Overig

Grotere milieuzone Rotterdam een feit

540

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in grote meerderheid ingestemd met het voorstel van het college van B&W tot vergroting van de huidige milieuzone in het stadscentrum per 1 januari 2016. Alleen de VVD stemde tegen. De gemeente start nu met de voorbereidingen van de invoer. De gemeente heeft wel rekening gehouden met de inbreng van TLN op de eerdere plannen. Over de vergroting van de zone blijft TLN kritisch.

Geen aanscherping eisen vrachtauto’s

De huidige milieuzone in het centrum van Rotterdam beperkt zich tot het kernwinkelgebied. Dit gebied wordt per 1 januari aanstaand aanzienlijk vergroot tot het gehele noordelijke gebied van de stad binnen de ring. Tegelijkertijd wordt de zone ook van toepassing op bestel- en personenauto’s. Voor deze voertuigen geldt dat dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor juli 1992 straks niet meer welkom in de milieuzone. Vanaf 1 januari 2018 worden de eisen voor dieselauto’s (personen en bestel) mogelijk nog aangescherpt naar niet ouder dan 2005. De toegangseisen voor vrachtauto’s veranderen niet, maar blijven zoals in het landelijk convenant milieuzones is afgesproken minimaal Euro 4. Ook aan het ontheffingenregime verandert er niets.

Kritisch over omvang zone

TLN is kritisch over de vergroting van de omvang van de milieuzone, die ook voor vrachtauto’s gaat gelden. Het eerder getekende landelijke convenant milieuzones gaat uit van de wettelijke normen voor de concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Uit officiële rapportages over de luchtkwaliteit blijkt dat er in Rotterdam nog slechts op enkele plaatsen sprake van overschrijding is van de normen. Bovendien zullen deze overschrijdingen binnen enkele jaren zijn opgelost, omdat het wagenpark door natuurlijke vervanging steeds schoner wordt.

Positief over uitbreiding categorieën

Positief is echter dat het maatregelenpakket dat burgemeester en wethouders voorstellen rekening houdt met het convenant op het punt van de toepassing van de milieuzone voor bestel- en personenauto’s. Die zijn immers verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de concentraties van PM10 en NO2 in de binnenstad. Daarmee worden zij, en dus ook de Rotterdammers zelf, terecht op hun medeverantwoordelijkheid voor schonere lucht aangesproken. Positief is ook dat het maatregelenpakket de landelijke uniformiteit van de toegangseisen voor vrachtauto’s niet aantast, door uit te blijven gaan van de in het convenant afgesproken minimale toegangseis van Euro 4.

Handhaving buitenlandse voertuigen

TLN heeft aandacht gevraagd voor de handhaving van de milieuzone. Momenteel wordt de huidige milieuzone voor buitenlandse vrachtauto’s ten onrechte niet gehandhaafd. Zeker bij bestel- en personenauto’s is sprake van een aanzienlijk aandeel buitenlandse voertuigen. De ervaringen bij de toegangseisen voor vrachtverkeer op de Maasvlakte laten zien dat een sluitende handhaving zeer moeilijk te realiseren is. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit punt overgenomen en gevraagd om – naar Duits voorbeeld – een soort milieusticker voor buitenlandse auto’s. Wethouder Langenberg gaat hierover in gesprek met het ministerie van I&M over een oplossing.