Overig

Aanpak regeldruk werpt vruchten af, maar is nog niet klaar

445
header ondernemers scherp toezicht op inning auteursrechten aan cocoost

De gezamenlijke aanpak van MKB-Nederland met het kabinet en ondernemers om regeldruk aan te pakken begint zijn vruchten af te werpen. De eerste instrumenten, zoals een MKB-Toets op nieuw beleid, zijn opgebouwd.

Het kabinet houdt bij regelgeving en beleidsuitvoering steeds beter rekening met kleinere ondernemers en ziet het mkb vaker als norm. Maar, zo waarschuwt de ondernemersorganisatie, we zijn er nog niet. Zaak is dat er nu doorgepakt wordt.

Merkbaar minder tijd en kosten

Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid, of dat nu op landelijk of lokaal niveau is. Ze moeten in de dagelijkse praktijk merkbaar minder tijd en kosten kwijt zijn aan het voldoen aan regelgeving, vindt MKB-Nederland. Als ondernemers beter met bestaande of nieuwe regelgeving of beleid uit de voeten kunnen, vergroot dat het draagvlak ervoor.

Inmiddels zijn een aantal instrumenten in gang gebracht, zoals de MKB-Toets, de Maatwerkaanpak, de ‘life-events’ en de Strategische commissie betere regelgeving. In de voortgangsrapportage van het programma ’Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021’ geef het kabinet een eerste stand van zaken.
 

Nieuwe inzichten bij beleidsmakers

In het kader van de Maatwerkaanpak worden 12 regeldrukknelpunten aangepakt. De Commissie betere regelgeving onder leiding van oud-MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen heeft inmiddels een eerste advies uitgebracht op de risico-inventarisatie en evaluatie en er volgen er meer. De MKB-Toets leidt tot nieuwe inzichten bij beleidsmakers omdat ondernemers echt vooraf in het traject kunnen meedenken over nieuwe maatregelen.

Nu de instrumenten om regeldruk te voorkomen of te tackelen zijn opgebouwd moet ze ook hun werk gaan doen. MKB-Nederland wil daarom dat Rijksbreed, dus bij alle departementen, de MKB-Toets actief toegepast gaat worden.

Uitgelezen kans om lokale economie te versterken

MKB-Nederland is ook blij dat veel gemeentebesturen hebben gereageerd op de oproep om ook lokaal een MKB-Toets te introduceren. Dit is een uitgelezen kans om de lokale economie te versterken en de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren. Dat draagt weer bij aan een beter functionerende lokale economie. Er zouden daarom nog veel meer gemeenten moeten meedoen.

Gezien de vele trajecten die lopen is het een goede zaak dat het kabinet de resultaten van de aanpak van regeldruk op één plek inzichtelijk wil maken voor ondernemers. Dit Dashboard moet in het najaar gereed zijn. Ondernemers kunnen zo inzien waar in de bedrijfsvoering verlichting is gebracht of belastende regelgeving is voorkomen.