Overig

Het belang van de juiste WOZ-waarde is groter dan wordt gedacht

481

Eén van de plannen van het nieuwe kabinet is om de mogelijke verhoging van de huurprijzen van woningen te koppelen aan de WOZ-waarde. De plannen gaan uit van een huurhoogte van maximaal 4,5% van de WOZ-waarde voor woningen. Indien deze plannen doorgang vinden, is er weer een extra doel voor de WOZ-waarde.

Niet alleen bij woningen wordt de WOZ-waarde voor meer doeleinden gebruikt dan het bepalen van de onroerende zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde van bedrijfspanden wordt sinds een aantal jaren ook gebruikt bij het vaststellen van schenking- of erfbelasting. De WOZ-waarde is verder van belang bij het bepalen van de bodemwaarde. Afschrijven op vastgoed is namelijk alleen mogelijk als de fiscale boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. Het belang van de juiste WOZ-waarde is groter dan vaak gedacht wordt.

Hoewel de meeste ondernemers er waarschijnlijk nog niet aan denken, zijn de gemeentes nu al druk bezig met de werkzaamheden voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden voor de aanslag van 2013. In januari vallen de aanslagen in de brievenbus en als een belanghebbende van mening is dat een vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, heeft hij slechts zes weken om actie te ondernemen. Binnen deze zes weken moet gebruik gemaakt worden van het recht om bezwaar aan te tekenen.

In het bezwaarschrift moet aangegeven worden waartegen bezwaar gemaakt wordt en gemotiveerd worden waarom er bezwaar wordt aangetekend. Om een dergelijke motivatie te onderbouwen en de positie naar de gemeente te versterken, kan een belanghebbende een taxatierapport laten opmaken.

Een taxatie in het kader van de WOZ moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Taxateurs die zijn ingeschreven in de kamer voor WOZ-taxateurs van de Stichting VastgoedCert zijn exact op de hoogte van deze voorwaarden.

Aangezien zowel een eigenaar als een gebruiker van een bedrijfspand op basis van de WOZ-waarde onroerende zaakbelasting moeten betalen, is het bij een verhuurd pand verstandig dat eigenaar en huurder samen opdracht tot taxatie geven: beide partijen hebben immers voordeel bij een lagere WOZ-waarde.

Bij een taxatie wordt het pand zowel intern als extern opgenomen en wordt alle relevante informatie gecontroleerd. Soms kan iets eenvoudigs als het aantonen van achterstallig onderhoud leiden tot een verlaging van de WOZ-beschikking, of is een verlaging het gevolg van een uitgebreid onderzoek naar vergelijkbare panden.

In alle gevallen geldt dat hoe beter een bezwaar is onderbouwd, des te groter de kans van slagen is. De beste onderbouwing is een taxatie-rapport. Ondernemers doen er goed aan om zich – net als de gemeente – voor te bereiden op de WOZ-beschikking van 2013 door de waarde van hun bedrijfspand vast te laten stellen door één van onze taxateurs.