijp voor doen.” Meij haakt hierop in: “Toenemende files vragen om investeringen in het openbaar vervoer en gebruik van bijvoorbeeld de fiets. De oplossing ligt niet alleen in het aanleggen van meer asfalt, het vraagt ook om gedragsverandering. Er dient dan meer gestuurd te worden op het beïnvloeden van gedrag.” Keunen deelt zijn mening: “Het is belangrijk om verschillende maatregelen te combineren in de regio en om naar het totaal van projecten te kijken. Bijvoorbeeld om delen van de rijksweg aan te passen aan busvervoer en het realiseren van meer opstapplekken of juist door meer gebruik te maken van de waterbus. Je zoekt naar combinaties van maatregelen.”

Acties voor nu

Als laatste vragen we wat ondernemers nu al kunnen doen? Volgens Luijendijk kunnen ondernemers meer bewustwording over alternatieve vormen van mobiliteit stimuleren door dit bespreekbaar te maken en mogelijk ook te faciliteren. Bij- voorbeeld door een E-bike aan te bieden. Keunen geeft aan dat ondernemers zich kunnen aansluiten bij het platform Samen Bereikbaar om hierbij hulp te krijgen. Tot slot adviseert Breedveld ondernemers om zich goed te laten informeren door ondernemersverenigingen, maar ook om contact te zoeken met de (lokale) overheid. “Onze overheden zijn echt bereid oplossingen te bieden. Als wij namens een groot deel van de ondernemers een verzoek of voorstel neerleggen wordt dat bovendien sneller gehonoreerd.”

Samen Bereikbaar is een zakelijk platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het platform is van en voor inmiddels zestig aangesloten organisaties. Samen zetten zij in op slimme mobiliteit en vertalen dit naar concrete projecten en resultaten. Bedrijven ondertekenen de intentie om 10% uit de spits te halen en het platform helpt de intentie om te zetten in resultaat. Wilt u meer informatie over het platform? Neem dan contact op met Anna Schouten (anna.schouten@samenbereikbaar.nl | 06 54 36 31 00)