Overig

Hoe te handelen?

1095

Een contract is er om tussen partijen gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. De ervaring leert dat onderhandelingen zich concentreren op de financiële kant van een deal. Minder aandacht krijgen aspecten welke pas aan de orde komen als het bij de uitvoering van de overeenkomst fout gaat. Vanuit commercieel oogpunt is het begrijpelijk dat partijen tijdens onderhandelingen liever niet praten over de mogelijkheid dat de overeenkomst niet naar behoren wordt nagekomen. Vanuit juridisch oogpunt ligt dit minder voor de hand. In deze bijdrage komen enkele juridische aspecten van (internationale) handel aan de orde, waaronder het gebruik van Algemene Voorwaarden.

In de (internationale) handel wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de door de International Chamber of Commerce (ICC) ontwikkelende ‘Incoterms‘. Deze standaard leveringscondities regelen enkele rechten en plichten van koper en verkoper. Het gaat dan om vragen als: wie regelt het vervoer en/of de verzekering, wie is verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten en waar wordt geleverd? In de praktijk blijkt het voor bedrijven lastig om de juiste keuze tussen de verschillende Incoterms te maken. Afspraken over hoe met geschillen wordt omgegaan dient men overigens afzonderlijk te maken, bijvoorbeeld bij Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden kunnen doorgaans niet rekenen op geestdriftige lezers. Als ze al tijdig worden verstrekt, raadpleegt men ze meestal pas als er een conflict is. Van oudsher is het uitgangspunt dat Algemene Voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld. De wijze waarop daaraan kan worden voldaan is in ontwikkeling. Het is daarom aan te bevelen om ook de wijze waarop u uw Algemene Voorwaarden hanteert te laten toetsen aan de actuele stand van wet- en regelgeving.

Twee belangrijke onderdelen om te regelen bij het sluiten van een internationale overeenkomst zijn de rechtskeuze en forumkeuze. Hiermee komen partijen overeen welk recht toepasselijk zal zijn op de overeenkomst en aan welke rechter geschillen zullen worden voorgelegd. Meestal kiest men voor een rechtsstelsel waarmee men bekend is en procedeert men bij voorkeur niet ver van huis, maar in specifieke gevallen kan de keuze anders uitpakken. Factoren zoals vereiste specialistische kennis, de doorlooptijd en kosten van een procedure kunnen aanleiding zijn om arbitrage te verkiezen boven overheidsrechter.

Het opstellen van of adviseren over een goed contract of set Algemene Voorwaarden is werk voor specialisten. Daarnaast zijn Algemene Voorwaarden niet onbeperkt houdbaar omdat wet- en regelgeving voortdurend in ontwikkeling is. Huiskamp Advocatuur heeft de kennis is huis en is graag bereid om u, tegen gunstige tarieven, van dienst te zijn.

Huiskamp Advocatuur is gespecialiseerd in: Handelsrecht, Vervoerrecht, Verzekeringsrecht, Contractenrecht

– Niels Huiskamp