Overig

Belangrijke wijzigingen kinderalimentatie en kindregelingen in 2015

813

Ook ondernemers betalen of ontvangen kinderalimentatie. In dat geval krijgt u te maken met belangrijke wijzigingen in 2015. Met name als u kinderalimentatie betaalt, kunnen de wijzigingen ingrijpend zijn. Niet ondenkbaar is dat u (via de rechter) om verlaging van de eerder afgesproken of opgelegde kinderalimentatie moet verzoeken. Maar ook als u kinderalimentatie ontvangt, of u krijgt een toeslag voor uw kinderen vanuit de overheid, kan er sprake zijn van een ingrijpende wijziging. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder beschreven.

Fiscale aftrek kinderalimentatie vervalt
Als u € 136,00 of meer per maand per kind aan kinder-alimentatie betaalt, dan kunt u een vast bedrag fiscaal aftrekken. Deze aftrek vervalt per 1 januari 2015. Dat kan voor u ingrijpende gevolgen hebben, uw draagkracht om kinderalimentatie te betalen wordt lager. Met minder inkomen moet u immers dezelfde bijdrage betalen.

Diverse kinderregelingen komen te vervallen
In 2015 komen enkele (fiscale) kinderregelingen te vervallen of deze gaan op in nieuwe regelingen. De regelingen die overblijven zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De regelingen die verdwijnen zijn de volgende:

–         de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting;

–         de aanvulling voor alleenstaande ouders met een
Bijstandsuitkering (WWB), IAOW, IOAZ, AOW, ANW, Toeslagenwet;

–         de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor kinderen jonger             dan 17 jaar (WTOS);

–         de aftrek voor levensonderhoud kinderen (LOK);

–         de ouderschapsverlofkorting;

–         de tegemoetkoming voor ouders met gehandicapten kinderen (TOG).

Het wegvallen van deze regelingen kan betekenen dat de draagkracht van de verzorgende ouder, meestal de ouder die kinderalimentatie ontvangt, zal verminderen. Er is immers minder inkomen om de kosten van de kinderen te betalen.

Let wel: het wegvallen van de hiervoor genoemde kindregelingen wordt gecompenseerd met een verhoging van het kindgebonden budget, de zogenoemde “alleenstaande ouderkop”.

De alleenstaande ouderkop
Ter compensatie van het verval van diverse kindregelingen, wordt het kindgebonden budget verhoogd. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. Inmiddels is duidelijk dat in het kader van de vaststelling van kinderalimentatie, de alleenstaande ouderkop in mindering gebracht dient te worden op de kosten van de kinderen.

Dit betekent dat een verlaging van de kinderalimentatie aan de orde kan zijn. Sterker, in sommige gevallen kan het zo zijn dat door de alleenstaande ouderkop geheel voorzien wordt in de kosten van de kinderen. Er hoeft dan geen kinderalimentatie (meer) te worden betaald.

Conclusie
Vanuit de rechtspraak is aangegeven dat de hiervoor genoemde fiscale wijzigingen, zoals het vervallen van de fiscale aftrek van de kinderalimentatie maar ook de alleenstaande ouderkop, aanleiding kunnen geven tot verlaging van kinderalimentatie. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies, om samen te bekijken of (een procedure tot ) verlaging van de kinderalimentatie mogelijk is.

– Menno Bos en Annika Heida