Overig

De Graaf+Plaisier accountants en belastingadviseurs verder met Lansigt accountants en belastingadviseurs

475

De Graaf+Plaisier gaat samen verder met Lansigt accountants en belastingadviseurs. De komende maanden maakt de naam De Graaf+Plaisier geleidelijk plaats voor die van Lansigt. De vestiging in Ridderkerk wordt daarmee de vierde locatie, naast vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Nieuw-Vennep. In de contacten met cliënten verandert er niet veel. Relatiebeheerders en contactpersonen blijven dezelfde.

Waarom deze fusie?

De meerwaarde die de fusie beide organisaties biedt, bevindt zich in eerste instantie aan de ‘achterzijde’, menen Sjaak Lagerwerf en Pieter van der Kwaak, algemeen directeur van Lansigt. Natuurlijk hebben de huidige marktomstandigheden een rol gespeeld, bevestigt Sjaak Lagerwerf. “Maar minstens zo belangrijk is de meerwaarde die het samengaan van beide kantoren op termijn voor de cliënt zal hebben.” Hij doelt daarbij op het beter benutten van kennis, expertise en capaciteit en daarmee meer toegevoegde waarde voor de cliënt.

Betere spreiding kosten WTA-vergunning

Een grotere organisatie geeft bovendien meer slagkracht voor zaken als marketing en relatiebeheer en er ontstaat meer ‘massa’ voor het spreiden van vaste kosten. Pieter van der Kwaak geeft een voorbeeld: “Beide kantoren beschikken over de WTA-vergunning die nodig is om wettelijke controles te mogen uitvoeren. De overhead en het onderhouden van de systemen die daarvoor nodig zijn, zijn kostbare aangelegenheden. Door samen te gaan, ontstaan mogelijkheden deze kosten te spreiden over de gezamenlijke auditpraktijken. Bovendien ontstaan daarmee betere mogelijkheden om te blijven investeren in de kwaliteit van de auditdiensten. Daarnaast merken we in onze markt dat grotere MKB-ondernemingen in toenemende mate zaken doen met een accountantskantoor dat zelf ook enige body heeft.”

Uitwisseling kennis en capaciteit

Sjaak Lagerwerf: “Ook vanuit mijn eigen praktijk als fiscalist ontstaan nu meer mogelijkheden om kennis en informatie te delen en daarmee de meerwaarde te leveren die cliënten verwachten. Een voorbeeld: onlangs hebben we een modezaak als nieuwe cliënt gekregen. Ook Lansigt heeft een aantal cliënten in de modebranche. Voor een branche waar veel bedrijven het momenteel niet makkelijk hebben, biedt dat nieuwe mogelijkheden voor advies met extra toegevoegde waarde.”

Hoe is het fusietraject verlopen?

Sjaak Lagerwerf: “Wij zijn met elkaar in gesprek geraakt tijdens een bijeenkomst van de SRA, een branchevereniging voor accountantskantoren waarbij beide kantoren zijn aangesloten. Vervolgens zijn wij een keer bij Lansigt op bezoek gegaan voor een nadere kennismaking. Dat was in april 2011. Pas vorig jaar, dus een aanzienlijke tijd later, is de draad weer opgepakt. Er volgden meerdere kennismakingsbijeenkomsten en daaruit bleek al snel dat het interessant genoeg was fusiebesprekingen aan te gaan. Het proces is opgeknipt in drie delen: kijken of we een persoonlijke klik konden vinden en als tweede en derde stap het vinden van een financiële en vervolgens organisatorische klik.”

Borging partnership

Op persoonlijk vlak is uitgebreid gesproken over het borgen van de nieuwe partnership. Met de gezamenlijke christelijke overtuiging als één van de dragende gronden. Dit is, zo stellen beide heren, in de gesprekken die er zijn geweest uitgebreid aan de orde gekomen. Pieter van der Kwaak: “Je maakt een keuze voor de lange termijn en je moet dan wel dezelfde denkbeelden en visie hebben over hoe je persoonlijk en zakelijk de toekomst in gaat. Eigenlijk net als in een huwelijk.” Sjaak Lagerwerf vervolgt: “De derde fase, het doorlichten en het op elkaar laten aansluiten van de organisatorische kant, is onlangs afgerond. In de nieuwe organisatie is vooralsnog voor iedereen een plek. Ons kantoor in Ridderkerk blijft zoals het is, alleen straks onder de naam Lansigt Accountants en Belastingadviseurs. Met name uit praktische overwegingen is gekozen de naam De Graaf+Plaisier te veranderen in Lansigt. De naamswijziging wordt nu doorgevoerd.” De komende maanden worden de organisatorische punten en de processen geïntegreerd. “2013 is het jaar van de integratie,” stelt Pieter van der Kwaak. “De werkgroepen die we voor diverse thema’s hebben benoemd, zijn hard aan het werk. Extra aandacht krijgen de integratie van de samenstelpraktijk, de loon- en salarisafdeling en de ondersteunende functies. Ook met de verdere automatisering willen we flinke stappen maken.”

Wat gaat de klant van de fusie merken?

Sjaak Lagerwerf: “Zoals al is gesteld, op korte termijn niet zo veel. Afspraken blijven onverkort gelden en werkzaamheden worden zoveel mogelijk door dezelfde personen verricht. Belangrijk is dat we de meerwaarde van de fusie en de voordelen hiervan voor onze cliënten goed voor het voetlicht brengen. Met een breder pakket aan diensten. Zoals op het gebied van lonen en salarissen en HR. Lansigt levert bijvoorbeeld ook gekwalificeerde P&O-diensten, waarbij werving en selectie maar ook het opzetten van een personeelsbeoordelingssysteem tot de dienstverlening behoort.”

Aantrekkelijk voor jonge professionals

“Daarnaast verwachten we voor nieuwe personeelsleden een aantrekkelijker werkgever te kunnen zijn. Want de behoefte aan het aantrekken van hoog opgeleide jonge professionals blijft bestaan. In een organisatie van meer dan 100 mensen kunnen wij hen meer mogelijkheden bieden zich te ontplooien. Ook op dit terrein geldt: samen sterker, meer slagkracht, meer toegevoegde waarde. Dat is waar we naar toe willen.”