Overig

E-commerce ondernemingen opgelet: Bereid u tijdig voor op de nieuwe btw-regels voor uw diensten

439

Vanaf 1 januari 2015 krijgen aanbieders van elektronische-, telecommunicatie- en omroep diensten te maken met nieuwe btw regelgeving. Elektronische-, telecommunicatie- en omroep diensten aan particulieren zijn vanaf 2015 belast in de EU-lidstaat waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd. Aanbieders van deze diensten doen er verstandig aan tijdig in te spelen op de nieuwe plaats van dienst regels, ter voorkoming van onnodig hoge administratieve lasten.

Voor welke diensten geldt de nieuwe btw regelgeving?

De nieuwe plaats van dienst regels gelden voor aanbieders van elektronische-, telecommunicatie- en omroepdiensten met particuliere afnemers in verschillende EU-lidstaten. Ook afnemers die niet btw-plichtig zijn vallen onder deze nieuwe regels. Vooral e-commerce ondernemingen zijn gewaarschuwd. Voorbeelden van diensten die onder de nieuwe regelgeving kunnen vallen:

–        Software (en software updates);

–        Applicaties;

–        Digitale toegang tot muziek, films, spellen enzovoorts;

–        Toegang tot databanken en sociale kringen

–        E-learning omgevingen;

–        Telecommunicatie zoals, telefoon-, sms-, video- en internetdiensten;

–        Webhosting en domeinnaam registratie;

–        Uitzending van radio- en televisieprogramma’s;

Ook de hoedanigheid van de afnemer is van belang. Zo gelden de nieuwe regels niet voor diensten aan andere btw-plichtige ondernemingen (B2B). Omdat het niet altijd eenvoudig is om de hoedanigheid van de afnemer vast te stellen is er bepaald dat bij elektronische-, telecommunicatie- en omroep diensten ervan uitgegaan mag worden dat de desbetreffende afnemer niet btw-plichtig is zolang het btw-nummer van de afnemer de aanbieder niet bekend is.

Wat gaat er veranderen?
Wat er precies gaat veranderen kan het makkelijkst worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld op grond van de huidige plaats van dienst regels en een voorbeeld op basis van de nieuwe plaats van dienst regels (per 2015).

Voorbeeld naar de huidige plaats van dienst regels
Een in Nederland gevestigd bedrijf verkoopt software updates aan particulieren die overal in de Europese Unie wonen. Op basis van de huidige plaats van dienst regels brengt de aanbieder van de software updates 21% Nederlandse btw in rekening. Deze btw wordt vervolgens via de reguliere btw-aangifte in Nederland afegdragen.

Voorbeeld naar de nieuwe plaats van dienst regels (op 2015)
Een in Nederland gevestigd bedrijf verkoopt software updates aan particulieren die overal in de Europese Unie wonen. Vanaf 2015 is de plaats van dienst van deze particuliere afnemers het land waar zij wonen. Het aldaar geldend btw-tarief is dan ook van toepassing en zal ook in die lidstaat moeten worden voldaan. Hierdoor zal de aanbieder van de software updates verschillende btw tarieven moeten hanteren al naar gelang waar zijn afnemer woont.

Uit het voorbeeld volgt dat aanbieders van deze diensten vanaf 2015 zullen moeten vaststellen waar hun afnemers wonen en daarnaast bewust moeten zijn van de verschillende btw-tarieven binnen de Europese Unie om de btw afdracht correct vast te stellen. Ook moet er worden nagegaan of de desbetreffende lidstaat eventueel een vrijstelling hanteert.

Voorkom (onnodige) administratieve lasten met de Mini One Stop Shop!
Om te voorkomen dat aanbieders van de hier bedoelde diensten te maken krijgen met registratie- en aangifte verplichtingen door de hele Europese Unie, bestaat de mogelijkheid om de btw te voldoen bij één digitaal loket. Dit loket wordt ook wel geduid als de ‘Mini One Stop Shop’. Praktisch komt het er op neer dat aanbieders de buitenlandse btw slechts bij één digitaal loket (per kwartaal) hoeven te voldoen. Vervolgens zorgt de Nederlandse Belastingdienst (wanneer u zich in Nederland registreert) ervoor dat de afgedragen btw bij de juiste lidstaten terecht komt. De aanbieder is wel zelf verantwoordelijk om de per lidstaat de af te dragen btw vast te stellen, maar hoeft niet steeds in iedere lidstaat aangifte te doen.

Tijdig aanmelden
Het digital loket (mini one stop shop) gaat in principe in het eerst daarop volgend kalenderkwartaal waarin de aanvraag is gedaan. Deze regel zou nadelig kunnen uitpakken voor aanbieders die nog niet zijn berekend op afnemers van de hierboven bedoelde diensten uit andere lidstaten. Om die reden is aan deze regel toegevoegd dat aanbieders die voor zich binnen 10 dagen nadat een dergelijke dienst is verleend zich aanmelden voor het digitaal loket, de mini one stop shop ingaat vanaf de eerste (buitenlandse) levering. Niet tijdig aanmelden heeft tot gevolg dat er pas vanaf het daaropvolgend kwartaal gebruik kan worden gemaakt van het digitaal loket. De btw over diensten die eerder zijn afgenomen moeten vervolgens apart, via registratie en aangifte, bij de lidstaten afzonderlijk worden voldaan. Een ander voordeel van de mini one stop shop is dat binnen de digitale omgeving informatie beschikbaar is over de btw-tarieven en eventuele vrijstellingen per lidstaat.

Voor de volledigheid merken wij op dat de ‘Mini One Stop Shop’ niet verplicht is, maar wij adviseren het aanbieders die dergelijke diensten verrichten aan afnemers woonachtig in andere lidstaten dat wel te doen.

Aandachtspunten
Aan de hand van de onderstaande punten hebben wij getracht u te voorzien van een aantal praktische aandachtspunten waarmee u in algemene zin na kunt gaan of u mogelijkerwijs in aanraking komt met de nieuwe plaats van dienst regels en of uw bedrijfsvoering daar eventueel al op is ingericht:

–        Ga na of uw elektronische-, telecommunicatie- of omroep diensten verricht zoals                hierboven beschreven;

–        Heeft of verwacht u particuliere (of andere niet btw-plichtige) afnemers uit andere              EU-lidstaten?

–        Beschikt u over voldoende informatie om de woonplaats van een afnemer eenvoudig          vast te kunnen stellen?

–        Zijn de huidige processen goed ingericht om efficiënt om te gaan met de nieuwe                plaats van dienst regels?

–        Denk aan uw marges. Wanneer u met bedragen inclusief btw rekent kan dat ten                koste (maar ook ten goede) van de marge gaan.