Overig

Gasunie brengt kansen warmetransportnet Zuid-Holland in beeld

959
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Hoe gaat warmte straks van regionale bronnen naar gebruikers? Gasunie onderzocht hoe het Zuid-Hollandse warmtetransportnet van de toekomst eruit zou kunnen zien.

Warm water

Op verzoek van het ministerie va Economische Zaken en Klimaat en met steun van de provincie Zuid-Holland realiseerde Gasunie het Integraal Ontwerp warmtetransport Zuid-Holland. Dat rapport weegt de verschillende mogelijkheden af voor een regionaal warmtetransportnet. Dat is kort gezegd een netwerk van buisleidingen dat warm water uit regionale bronnen naar gemeenten brengt, daar waar geen eigen bronnen beschikbaar zijn. Daarbij gaat het nu vooral om restwarmte uit de Rotterdamse haven, in de toekomst zou het netwerk ook voor bijvoorbeeld aardwarmte ingezet kunnen worden.

Stepping Stones

Het ontwerp gaat uit van een aantal ‘stepping stones’ die samen een transportnetwerk voor warmte vormen: WarmtelinQ als hoofdtransportleiding van de Rotterdamse haven naar Leiden; aftakkingen vanuit het tracé Vlaardingen-Den Haag naar de tuinbouwgebieden Westland en Oostland en – tegen de tijd dat het systeem wordt overvraagd – een leiding vanuit Europoort, waarmee meer warmtebronnen in de Rotterdamse haven kunnen worden aangesloten. Ook de al bestaande warmteleidingen, o.a. in de Rotterdamse regio, zijn meegenomen in het integraal ontwerp. Al met al zou hiermee ongeveer een kwart van de warmtevraag in de bebouwde omgeving van Zuid-Holland kunnen worden ingevuld, vanuit verschillende bronnen.