Overig

D.O.N. Bureau ondersteunt Havenschap Moerdijk

1001

In het historische hart van Bergen op Zoom is in een prachtig pand D.O.N. Bureau BV gevestigd. D.O.N. staat voor Dynamisch in Onderhoud en Nieuwbouw. Kees van Belzen van dit bureau was nauw betrokken bij het tot stand komen van het kersverse prestatiecontract dat het Havenschap Moerdijk afsloot met De Jong Zuurmond BV.

D.O.N. Bureau is een ingenieurs- en adviesbureau dat zich primair richt op multidisciplinaire projecten binnen de infrastructurele markt. Hierbij treedt het bureau over het algemeen op als ‘intermediair tussen strategie en operatie’, van strategisch idee naar operationeel concept. Van Belzen: “Het Havenschap Moerdijk heeft ons gevraagd om een nieuw multidisciplinair prestatiecontract op te stellen en hen te ondersteunen bij het aanbestedingsproces en het selecteren van een marktpartij. Dat proces is al een tijd geleden gestart, toen nog met Rogier Fernhout als opdrachtgever. Inmiddels is Rogier bij het Havenschap vertrokken en kwam Henk Schakenraad nieuw op de functie Programmamanager Infrastructuur en Beheer. Op 1 juli jl. is het nieuwe beheercontract in gegaan. Het was een intensieve periode, waarbij wij samen met een aantal collega’s alle contractstukken hebben opgesteld. Met de medewerkers van het Havenschap Moerdijk ervaren wij een plezierige samenwerking.”

Opdrachtgevende partijen
D.O.N. Bureau telt zo’n twintig medewerkers en heeft nog een vestiging in Arnhem. Het bijzondere van het bureau is dat zij alleen in opdracht werken van opdrachtgevende partijen. “Wij vertalen complexe vraagstukken naar een pragmatische toepassing. De laatste jaren zien wij een sterke ontwikkeling van het onderhoud en beheer op basis van risicobeheersing. Dat was ook bij het Havenschap Moerdijk de insteek.” Eerst even de harde cijfers. Het haven- en industrieterrein Moerdijk beschikt over zo’n 50 kilometer riolering, zo’n 493.700 m2 verharding, circa 144.000 m2 bosbeplanting, 576.300 m2 bermen en 4.000 bomen. Het terrein is ongeveer 2.500 hectare groot met in de toekomst nog een uitbreiding met 200 hectare. Cijfers die er niet om liegen. Daarbij zijn de eisen dat de veiligheid voor de gebruikers, de beschikbaarheid van het areaal en de bereikbaarheid van de bedrijven geborgd dient te zijn. Van Belzen: “Bij het samenstellen van het nieuwe beheercontract is de visie zoals verwoord in de Havenstrategie 2030, door vertaald in het contract. Bij het nieuwe contract gaat het Havenschap meer de regierol vervullen. Samen met het Havenschap Moerdijk hebben wij een nieuw contract ontwikkeld dat is gebaseerd op samenwerking tussen opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) voor een periode van vijf jaar met twee keer een jaar verlenging op basis van een bonus- en malusregeling.”

Uitgebreid proces
Er volgde een uitgebreid proces om uiteindelijk tot de ondertekening van het contract tussen het Havenschap Moerdijk en de firma De Jong Zuurmond BV te komen. Van Belzen: “Uitgangspunt is: hou het praktisch en beschrijf de eisen abstract waar het kan en gedetailleerd waar het moet. Zo zijn wij aan de slag gegaan. Allereerst hebben wij het areaal vastgelegd in een decompositie op basis van de NEN 2764-4 inclusief een nulmeting. Hoe ligt het terrein erbij en wat is de technische situatie? Daarmee bieden wij de marktpartijen inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. De focus moest bij de marktpartijen komen te liggen op prestaties, risico’s en kosten.” Aan de marktpartijen werd een profielschets aangeboden met de aard van het contract en de selectiecriteria waar marktpartijen aan moesten voldoen om zich aan te melden. Twaalf marktpartijen reageerden, waarvan vijf partijen in voldoende mate konden aantonen om in aanmerking te komen voor het verdere verloop van de selectie op basis van een gunningleidraad. Vier partijen schreven daadwerkelijk in om het beheercontract te verkrijgen. Het selectieteam besliste uiteindelijk dat De Jong Zuurmond BV de winnende partij was.

Ervaring
Tijdens de looptijd van het beheercontract is alles te monitoren in het Beheer Management Systeem (BMS). Van Belzen hierover: “Het BMS voorziet het Havenschap Moerdijk als opdrachtgever van alle benodigde informatie. Mijn collega Jeroen van Herwaarden legt samen met een team van deskundigen de laatste hand aan het systeem, dat wij binnenkort zullen implementeren.” Het nieuwe beheercontract is nu enkele maanden van kracht. Van Belzen kijkt met veel genoegen terug op de afgelopen periode. “Er is veel werk verzet. De Jong Zuurmond BV kan het nu gaan waarmaken en heeft daarmee een grote mate van verantwoordelijkheid ten aanzien van het areaal van het Havenschap Moerdijk. Wij mogen de komende jaren het Havenschap Moerdijk ondersteunen vanuit de opdrachtgeverrol en adviseren daarbij Henk Schakenraad. Het was voor ons ook een eerste kennismaking met het Havenschap Moerdijk en dat is ons prima bevallen. Wij vinden het leuk om ondersteuning te verlenen bij de professionalisering van het Havenschap. Dit is een veelomvattend beheercontract en gaat verder dan alleen Infrastructuur en Beheer. Dit contract heeft impact op de gehele organisatie.

Zo mogen wij ook ondersteuning leveren in de vorm van het coachen van de toezichthouders van het Havenschap Moerdijk.”