Dienstverlening

Het UBO-register

986

Misschien is van uw (familie)bedrijf bij het grote publiek bekend wie de uiteindelijk belanghebbende of de achterliggende familie is. Bij andere (familie)bedrijven wordt vanwege uiteenlopende redenen juist geprobeerd de achterliggende familie of uiteindelijk belanghebbende uit het zicht te houden. Met de verdere invoering van het UBO-register op 27 september 2020 is dit niet langer mogelijk.

Column Herik en Verhulst Advocaten | Evert Leemreis

UBO-REGISTERWET

Op 23 juni 2020 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de invoeringswet waarmee Europese anti-witwaswetgeving in Nederland wordt geïmplementeerd, de zogenaamde ‘UBO-registerwet’. Daarmee wordt een aantal Nederlandse wetten gewijzigd, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en de Handelsregisterwet 2007.

UBO BIJHOUDEN: WIE?

In de UBO-registerwet staat het begrip UBO (de ultimate beneficial owner) centraal.

De Wwft bepaalt met betrekking tot verschillende juridische entiteiten wie in elk geval kwalificeren als UBO. In de kern is bij een BV of NV de UBO iedere persoon die meer dan 25% van het economische belang of stemrecht heeft. De Wwft geeft daarnaast ook voor andere entiteiten diverse (goede) aanknopingspunten, maar laat ook ruimte om daarbuiten nog andere UBO’s te identificeren. Het is daardoor niet altijd duidelijk mogelijk ook niet in uw geval- wie er als UBO moet worden aangemerkt. Dat is vervelend, omdat het bestuur van Nederlandse entiteiten op grond van de UBO-registerwet vanaf 8 juli jl. onder andere verplicht is om uit te zoeken wie de UBO’s zijn en dat bij te houden. De UBO is op zijn beurt verplicht om in dat verband alle noodzakelijke informatie te verstrekken.

UBO-REGISTER

Daarnaast worden vrijwel alle Nederlandse entiteiten vanaf 27 september 2020 verplicht om al dan niet direct tot registratie van de UBO’s in het handelsregister van de Kamer van Koophandel over te gaan. Bij de registratie moet u onder andere persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, geboortedag, -maand en -jaar, woonadres, nationaliteit, land van verblijf en de aard en omvang van het economisch belang gehouden door de UBO. Niet alle, maar wel een belangrijk deel van die informatie wordt open-baar beschikbaar. Slechts in een beperkt aantal gevallen kunt u bepaalde informatie laten afschermen.

TERUGMELDPLICHT EN SANCTIES

Wellicht hebt u zich wel eens laten bijstaan door advocaten of andere adviseurs die u hebben gevraagd naar de UBO van uw entiteit. Dat moeten zij na invoering van het UBO-register blijven doen. Daarnaast moeten uw adviseurs vanaf 27 september 2020 echter ook het UBO-register gaan raadplegen. Wijkt de informatie in het UBO-register af van de door u verstrekte informatie, dan moeten zij de Kamer van Koophandel daarvan op de hoogte stellen (in uitzondering op geheimhoudingsverplichtingen). Niet-naleving van de UBO-registerwet kan leiden tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Reden temeer om als bestuurder van een (familie)vennootschap goed onderzoek te doen naar de UBO’s en alle be-vindingen te documenteren en te registreren.

NOG VEEL MEER

Al met al legt de UBO-registerwet grote en gesanctioneerde verplichtingen aan u op. Aarzel niet om even contact met ons op te nemen indien u wilt toetsen of u aan die verplichtingen voldoet.