Overig

Havenschap Moerdijk en HeBeMa bekrachtigen samenwerking in ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

930

Het Havenschap Moerdijk en HeBeMa Holding B.V. bekrachtigden op 12 mei jl. de samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening van de overeenkomst bevestigt dat zowel het Havenschap als marktpartijen het volste vertrouwen hebben in een succesvolle realisatie van het LPM.

De samenwerkingsovereenkomst volgt op de in februari ondertekende overeenkomst op hoofdlijnen en bevat een nadere uitwerking van de eerder gemaakte afspraken met name over de coördinatie van de activiteiten die nodig zijn om kavels te kunnen uitgeven en over de verdeling van de kosten. Bij de uitvoering van de overeenkomst werken het Havenschap en HeBeMa samen in een projectorganisatie. Beide partijen zullen percelen in exploitatie brengen, en bij aanbestedingen zullen zij gezamenlijk optreden.

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze
Aan het woord is Hendrik Roozen van Roozen van Hoppe. Als vertegenwoordiger van HeBeMa vertelt hij wat de samenwerking precies inhoudt en wat er zo uniek is aan de realisatie van LPM. “Het Havenschap neemt samen met HeBeMa de ontwikkeling van het LPM ter hand. De samenwerking komt er op neer dat we gezamenlijk gaan optrekken om, binnen de vastgestelde kaders die ons van overheidswege zijn meegegeven, het Logistiek Park Moerdijk op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze in te vullen. Hierbij zal Roozen van Hoppe zich ook concentreren op de te bouwen distributiecentra en additionele gebouwen. Het Havenschap is hierbij verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare voorzieningen en infrastructuur. De totale kosten die gemoeid zijn met de aanleg van het LPM en de afspraken die daarover gemaakt zijn in de bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk worden gezamenlijk gedragen.”

Grote belangstelling
HeBeMa is een ontwikkelentiteit speciaal opgericht om Logistiek Park Moerdijk in onder te brengen. Op de vraag waarom juist HeBeMa het LPM gaat ontwikkelen, zegt Roozen het volgende. “HeBeMa heeft in het verleden gronden aangekocht binnen het plangebied met als doel logistieke centra te ontwikkelen omdat binnen deze entiteit de specifieke kennis, expertise en ervaring aanwezig is met betrekking tot de ontwikkeling, bouw en afzet van grote logistieke distributiecentra.” Roozen van Hoppe Bouw & Ontwikkeling is binnen deze entiteit mede aandeelhouder en treedt namens HeBeMa op als gebiedsontwikkelaar en bouwer. Roozen: “Het Bestemmingsplan voorziet in de uitgifte in vier fasen uitgesmeerd over tien jaar. Het zal van de interesse afhangen wat het uitgiftetempo gaat worden. Gelet op de grote belangstelling die wij ervaren en de steeds meer aantrekkende economie, hebben wij er alle vertrouwen in dat de geplande doorlooptijd haalbaar is.”

Het beste uit hun business halen
Volgens Roozen is LPM uniek omdat het geheel en enkel is gericht en ontworpen op een grootschalige specifiek logistieke invulling. “Logistiek Park Moerdijk is uitermate geschikt door de ligging op de as Rotterdam/Antwerpen en de as Rotterdam/Duitsland. Bovendien ligt het in de oksel van de A17 en A16 aan diep water en met een speciale interne verbinding naar het haventerrein van Moerdijk. De multimodaliteit wordt hierdoor uitermate goed geborgd en geeft logistieke bedrijven alle ruimte om binnen een speciaal daartoe ingericht gebied het beste uit hun business te halen op een op maat gesneden grootschalig logistiek terrein. Verder zullen de energievoorzieningen van een dusdanige aard zijn dat een verdienmodel kan worden gecreëerd middels collectief gebruik, indien door gebruikers gewenst. Denk hierbij een zonne- en windenergie alsmede het gebruik van aardwarmte door middel van een collectieve ringleiding.”

Logistieke hotspot
Bij de uitvoering van de overeenkomst werken het Havenschap en HeBeMa samen in een projectorganisatie, bestaande uit een stuurgroep en een projectgroep. “De stuurgroep heeft tot taak om de voortgang te bewaken en bestaat uit bestuurders en directieleden. Onderdeel van de taken van de stuurgroep is onder meer de algehele coördinatie, maar ook het informeren van en afstemmen met omwonenden, dorpsraden en andere instanties. “De grondposities van HeBeMa binnen het plangebied worden binnen de kaders van de gemaakte afspraken overgedragen aan het Havenschap en op basis van het Provinciaal InpassingsPlan herverkaveld. Per saldo zijn zowel HeBeMa als het Havenschap op basis van fifty-fifty verantwoordelijk voor de uitgifte van hun eigen kavel. De samenwerking ziet er echter vooral op toe om gezamenlijk als één partij de werving, de aanleg van het park en met name ook de invulling met geïnteresseerde partijen ter hand te nemen,” licht Roozen toe. Hij zegt tot slot: “Na jarenlange onderhandelingen en voorbereidingen met het Havenschap zijn wij net als het Havenschap Moerdijk blij met de ondertekening van de overeenkomst waardoor we er samen voor kunnen zorgen dat LPM kan groeien tot de logistieke hotspot van Nederland.”