Overig

Hoe de overheid scheepvaart stimuleert

502

De scheepvaart is een sector waar Nederland trots op mag zijn. Om de economische positie van de scheepvaart te vergroten, zijn er vanuit de overheid verschillende stimuleringsregelingen beschikbaar. Meer handel via zee betekent tenslotte meer werkgelegenheid en meer inkomsten. In welke hoeken vindt deze stimulering zoal plaats?

Nederland heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet bij het verbeteren van arbeidsvoorwaarden in de scheepvaart. Er is dan ook een maritiem arbeidsverdrag tot standgekomen. Tevens is geinvesteerd in innovatie voor schone, veilige en energie-efficiënte scheepvaart en slimme logistieke concepten.

Fiscaal voordeel

Ook op fiscaal vlak zijn diverse regelingen beschikbaar die gunstig zijn voor de zeevaartsector, zoals:

De tonnageregeling

Deze regeling maakt het mogelijk om de winst die u maakt in de zeescheepvaart fictief vast te stellen aan de hand van het scheepstonnage. Bij hoge winsten pakt dat voordelig uit. Wilt u gebruikmaken van de tonnageregeling, dan geldt een aantal voorwaarden:

  • Behaalt u zowel winst uit zeescheepvaart als winst uit andere activiteiten, dan moet bij de winstbepaling een splitsing worden gemaakt. Voor de andere activiteiten blijft het ‘normale’ regime van winstvaststelling van kracht.
  • Het schip dat gebruik wil maken van de tonnageregeling moet de vlag voeren van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte. Hier zijn soms uitzonderingen opmogelijk.
  • Voor het begrip exploitatie is de hoofdregel dat deze vanuit Nederland moet plaatsvinden. Het gaat in dit kader te ver om te benoemen wat daar allemaal wel en niet onder valt.
  • Voor de toepassing van de regeling moet een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend in het eerste jaar waarin u winst uit zeescheepvaart behaalt. Het verzoek geldt voor een termijn van 10 jaar.
  • Samenloop van de willekeurige afschrijving met de tonnageregeling is de eerste 10 jaar niet mogelijk.

Ook particulieren die participeren in een scheeps-CV kunnen soms van de tonnageregeling gebruikmaken.

Willekeurige afschrijving

Wanneer een zeescheepvaartonderneming niet kiest voor de toepassing van de tonnageregeling is de mogelijkheid aanwezig te kiezen voor het willekeurig afschrijven op zeeschepen. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 20% van het af te schrijven bedrag per jaar en zij mag niet leiden tot een hoger verlies uit de zeescheepvaartonderneming.

Afdrachtvermindering zeevaart

De afdrachtvermindering zeevaart wordt toegepast als sprake is van loonbetaling aan zeevarenden. Deze zeevarenden moeten werkzaam zijn op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart. Daarbij moet het schip wel grotendeels op zee worden geëxploiteerd in het internationale verkeer en bij sleep-, hulpverlenings- of baggerwerkzaamheden. Een belastingplichtige hoeft dan minder loonbelasting, premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan dat er is aangegeven bij de Belastingdienst. Als werkgever moet u voor elke werknemer een administratie bijhouden. De hoogte van de afdrachtvermindering wordt vastgesteld op basis van een percentage van het loon van de zeevarende in het desbetreffende loontijdvak. Dit percentage verschilt per geval.

In deze column heb ik de hoofdlijnen van een aantal regelingen weergegeven. Het gaat vaak om fiscaal complexe regelingen met veel uitzonderingen op de hoofdregel. Bent u ondernemer in de scheepvaartbranche? Mjin team en ik adviseren u graag over uw specifieke  mogelijkheden.