Overig

Gemeente Sliedrecht: Aan het werk!

524

De gemeente Sliedrecht maakt er werk van. De ambities in het raads- en collegeprogramma 2014-2018 zijn niet mis.

Eén van de doelstellingen is de lokale economie, de arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. Verbinden is het sleutelwoord zo zeggen wethouder Hans Tanis en programmamanager Coen Nuijten.

“In het verleden hebben wij misschien niet altijd voldoende aangehaakt bij acties vanuit de Drechtsteden,” zo trekt Tanis maar meteen het boetekleed aan. “Daarin gaan we verandering brengen. Aan de ambities van de zes Drechtsteden, zoals die zijn verwoord in het regionaal meerjarenprogramma (rMJP) Drechtsteden, gaan wij van harte meewerken, maar sterker nog, onder het motto ‘Aan het werk’ gaan wij er ook onze lokale ambities aan verbinden. Uit een enquête van het Onderzoekcentrum Drechtsteden blijkt weliswaar dat onze dienstverlening door ondernemers wordt gewaardeerd, maar wij vinden dat wij nog een stap verder moeten gaan. Daarom gaan wij inzetten op een hechtere samenwerking met ondernemend Sliedrecht. En dat betreft dan de thema’s economie, arbeidsmarkt en onderwijs, die niet alleen regionaal maar ook lokaal opportuun zijn.” De eerste stappen hiervoor zijn al ondernomen, de gemeente Sliedrecht heeft financiële ruimte in de begroting opgenomen om het bedrijfsleven beter van dienst te kunnen zijn. Per 1 maart start bedrijvencontactfunctionaris Margriet Luth haar werkzaamheden en ook speelt de Commissie Economische Ontwikkeling Sliedrecht, met daarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de middenstand, onderwijs en zorg, een belangrijke rol in het geheel. “Ons uitgangspunt hierbij is dat wij samen met het bedrijfsleven wensen en beleidsaangelegenheden gaan oppakken. Als wij de prioriteiten helder hebben en ieders inbreng duidelijk is, kunnen wij als gemeente faciliterend zijn en partijen bij elkaar brengen. Hoe kunnen wij elkaar versterken? De gemeente ondersteunt de activiteiten met een programmateam waarvan Coen Nuijten de kar zal gaan trekken. “Wij hebben een goede start gemaakt door met elkaar een aantal punten te benoemen die aandacht vragen. Zo vinden ondernemers dat de overheid in het algemeen de neiging heeft om voor te schrijven wat goed is voor hen. Dat ervaren zij als storend en remmend. Daar willen wij, zeker op lokaal niveau, wat aan gaan doen.”

Strategische partner

Tanis: “Het mooie is dat de ondernemers nu inzien dat de gemeente partner wil zijn en de zaken serieus wil aanpakken. Zij realiseren zich ook dat niet alles door de gemeente is op te lossen, maar zij willen daar graag het nodige aan bijdragen. Een concreet voorbeeld is het fileleed op de A15, daar moet je als regio en gemeente wat mee, maar ook als werkgevers. Betrek bij dergelijke thema’s ook de gemeenschappelijke werkgevers zodat je elkaar hierin versterkt. Ondernemers hebben aangegeven in dergelijke grensoverschrijdende thema’s aan te willen haken en als strategische partner van de gemeente op te willen treden. Dat is een groot goed en dat moeten wij koesteren.” Met deze nieuwe aanpak is de gemeente Sliedrecht voorloper in de Drechtsteden. Dat is ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten niet ontgaan, uit die hoek mocht Hans Tanis al de nodige positieve reacties ontvangen.

Drive

Coen Nuijten gaat vol goede moed aan de slag, maar is er zich van bewust dat er nog de nodige slagen gemaakt moeten worden. “Economie, arbeidsmarkt en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vereisen een zorgvuldige aanpak. Daar komt veel bij kijken en heb je partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs bij nodig. Gelukkig bestaat er de drive bij de deelnemende partijen om zaken op te pakken. Wij gaan goed luisteren waar de belangen van onze partners liggen om daarin een gemene deler te vinden. Hiervoor hebben wij de kapstok ‘Aan het werk’ ontwikkeld met daarin een aantal speerpunten. Op het gebied van arbeidsmarktproblematiek richten wij ons vooral op participatie. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in het arbeidsproces. Bij het onderwijs zoeken wij naar aansluiting van de beroepskeuze op de arbeidsmarkt. Daarin kan de gemeente een stimulerende rol vervullen. Wij kunnen partijen bij elkaar brengen. Wij willen er ook voor zorgen dat leerlingen hun studie afmaken. Dat begint bij het maken van de juiste keuze bij de start.”

Uitvoeringsplan

Binnenkort verschijnt er een uitvoeringsplan. Nuijten: “Daarin bepalen wij prioriteiten in de zaken die wij gaan aanpakken. Neem zoiets als deregulering. Een doorn in het oog van ondernemers. Dat is breder dan alleen het schrappen van een paar APV-regelingen, zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat een ondernemer drie keer zijn gegevens moet aanleveren bij wettelijke instanties voor één vraag. Regels zijn in het algemeen te beperkend voor het opereren van ondernemers. Daar is veel te halen.”

Sliedrecht kent zo’n 11.500 arbeidsplaatsen en dat is meer dan het dorp aan arbeidspotentieel heeft. Er is dus sprake van een positieve arbeidsquota. Er zijn veel gezonde bedrijven en de werkloosheid is laag. “Maar we moeten wel alert blijven en blijven werken aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Wij hebben veel te bieden, maar doen er te weinig mee. Werken aan onze bekendheid. Ook dat is een speerpunt in ons programma,” zo besluit Tanis.