Overig

Provincie blijft bouwen aan slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

803

De provincie staat er met de laatste begroting van de bestuursperiode 2015-2019 gezond voor. Het college van Gedeputeerde Staten blijft in 2019 inzetten op het realiseren van haar ambities. De extra intensiveringen in 2019 bedragen 20,9 miljoen.

“Het gaat goed met onze economie en dit geeft ons vertrouwen om door te pakken. We zijn op koers met het realiseren van onze ambities. De maatschappelijke opgaven vragen meer dan ooit om een daadkrachtige aanpak vandaar dat onze inspanningen, ook in het verkiezingsjaar, niet mogen stilvallen. Daarom blijven wij, samen met onze partners, de transitieopgaven aanjagen voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Energievernieuwing

Het college maakt werk van de verduurzaming van de industrie en hiervoor wordt in 2019 een programma opgezet met focus op de ontwikkeling van energie-infrastructuur, energiebesparing en gebruik van restwarmte. Veder zal het college samen met de regio’s strategieën uitwerken die gericht zijn op de overgang naar een duurzame energievoorziening . Zo kunnen woningbezitters subsidie krijgen om hun huis te verduurzamen. Het thema energietransitie krijgt een prominentere plek in het onderwijs en hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld. Het college wil tenslotte extra middelen beschikbaar stellen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw.

Best bereikbare provincie

Voor een optimaal bereikbaar en verbonden Zuid-Holland pakt het college onderhoud en knelpunten aan.Voorbeelden zijn verdere bouw aan de Rijnlandroute en andere wegenprojecten, uitbreiding van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verschillende fietsprojecten. In 2019 start het nieuwe programma Fietsveiligheid waarin ook aandacht is voor oudere fietsers. Verduurzaming van de binnenvaart blijft een belangrijk thema en via het Europese samenwerkingsverband CLINSH zet het college hier verder op in. Tenslotte wordt via Smart Shipping een slimmere en autonome logistiek op het water gestimuleerd.

Gezonde aantrekkelijke leefomgeving

In 2019 versnelt het college de uitvoering van Natuur Netwerk Nederland met het doel om dit per 2027 af te ronden. Het college investeert extra in de ecologische verbindingen en start eerder dan gepland met de aanleg van circa 500 hectare, die was aangemerkt als strategische reservering. Tevens stelt het college extra middelen beschikbaar om eigen gronden beschikbaar te stellen voor de aanleg van weidevogelkerngebieden. Dit komt bovenop de reguliere inspanningen voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Naast de structurele versterking van de uitvoering van vergunningverlening wordt in 2019 gewerkt aan het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning, om vergunningverlening en het toezicht efficiënter te maken.

Nieuwe economie: the next level

Het college zet in op een versnelde transitie naar een nieuwe economie samen met het Haven Industrieel Complex en Greenports. Innovatie is nodig, zowel in de sterke sectoren als bij de (snelle) transitie naar een nieuwe, duurzame en digitale economie. Als aanjager van innovaties stelt het college subsidie beschikbaar voor innovaties binnen het MKB en de Zuid-Hollandse topsectoren waaronder de Space sector.

Levendige meerkernige metropool

Het college zet zich in voor een goed vestigingsklimaat. Eén van de randvoorwaarden daarbij is de realisatie van de woningbouwopgave en hiervoor heeft het college een ‘vliegende brigade’ ingesteld om gemeenten te helpen bij complexe binnenstedelijke transformaties. Cultureel erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat van de provincie. Het college stelt daarom extra middelen beschikbaar voor restauratie en herbestemming van monumenten, toegankelijke archeologie, digitalisering van erfgoed en het groot onderhoud van de molens in Zuid-Holland. Verder zet het college in op herbestemming van kerken, boerderijen en industrieel erfgoed, want hergebruik biedt de beste garantie dat toekomstig onderhoud wordt uitgevoerd.