Overig

Grote groei verwacht van biobased economy

437

Dit bleek uit de conferentie ‘Groene economie in de Delta’ die op 20 november jl. in Dordrecht is gehouden. Initiatiefnemer van de jaarconferentie was het Netwerk Vlaams-Nederlandse Delta (VN Delta).

De VN Delta is dé poort van Europa door haar internationale havens, krachtige petrochemische complexen en een uitgestrekt achterland met logistieke verbindingen. Het gebied is de thuisbasis van een opkomend cluster biobased economy, waarbinnen zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt wordt van de levende natuur voor de productie van voedingsmiddelen, grondstoffen en energiedragers. Door synergie te zoeken kan het verdienpotentieel van dit cluster worden versterkt.

De VN Delta heeft dus een uitstekende uitgangspositie om een voortrekkersrol te vervullen in de overgang naar een biobased economy. Onderzoekers verwachten een grote groei van toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland en Vlaanderen. Om de groeipotentie te benutten willen Nederlanders en Vlamingen de samenwerking op concrete thema’s intensiveren. Het gebied rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde is bij uitstek geschikt om zich te ontwikkelen tot een topgebied voor de biobased economy. De VN Delta heeft de infrastructuur om grote volumes biomassa aan te voeren, deels afkomstig van landbouwgebieden in de buurt. Het gebied beschikt verder over een hoogwaardige kennisinfrastructuur én over grootschalige industrie die de biomassa kan verwerken tot een nieuwe generatie plastics en kunststoffen, medicijnen, voedingssupplementen, (fijn)chemicaliën, natuurlijke bestrijdingsmiddelen en bouwmaterialen.

De VN Delta is niet alleen een gebied, maar ook een netwerkorganisatie, waarin drie Nederlandse provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland), drie Vlaamse provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen), kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. De heer Palma Andrés, directeur bij de Europese Unie, reageerde positief op de grensoverschrijdende samenwerking. Brussel heeft voor de periode 2014-2020 € 70 miljard uitgetrokken voor onderzoek en innovatie. Een deel van dit geld is beschikbaar voor investeringen in biobased economy.

De werkgelegenheid bij bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Delta die 100% biobased produceren is in de periode 2011-2012 gestegen met 80%. Het gaat om innovatieve MKB-bedrijven. De overgang naar een volledig duurzame (circulaire) economie zet door en neemt naar verwachting 20-30 jaar in beslag.

Maritime Delta Platform
Aansluitend op de jaarconferentie kwamen vertegenwoordigers uit de top van het bedrijfsleven, overheids- en onderwijsinstellingen samen in het Dordtse Stadhuis voor de tweede ontmoeting van het ‘Maritime Delta Platform’. Arno Brok, voorzitter van de Drechtsteden en bestuurlijk trekker voor de maritieme sector in de Zuidvleugel, heette de ongeveer veertig aanwezigen welkom. Besloten werd om gezamenlijk in te zetten op verder innovatie van de maritieme sector in de regio. Er werd concreet gesproken over financieringsmogelijkheden en de voortzetting van de samenwerking. Duidelijk werd dat er nog flink geïnvesteerd moet worden om de Maritieme Delta verder te ontwikkelen, waarbij ook het structurele tekort aan hoger opgeleid technisch personeel een aandachtspunt is. Voor de financiering van de ambities wordt niet alleen gekeken naar de Europese investeringsprogramma’s, maar ook naar impulsen vanuit het bedrijfsleven en het investeringsfonds van de nieuwe ROM-Zuidvleugel die in januari van start gaat.

De Drechtsteden maken deel uit van hét maritieme knooppunt van Nederland. De sector maritiem biedt landelijk werk aan ruim 190.000 mensen en is goed voor een jaaromzet van ruim 27 miljard euro. Een groot deel van deze omzet en werkgelegenheid wordt gerealiseerd in deze regio. Om de kracht van deze sector in de regio te behouden en verder uit te bouwen, hebben ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de Zuidvleugel het samenwerkingsverband ‘Maritime Delta’ opgestart. Maritime Delta werkt aan meer innovatie, voldoende talent en een sterk imago van de maritieme sector in de Zuidvleugel.

In het voorjaar van 2014 wordt een vervolggesprek gehouden om terug te blikken op de inspanningen die tot dan toe zijn gedaan en op mogelijke concrete resultaten op het gebied van samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers om de werkgelegenheid in de Maritieme Delta bevorderen.