Overig

Hoe kom je van een slecht functionerende medewerker af?

705

Vanaf 1 juli lukt dat alleen nog met een goed dossier, want dan gaan de regels veranderen. Heb je geen goed verhaal? Dan krijg je geen toestemming voor ontslag, en sta je erg zwak in onderhandelingen over een vrijwillig vertrek. Maar wat verandert er per 1 juli?

Voortaan beoordeelt de kantonrechter of je voldoende aanleiding hebt om tot beëindiging van het dienstverband te komen. Gegronde redenen zijn:

  • Regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven

Als de rechter er niet van overtuigd is dat er voldoende aanleiding is voor ontslag, dan kan het ontslag niet doorgaan. De rechter zal kijken of de werkgever zich als een goed werkgever heeft gedragen. Nieuw daarbij is dat de werkgever verplicht is te zorgen voor adequate scholing van de werknemer.

Is de kantonrechter wel overtuigd dat er goede redenen zijn voor ontslag, dan maakt de werknemer aanspraak op een vergoeding. Ten eerste een transitievergoeding, die volgens een formule wordt berekend en meestal neer zal komen op een derde maandloon per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en een half maandloon per dienstjaar voor de dienstjaren daarna. De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris indien de werknemer per jaar meer verdient dan 75.000 euro.

Heeft de werkgever steken laten vallen in de begeleiding van de werknemer, dan kan de werknemer ook nog aanspraak maken op een zogeheten ‘billijke vergoeding’. De hoogte van die vergoeding wordt door de kantonrechter bepaald.

De werkgever moet zo’n vergoeding bijvoorbeeld betalen wanneer het ontslag te wijten is aan de werkgever, omdat deze niet aan re-integratieverplichtingen heeft voldaan, een verstoring van de arbeidsrelatie heeft veroorzaakt, de arbeidsomstandigheden niet goed op orde heeft of onvoldoende dossier heeft opgebouwd over het disfunctioneren van de werknemer. Net als in het oude ontslagrecht loopt een werkgever die geen goed dossier opbouwt dus flinke financiële risico’s.