Overig

Concrete stappen ter verbetering bereikbaarheid Drechtsteden

627

Een goede bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer of de fiets is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vitale en economisch sterke regio. Dat is ook van toepassing voor de Drechtsteden.

Met het initiatief Vaartmakers inspireren Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden, het Mobiliteitsplatform en Werkgevers Drechtsteden werknemers of anderen in de Drechtsteden tot bewust reisgedrag en alternatieve vormen van vervoer.

Vanuit het gebouw van Ames Outlet Sliedrecht discussiëren we hierover met Leen de Koning (directeur van Amega), Hans Tanis (regionaal portefeuillehouder van de Drechtsteden), Aernout van der Bend (directeur van De Verkeersonderneming), Gerbrand Schutten (directeur van de Waterbus) en André Seip (Bureau Drechtsteden). De aanwezigen vinden Vaartmakers een prima initiatief. “Echter, het is nu tijd voor vervolgstappen om daadwerkelijk iets te doen aan het verminderen van files, duurzaamheid, kostenbesparing en de verbetering van de luchtkwaliteit,” zo stelt Leen de Koning.

Ambassadeurs

Hans Tanis haakt hierop in: “Vaartmakers heeft nog niet het gewenste resultaat  opgeleverd, maar wel een goede aanzet gegeven om een slag dieper te gaan. Het is nu tijd om concreet plannen te maken om de mobiliteit te versterken in combinatie met het bevorderen van de duurzaamheid en het beperken van de CO2-uitstoot. Hiervoor zullen we bijvoorbeeld meer de connectie moeten zoeken met het bedrijfsleven en leren van De Verkeersonderneming die in het Rotterdamse al veel bereikt heeft. Daarnaast moeten we zoeken naar verbindingen zodat we elkaar versterken. De rol van de overheid zal hierin moeten verschuiven naar een meer faciliterende rol.” Leen de Koning is dezelfde mening toegedaan. “Tot op heden zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid te vrijblijvend geweest in de Drechtsteden. Maak het concreter door mensen en bedrijven verantwoordelijk te stellen en als ambassadeur te laten fungeren. Start een stichting op die niet alleen inspireert en faciliteert, maar ook uitvoert. Binnen ons bedrijf is een aantal ambassadeurs aangewezen die ons duurzaamheidsbeleid uitdragen. Dit heeft al tot directe successen geleid. Zo scheiden we afval. Dit levert ons, naast de besparing voor het milieu ook een flinke kostenbesparing op.”

Actief beleid

Binnen de Amega Groep zijn er opvallende stappen gemaakt door duurzaamheid een prominente rol in de organisatie te laten spelen. Bijvoorbeeld door haar klanten te adviseren om reizen te vermijden, kilometers duurzaam af te leggen, het wagenpark duurzaam te onderhouden en elektrische leenfietsen voor klanten  beschikbaar te stellen. Opvallend voor een organisatie die zich bevindt in de automotive branche. Niet voor niets mocht Amega hiervoor een Vaartmakers Award in ontvangst nemen. Toch vindt de trotse winnaar dat er nog veel meer in de regio gedaan kan worden. “De Drechtsteden zouden enorm gebaat zijn bij een meer actief beleid zoals in Rotterdam. Met het zogenoemde spitsmijden zijn de files op een aantal knelpunten drastisch geslonken,” aldus De Koning. Hij geeft aan zeer onder de indruk te zijn van De Verkeersonderneming omdat zij in de regio Rotterdam heeft onderzocht waar de pijnpunten liggen en daarvoor werkelijk met goedwerkende oplossingen is gekomen.

Slimme reiskeuzes

Aernout van der Bend heeft goed nieuws voor de aanwezigen. Hij zegt: “Er ligt een plan om ook in Drechtsteden actie te ondernemen. Voordat we hier echter concreet mee aan de slag kunnen, is het belangrijk om eerst meer data te verkrijgen over de knelpunten. Wat we nu weten is dat over elke vijf kilometer snelweg auto’s met andere kentekens rijden. Dat duidt op veel lokaal verkeer dat een stukje snelweg pakt. Wij moeten weten wie er last heeft van de files en welke bestuurders er rijden voordat we met oplossingen kunnen komen.” Eén van de oplossingen kan net als in het  Rotterdamse gebied uit spitsmijden bestaan. Van der Bend legt uit: “Spitsmijden is een concept om automobilisten te verleiden de spits te mijden. Deelnemers ontvangen een beloning als zij bereid zijn niet meer tijdens de spitsuren de weg op te gaan. En het werkt, automobilisten zijn genegen hun gedrag te wijzigen, en in de helft van de gevallen zelfs na het stoppen van de vergoeding. Alleen door een spiegel voor te houden kan het gedrag van de weggebruiker daadwerkelijk veranderen. Onze boodschap is dat autorijden niet verkeerd is maar wel als je altijd in de file staat.” Volgens Van der Bend moet de oplossing voor een betere bereikbaarheid niet alleen gezocht worden in meer asfalt. “Door slimme reiskeuzes te maken en alternatieven te bieden zoals aangepaste arbeidsvoorwaarden, ruimere openingstijden, het stimuleren van fietsgebruik en  vervoer over water is het ook mogelijk om de bereikbaarheid van bedrijven te verbeteren.”

Gedifferentieerd aanbod

Dat stimuleren van vervoer over water lukt de laatste jaren al heel goed, weet Gerbrand Schutten van de Waterbus te vertellen. Sinds een herstructurering  van de organisatie is het aantal passagiers verdubbeld, er zijn zo’n 1.8 miljoen mensen die gebruik maken van vervoer over water. Om voor nog meer werkgevers en werknemers de reistijd te verkorten of de reiskosten te verlagen heeft de Waterbus afgelopen maand flinke veranderingen doorgevoerd. Zo heeft de bestaande Waterbus verbinding tussen Dordrecht en Rotterdam op werkdagen extra afvaarten gedurende de spitsuren gekregen. En wat Schutten betreft zal het niet alleen bij deze veranderingen blijven. “Om het vervoer over water nog aantrekkelijker te maken zijn we aan het onderzoeken hoe we een combinatie tussen verschillende soorten vervoer kunnen aanbieden. Denk hierbij aan een combinatie met de bus, de trein, de fiets of de auto. De OV-branche moet veel meer een makelaar zijn voor het vervoer waarbij de reizigers in Legostenen een abonnement kunnen afsluiten. Daarnaast willen we hybride auto’s  en elektrische fietsen aan de kade neerzetten en koppelen aan de waterbus.” Aernout van der Bend kan zich hier helemaal in vinden. “Gebruikers willen een gedifferentieerd aanbod, abonnementen rondom alle vormen van mobiliteit is een enorme mindsetting, maar wel een oplossing. Met een multi-modale reiskaart kunnen de reizigers gebruik maken van één reiskaart, waarmee zij diverse vervoersvormen kunnen gebruiken.”

Kennis is macht

Andre Seip somt de mobiliteitsprojecten op voor de verbetering van de bereikbaarheid in de Drechtsteden. “De komende vier jaren wordt in de Drechtsteden door de gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie concreet gewerkt aan de bereikbaarheid van het hoofdwegennet. De knopen A16/N3 en de A15/N3 worden verbeterd. En groot onderhoud aan de N3 zit er aan te komen. Daarnaast werken we aan besluitvorming over de Quick Wins A15 en aanpak van de Sandelingenknoop bij de A16. Ook wordt het openbaar vervoer verbeterd.” Om te voorkomen dat we tijdens de werken aan de hoofdwegen vast komen te staan, stelt Hans Tanis dat dit de gelegenheid is om een verdiepingsslag te maken en werknemers voor wat betreft hun woon-werkverkeer te inspireren tot bewust reisgedrag en alternatieve vormen van vervoer. “De voorwaarden hiervoor zijn wel dat we onze data op orde moeten hebben om vervolgens met goed onderbouwde oplossingen te komen.”

Gerbrand Schutten knikt instemmend en zegt: “Kennis is macht, zonder statistieken begin je niet veel. Voordat wij veranderingen hebben doorgevoerd hebben we goed gekeken naar het aanbod van onze haltes en naar welke reizigers hier gebruik van maken. Bovendien moeten we in de regio duidelijker de acties en de resultaten communiceren.” Leen de Koning vult hem aan. “Om dit op te lossen is samenwerking nodig in de keten met alle belanghebbenden zoals maatschappelijke organisaties en overheid. Bij deze samenwerking moet de focus liggen bij heldere doelen en bereikbare activiteiten om gezamenlijk de schouders eronder te steken. Als we de regio willen versterken en ontwikkelen, moeten we dat samen doen! Als je de bereikbaarheid verbetert, heeft dit ook positieve effecten op de economie.” Aernout van der Bend raadt aan om gewoon te beginnen. “Probeer dingen, als het niet lukt kun je altijd nog een andere koers varen. In het begin hebben wij ons heel erg gericht op werkgevers, maar daar was bijna niet doorheen te komen. Daarna hebben wij ons gericht op werknemers en dat werkte veel beter. Voor een gedragsverandering moet je een lange adem hebben.” Tot besluit zegt Hans Tanis: “Het is duidelijk dat we de komende tijd concrete stappen gaan zetten. De ambities op het gebied van mobiliteit pakken we in gezamenlijkheid op om in een constructieve samenwerking tot nieuwe inzichten te komen die we ook werkelijk gaan uitvoeren.”