Overig

Buitengerechtelijke incassokosten

602

Sinds 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten van toepassing. Het doel van deze wet is om vooral consumenten (particulieren) tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen. Met de invoering van de wet behoren “vage” incassokosten, zoals administratiekosten, dossierkosten, behandelingskosten en dergelijke tot het verleden.

De wet geldt dwingend wanneer u zaken doet met een particulier. Indien u zaken doet met een andere ondernemer, kan in de algemene voorwaarden afgeweken worden van de wet. Zijn er geen algemene voorwaarden van toepassing of bepalen deze niets over de buitengerechtelijke incassokosten, dan geldt de wet.

De wet bepaalt dat een bepaald percentage van de hoofdsom bij uw debiteur in rekening kan worden gebracht als buitengerechtelijke incassokosten, indien uw debiteur zijn verplichtingen niet nakomt. Let wel, de wet bepaalt dat aan enkele voorwaarden moet zijn voldaan alvorens u de buitengerechtelijke incassokosten kunt innen.

Uw debiteur dient in verzuim te zijn. De debiteur is in verzuim, wanneer een bepaalde termijn is verstreken binnen welke hij aan zijn verplichtingen moet voldoen. Is er geen termijn afgesproken, dan zal eerst de debiteur schriftelijk in gebreke gesteld moeten worden, waarbij de debiteur alsnog een redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven.

Als de debiteur in verzuim is, dient hij aangemaand te worden om te betalen of na te komen binnen een termijn van 14 dagen. Dit is de zogenoemde “14 dagen brief”.

Deze brief moet vermelden wat de gevolgen zijn van het uitblijven van nakoming. Bovendien moet de 14 dagen brief het juiste bedrag vermelden dat verschuldigd zal zijn aan buitengerechtelijke incassokosten.

De rechtbank Den Haag heeft recent bepaald dat  de 14 dagen termijn volgens de wet in gaat op de dag ná aanmaning. Voor de verzending van de brief wordt ook één dag gerekend. Concreet betekent dit dat de wettelijke 14 dagen termijn pas twee dagen na dagtekening van de 14 dagen brief begint. Dit probleem kan ondervangen worden door voor de termijn van betaling geen 14 dagen aan te houden, maar minimaal 16 dagen, of door in de 14 dagen brief de 14 dagen termijn twee dagen na dagtekening van de brief te laten ingaan.

Het is van belang om deze voorschriften exact op te volgen, anders kan de rechter in de incassoprocedure uw eis tot betaling van buitengerechtelijke kosten afwijzen.

Tenslotte: de Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 beslist dat indien de debiteur na ontvangst van de (correcte) “14 dagen brief” niet betaald heeft, de debiteur de incassokosten verschuldigd is. Een mogelijk verweer van uw debiteur dat een tweede brief of rappel noodzakelijk zou zijn alvorens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn gaat dus niet op.

Uiteraard kunnen wij voor u checken of uw incassotraject up to date is. Neem gerust contact met ons op!

Menno Bos