Overig

Bespaar op uw afdracht werknemersverzekeringen met behulp van premiekortingen

444

Neemt u een werknemer met een uitkering in dienst? Wellicht heeft u dan recht op bepaalde financiële compensaties en voordelen. Om ervoor te zorgen dat mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt meer kans maken op een baan, zijn door de overheid tal van regelingen bedacht. Zo kan er bijvoorbeeld een looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) ontstaan of de mogelijkheid om een lager loon te betalen (loondispensatie).

Een specifieke regeling is de zogenaamde premiekorting voor werkgevers. Deze ziet op oudere werknemers (50+) en werknemers met een arbeidsbeperking. Met ingang van 1 juli 2014 is er ook een premiekorting voor jongere werknemers ingevoerd. Voor u als werkgever kan het voordeel oplopen tot in de duizenden euro’s.

De premiekorting voor oudere werknemers geldt voor werknemers vanaf 50 jaar die direct voordat zij in dienst kwamen recht hadden op een bepaalde (inkomensondersteunende) uitkering, zoals een WW-, ANW- of bijstandsuitkering. Bij een dienstverband van 36 uur per week, heeft u als werkgever recht op een premiekorting tot € 7.000 per jaar. U heeft recht op deze premiekorting zolang de dienstbetrekking bestaat, maar voor een periode van maximaal drie jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Stel dat u een oudere voor bepaalde tijd in dienst neemt voor drie dagen in de week én deze oudere nu een WW-uitkering ontvangt. U heeft dan recht op een maandelijkse premiekorting van € 389 per maand (24/36 uur maal € 7.000/12 maanden). De premiekorting mag worden verrekend met het totaal van de premies werknemersverzekeringen die u voor al uw werknemers moet betalen. Over een periode van drie jaar kan de premiekorting in het voorbeeld oplopen tot maar liefst € 14.000.

Ook voor werknemers met een arbeidsbeperking bestaat onder voorwaarden recht op een premiekorting van € 7.000 per jaar per werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers met een WIA- of Wajong-uitkering. Houdt wel in de gaten dat u tijdens een sollicitatiegesprek niet zomaar mag vragen naar een arbeidsbeperking. Dit is namelijk al snel in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Na een periode van twee maanden kunt u uw werknemer wel vragen of er sprake is van een arbeidshandicap of ziekte. De werknemer is dan verplicht uw vragen te beantwoorden.

Vanaf 1 juli 2014 is er ook een premiekorting van kracht voor jongere werknemers zonder arbeidsbeperking. Het betreft werknemers in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast moet u als werkgever een arbeidsovereenkomst aangaan voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. De premiekorting voor jongere werknemers is per jaar maximaal € 3.500 per werknemer. In 2014 kan maximaal € 1.750 aan korting worden bedongen, omdat de regeling op 1 juli 2014 is ingegaan.

Het is niet noodzakelijk een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst als u een premiekorting wilt benutten. U kunt dit direct in de aangifte loonheffingen verwerken. Wel moet u kunnen bewijzen dat de werknemer een uitkering ontving. De werknemer kan daarvoor een verklaring bij zijn uitkeringsinstantie opvragen.

De enige echte ‘handicap’ van de regeling is dat de premiekorting bij veel werkgevers onvoldoende bekend is. Hij wordt namelijk nogal eens vergeten. Iets wat u nu niet (meer) zal overkomen!