Overig

Gebruikelijk loon

833
Gebruikelijk loon

Bent u DGA? Dit is het geval als u werkzaamheden verricht voor een BV waarin u 5% of meer van de aandelen houdt.

Als Directeur Groot Aandeelhouder wordt u geacht een loon te verdienen van tenminste € 42.000. Dit kan ook aanmerkelijk hoger uitvallen. Daarbij speelt een rol of;

–         De resultaten grotendeels van uw werkzaamheden afhangen, bijvoorbeeld een                   tandarts met 1 of 2 assistenten;

–         Als dit niet het geval is, het inkomen van een werknemer van een soortgelijke                   onderneming. Bijvoorbeeld; u leidt een onderneming met 100 medewerkers vanuit             een management B.V.

De crisis heeft vaak als gevolg dat de onderneming verlies lijdt. Er wordt dan ook niet genoeg winst gemaakt om het salaris van de DGA (‘s) te betalen. Vaak wordt dan wel de loonheffing afgedragen, maar de onderneming moet het nettoloon schuldig blijven aan de DGA. Daar zijn oplossingen voor die op korte termijn tot een betere geldstroom kunnen leiden:

–         Wellicht kan aan de inspecteur worden gevraagd een lager gebruikelijk loon vast te             stellen omdat het inkomen van vergelijkbare werknemers inmiddels ook onder                  €42.000 is gedaald;.

–         Bij structurele verliesgevendheid van de onderneming;

–         U de werkzaamheden nog maar part-time uitvoert.

Ja, maar ik heb het inkomen nodig zegt u?

Door verlaging van het gebruikelijk loon blijft juist meer geld over voor het betalen van uw vordering in rekening-courant.

Ook kunt u een statutenwijziging overwegen, het kapitaal van de BV komt dan in één keer vrij. De kosten van de statutenwijziging zullen veelal lager zijn dan de belasting die bij een andere wijze van uitkering wordt geheven.

Tenslotte kunt u overwegen om uit de BV terug te keren. Liquidatie van de onderneming is echter niet eenvoudig en dit kabinet is van plan om de fiscale ondernemersvoordelen op de schop te nemen. Dus wellicht maar beter afwachten tot de gevolgen van de wetswijzigingen ingecalculeerd kunnen worden.

Dan kan worden overwogen om een eenmanszaak (EZ) of Vennootschap Onder Firma (VOF) in te schrijven en de activiteiten over te nemen van de BV. Het gebruikelijk loon kan dan aanmerkelijk worden verminderd. U geniet dan alle fiscale   voordelen die een EZ of VOF opleveren en betaalt geen belasting over inkomen dat u niet geniet.

Bent u in de gelukkige situatie dat uw activiteiten veel meer dan € 42.000 opleveren? Ga dan na of uw beloning op de juiste wijze is vastgesteld. Het is zaak dit goed tegen het licht te houden en het verdient altijd de voorkeur het vastgelegde loon (incl. bijtelling auto, pensioen etc.) aan de inspecteur voor te leggen. Dat vermijdt discussies (en naheffingen met boete) achteraf.

Raadpleeg uw adviseur!

– Marius Gerrits