Overig

Governance onder de loep

469

In juli hebben provincie, gemeente en havenschap de Havenstrategie Moerdijk 2030 vastgesteld. Hierin is een heldere visie neergelegd hoe we de economische rol van het Havenschap Moerdijk kunnen versterken met inachtneming van het milieu, de veiligheid en de belangen van de omwonenden en de regio.

Het Havenschap is van groot belang voor de regio en met 13.500 werknemers de grootste werkgever. Om de positie van het Havenschap verder te versterken wordt steeds meer van het bestuur en directie van het Havenschap gevraagd. We zien een steeds scherpere concurrentie van andere havens en regio’s, wat van grote invloed is op de eigen mogelijkheden. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behouden van zittende is van wezenlijk belang. Zorgen dat je concurrerend bent en blijft in de voorzieningen voor bedrijven, is cruciaal. Tegelijkertijd vragen omwonenden, terecht, dat de veiligheid gewaarborgd is en de ontwikkeling binnen aanvaardbare milieunormen plaatsvindt.

Kortom, de havenstrategie brengt grote nieuwe opgaven en uitdagingen met zich mee. Daarom is bij het vaststellen van de Havenstrategie besloten dat zal worden bekeken of de bestuurlijke inrichting van het havenschap, ook wel governance genoemd, voor deze nieuwe opgaven is toegerust.

De komende maanden vindt door gemeente en provincie onderzoek plaats naar de meest gewenste vorm van governance dat uiteindelijk zal leiden tot een voorstel dat wordt voorgelegd aan Gemeenteraad en Provinciale Staten. Hoewel het onderwerp niet nieuw is, ben ik van mening dat bij deze verkenning alle opties opnieuw moeten worden bekeken. Er zal een goede beoordeling moeten plaatsvinden welke bestuursvorm voor de toekomst van het Havenschap de beste kansen biedt. Kan de huidige gemeenschappelijke regeling overeind blijven of moeten we misschien toe naar een vennootschap, of wellicht een combinatie hiervan? Zijn er redenen om andere partijen toe te laten en zo ja onder welke voorwaarden? We willen een open discussie over governance voeren, zodat er uiteindelijk een bij alle partijen gedragen opvatting is over welk model het beste is voor het Havenschap, voor Moerdijk en voor Brabant.

Bij de afweging spelen verschillende zaken een rol. Hoe kunnen we zorgen voor optimale slagkracht en flexibiliteit van het havenschap en tegelijkertijd de publieke belangen blijven borgen? Hoe zorgen we dat de financiële belangen van het havenschap en de huidige deelnemers ook naar de toekomst goed zijn afgedekt? Welke belangen zouden er kunnen zijn om andere partijen toe te laten tot het Havenschap? Al deze vragen dienen goed onderzocht te worden om in staat te zijn de juiste conclusies te trekken en in 2015 knopen door te hakken.

– Yves de Boer