Overig

Haven- en industrieterrein Moerdijk, Nederland

730

Samenwerken aan duurzame verbindingen

Op het Nederlandse haven- en industrieterrein Moerdijk werken bedrijven, overheden en het Havenschap Moerdijk al vanaf eind jaren ’90 intensief samen. Was deze samenwerking in beginsel nog gebaseerd op ‘losse’ projecten, zoals het verzamelen en monitoren van milieugerichte gegevens, in de loop der jaren werden de kansen steeds gestructureerder benut. In 2011 schaarden

Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Havenschap Moerdijk, de gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Waterschap Brabantse Delta zich achter het Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015. De zes partijen legden hierin de ambities op het brede terrein van duurzaamheid voor de komende jaren vast .

Samenwerking door clustering
Het haven- en industrieterrein Moerdijk is één van de modernste industrieterreinen met een zeehavenfaciliteit ter wereld. Het biedt direct en indirect werk aan ongeveer 7.000 mensen. Het terrein heeft een bruto-oppervlakte van 2345 hectare en telt vijf insteekhavens. Het bedrijvenpark is verdeeld in zes clusters. Veel gelijksoortige bedrijven liggen dicht bij elkaar. Het Industrial Park is het grootste deelgebied van het bedrijventerrein. Het is ontwikkeld voor chemische en zware industriële bedrijvigheid. Voor de bedrijven die zich bezig houden met op- en overslag, bewerking en distributie van stukgoed en containers is een moderne centrale overslagterminal onder andere aangesloten op een interne baan naar de achterliggende bedrijven. Een bijzonder deelgebied op het industrieterrein is het Ecopark, met bedrijven die actief zijn in milieu-(recycling)- en energietechnologie.

Jacco Rentrop, manager Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid bij het Havenschap Moerdijk: “Er wordt bewust gestuurd op de indeling in clusters, omdat dat enorm veel kansen voor symbiose biedt. In de loop der jaren hebben verschillende bedrijven elkaar gevonden als het gaat om de uitwisseling van reststromen. Verder worden individuele bedrijven gestimuleerd hun bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te richten. Bedrijven die ‘Koploper’ zijn op dit gebied worden door de bedrijvenkring ook als zodanig betiteld en treden op als ambassadeur voor het duurzaam ondernemen. Daarnaast zoeken bedrijven elkaar op als het gaat om het beter gebruik maken van verschillende transportmiddelen, collectief personenvervoer en het gebruikmaken van gezamenlijke faciliteiten.

Waarmaken ambities, zoeken naar nieuwe kansen
De ambities die zijn neergelegd in het meerjarenprogramma borduren voort op projecten die al langer geleden in gang gezet zijn. “Doordat wij al dertien jaar monitoren wat de milieudruk van het terrein is, hebben wij een goed beeld van de kansen die er liggen,” zegt Jacco Rentrop. “Omdat bedrijven zien dat die kansen naast de milieuvoordelen ook economische voordelen bieden, zijn vele bedrijven zelf actief in het oppakken van kansen. Dat werd ook opgemerkt door de provincie Noord-Brabant, die in de periode van 2007 tot 2011 innovatieve en experimentele projecten steunde op verschillende locaties in Noord-Brabant. Het haven- en industrieterrein Moerdijk werd benoemd als één van de zes proeftuinen, om daarmee een voorbeeld te zijn voor andere terreinen als het gaat om duurzame innovatieve oplossingen. Verschillende initiatieven waren al opgepakt en hebben mede door de steun van de provincie een extra duwtje in de rug gekregen,” zegt de manager van het Havenschap .

Ook nu die steun is opgehouden blijft de projectorganisatie vasthouden aan de vergaande ambities die door de partijen worden nagestreefd. Rentrop vervolgt: “Het haven- en industrieterrein Moerdijk wil nationaal maar ook internationaal bekend staan als hét duurzame industrieterrein. Wij zetten ons in om de vastgelegde ambities waar te maken en blijven zoeken naar nieuwe kansen. Wij willen iedereen laten zien dat er heel veel mogelijkheden zijn voor duurzame activiteiten. En dat deze niet alleen weggelegd zijn voor de grote bedrijventerreinen met de chemische reuzen, maar er bij heel veel bedrijven winst te behalen is. Wij willen individuele bedrijven op ons terrein inspireren en dat uitdragen naar andere industrieterreinen in Nederland, Europa en zelfs daarbuiten. Onlangs is een Nederlandse delegatie van ontwikkelaars naar China geweest. Zij hadden het Warmtenet Appelweg Moerdijk als voorbeeld in hun zak. Dat ‘Moerdijk’ zelfs bedrijven in zo’n wereldeconomie kan inspireren, is iets om trots op te zijn.”