Overig

Is uw loon in 2015 ook nog gebruikelijk?

624

Bezit u of uw partner minstens 5% van de aandelen in een BV? En verricht u ook werkzaamheden voor deze BV? Dan geldt voor u de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. U moet een loon verdienen dat normaal is voor de werkzaamheden die u verricht. Maar hoe moet dit gebruikelijk loon worden bepaald? Wat gaat er in 2015 veranderen?

Om het gebruikelijk loon te bepalen zijn in de wet regels opgenomen. In 2014 is het gebruikelijk loon de hoogste van de volgende drie bedragen (1) € 44.000, (2) 70% van het loon van iemand met een soortgelijke dienstbetrekking (3) het loon van de meest verdienende werknemer als er ook andere werknemers werken in de BV of in daaraan verbonden BV’s.

Onder voorwaarden kan uw loon alsnog lager worden vastgesteld dan de uitkomst van bovenstaande toets. Dit is mogelijk als u kunt onderbouwen dat een ‘gewone’ werknemer met soortgelijke werkzaamheden een lager loon verdient. Uw gebruikelijk loon wordt dan gesteld op dit lagere loon.

In het belastingplan 2015 is voorgesteld de gebruikelijkloonregeling op een aantal punten aan te passen. Als gevolg hiervan is er vanaf 2015 minder speelruimte waarbinnen u uw loon mag vaststellen. Allereerst wordt het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ vervangen door ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Op dit moment kan het voorkomen dat een soortgelijke dienstbetrekking ontbreekt. Een meest vergelijkbare dienstbetrekking zal er echter altijd zijn. Over welke dienstbetrekking het meest vergelijkbaar is, zullen ongetwijfeld discussies ontstaan.

Daarnaast wordt het hierboven genoemde percentage van 70% verhoogd naar 75%. Heeft u een afspraak met de Belastingdienst over uw gebruikelijk loon en is dit loon hoger dan € 44.000? Dan zal deze afspraak vervallen. Uw loon voor 2015 kunt u in dat geval in principe stellen op 75/70e van het loon in 2014.

Verbonden BV’s zijn vennootschappen waarin uw BV ten minste een derde gedeelte belang heeft (dan wel andersom). In het belastingplan 2015 was beoogd deze groep van verbonden BV’s uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging zouden vanaf 2015 ook vennootschappen waarin uw BV een belang heeft van minstens 5% worden gerekend tot de verbonden vennootschappen. Deze laatste wijziging is recentelijk komen te vervallen.

De aanscherping van de gebruikelijkloonregeling kan ertoe leiden dat uw salaris volgend jaar moet worden verhoogd. U doet er dan ook goed aan om te beoordelen of uw loon ook in 2015 gebruikelijk is of dat uw loon moet worden verhoogd. Als u besluit uw loon voor volgend jaar niet te verhogen, is het belangrijk dat u hiervoor een goede reden hebt. De belastinginspecteur kan immers, als hij het niet eens is met het loon, een correctie opleggen. Een goede vastlegging van het gebruikelijk loon is dus geen overbodige luxe.

– Jan van Neerbos