Overig

Samenwerken

355

De nieuwe manier van denken over modern bedrijfsmanagement en bedrijfsorganisatie vraagt om bezinning op samenwerking en partnership. Samenwerking en partnership kunnen hét middel zijn voor organisaties om te groeien. Door samenwerking ontstaat meer flexibiliteit, het vergroot het scala aan bedrijfsmiddelen en er komt vaak meer innovatiekracht beschikbaar. Het is goed als bedrijven zich deze moderne manier van samenwerking eigen maken. Dat vraagt echter een andere bedrijfsfilosofie en een aanpassing van de organisatiestructuur. Een kwestie van keuzes maken en anders kijken naar ‘vrijheid in gebondenheid’. Op het gebied van e-commerce werken al heel bedrijven succesvol samen.

Het nut van samenwerken


Partnership moet leiden tot een beter resultaat en een sterkere positie. Organisatorische samenwerking op deelterreinen levert snel tastbare resultaten mits goed doordacht en degelijk geconstrueerd. Partnership vraagt wel om een zorgvuldig afwegingsproces en een goed gemeenschappelijk plan. De inzet moet zijn: ‘het beter benutten van
de eigen middelen en de middelen van de partner’. Hierbij staat het gezamenlijk investeren en profiteren van de schaalgrootte en de ontsloten
gemeenschappelijke krachten centraal. Partnership en het bouwen aan een netwerkorganisatie levert kleine bedrijven gouden kansen op, zowel
markt-strategisch als vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie.

Het algemeen erkennen van het nut

Het is van belang de criteria vooraf goed vast te stellen. Succesvolle partnerships voldoen aan een aantal belangrijke punten. Allereerst is de relatie heel belangrijk. Beide partijen moeten hier tijd en aandacht aan geven. Ook het management van de partners moet het belang van samenwerking onderkennen. Partnership gaat niet vanzelf. Men haalt niet de last van partnership op de hals als het geen strategische betekenis heeft. Communicatie hierover naar alle betrokkenen moet zorgvuldig geschieden. De afspraken moeten goed worden vastgelegd in een overeenkomst.

Welke investeringen gaat het partnership plegen, met welk doel en met welk beoogd resultaat?

De missie en visie van de partners

De investeringen moeten gelijke baten opleveren voor de partners en dienen een bijdrage te leveren aan de gemeenschappelijke doelen. Dat
lijkt een open deur, maar bij veel partnershipsgaat het op dit punt verkeerd. Samenwerking bij innovatie moet bijvoorbeeld niet leiden tot discussie wiens patenten of vindingen meer waard zijn. Succesvolle partnerships worden gekenmerkt door een duidelijke visie en missie. Er dient in een partnership wederzijdse afhankelijkheid te zijn. Hierdoor wordt het machtsevenwicht niet verstoord en heeft men een gelijk belang bij het
welslagen van de samenwerking. Op het gebied van de beoogde samenwerking moeten de partners geheel geïntegreerd werken.

Het delen van elkaars plannen en bedoelingen

Hierdoor zullen alle relevante contactpunten en communicatiekanalen zijn afgestemd op het gemeenschappelijk doel. Dat vraagt van de leiding
sturing en monitoring. Mensen moeten leren om met elkaar van de samenwerking een succes te maken. De samenwerkende partners zijn geïnformeerd over elkaars plannen, activiteiten en doelstellingen. Ook hier lijkt het allemaal weer zo voor de hand liggend dat dit geschiedt, maar
de praktijk leert dat dit niet vanzelfsprekend is. Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan kan het partnership worden geïnstitutionaliseerd en worden ingebed in de beide organisaties en het denkmechanisme van de medewerkers. Onderlinge sociale contacten en gemeenschappelijke waarden moeten de rest doen.

De liefde moet van twee kanten komen

Zoals in iedere relatie moet de liefde van twee kanten komen. Samenwerken vraagt investeren in de relatie. Een relatie die ‘iets’ moet voortbrengen. Samenwerking en partnership horen bij het ondernemen van deze tijd. Het is nu éénmaal simpelweg niet voor iedereen mogelijk om op eigen houtje alle noodzakelijke investeringen en innovaties te bekostigen. Toch zijn die investeringen -in tijd en geld- van groot belang als men wil groeien. Samenwerking en partnership kan dan helpen. De vorm moet worden bepaald aan de hand van het doel dat men nastreeft. De flexibiliteit en de grotere kans op realisatie -vanwege de gemeenschappelijke investeringskracht- is de bepalende succesfactor.

Openheid, integriteit en transparantie

De voorwaarden voor een langdurige wederzijds gunstige relatie is vertrouwen en betrokkenheid. Kijk niet te zeer naar afwijkende culturen, zij kunnen juist een aanvulling betekenen. Let eerder op wat de partner mee- en inbrengt. Het gaat dan niet alleen om geld, maar juist om kennis, technologie, netwerk, innovatieve kracht en ambitie. Ervaring in e-commercie kan een zeer stimulerende uitwerking hebben. Dit alles moet aansluiten op de behoeften van de kandidaat partners. Samenwerking en partnership vraagt bezinning maar ook daadkracht en een zorgvuldige besluitvorming waarbij alle betrokkenen volstrekt open moeten zijn over de bedoelingen. Dat is pas ‘samenwerken’!