Overig

Een aantal belangrijke wijzigingen als gevolg van het nieuwe B.V.-recht

450

Op 1 oktober 2012 was het na jaren eindelijk zover, de invoering van het nieuwe B.V. recht. De hoogste tijd om enkele belangrijke wijzigingen aan te stippen.

Een belangrijke verandering heeft betrekking op de uitkering van winst en reserves. Onder het oude B.V. recht gold dat dividenduitkering slechts mogelijk was voor zover het eigen vermogen groter was dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de statutaire en wettelijke reserves.

Onder het nieuwe recht is de balanstest ingevoerd. Deze test houdt in dat door de aandeelhouders slechts kan worden besloten tot uitkering indien het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering in strijd met deze balanstest is nietig en dient ongeacht de goede trouw bij de verkrijger te worden terugbetaald op grond van onverschuldigde betaling.

Nieuw bij uitkering van winst en reserves is ook de uitkeringstest. De uitkeringstest komt erop neer dat het bestuur goedkeuring dient te verlenen voordat wordt uitgekeerd. Het bestuur kan deze goedkeuring slechts weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Wanneer ten onrechte goedkeuring voor uitkering van winst en reserves wordt verleend is het uitkeringsbesluit niet nietig maar zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan.

Nieuw is ook dat een aandeelhouder die een uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, gehouden is tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Dit geldt voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Met name de uitkeringstest is een belangrijke wijziging voor u als ondernemer. Houd hier rekening mee. In de wetgevingsgeschiedenis zijn overigens verdere handvatten gegeven voor toepassing van de uitkeringstest. Die kunnen voor u een leidraad vormen.

Naast bovengenoemde balanstest en uitkeringstest zijn er nog andere wijzigingen. Deze gaan het bestek van deze bijdrage te buiten, maar ik stip er enkele aan:

  • afschaffing minimumkapitaal van EUR 18.000,–;
  • verkorting wettelijke oproepingstermijn van de aandeelhoudersvergadering tot acht dagen;
  • vaststelling jaarrekening;
  • certificering;
  • flexibele benoemingsregels voor bestuur en RvC;
  • flexibele regels voor de inrichting van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten; en
  • kapitaalvermindering en terugstorting van het (huidige) minimumkapitaal en inkoop van eigen aandelen.

Indien u optimaal van de flexibiliteit wilt profiteren is het overigens verstandig om na te gaan of de statuten gewijzigd moeten worden.

U ziet het B.V. recht is op een aantal punten gewijzigd, hetgeen nieuwe mogelijkheden en voordelen voor uw onderneming biedt.

– Frederik Bouman