Overig

Koplopers Moerdijk

1145

“Als voorbeeld stellen, op de platte kar zetten en het dorp rondrijden,” zo verwoordde Jan Peters, voorzitter van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), in april 2010 het doel van het benoemen van Koplopers op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Op het haven- en industrieterrein is er namelijk een groep bedrijven die met veel passie hun bedrijfsvoering steeds verder verduurzamen. Om deze passie over te brengen op andere ondernemers, ervaringen te delen en ondernemers te inspireren tot het invoeren van duurzaamheid binnen de eigen bedrijfsvoering of op het terrein, worden deze bedrijven voorgesteld als Koploper. Tijdens een BIM-bijeenkomst in april 2010 werden de eerste twee koplopers gepresenteerd: NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en Drecht Coating Services BV (DCS). Voordat bedrijven zich Koploper kunnen noemen, moeten zij aantonen dat zij hoog scoren op de kernthema’s uit de MVO-richtlijn ISO 26000: behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden, milieu, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling en eerlijke bedrijfsvoering. Dat gebeurt in eerste instantie door middel van een ‘self-assessment’, waarbij de bedrijven zelf aangeven hoe zij ervoor staan. De resultaten van deze self-assessments worden beoordeeld door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Wij laten u kennis maken met de zeven Koplopers op Moerdijk.

Drecht Coating Services BV
“DCS is het enige bedrijf in zijn branche die zelf innovaties bedenkt en bouwt, waarmee zowel voor het personeel als het milieu als de winstgevendheid enorme sprongen worden gemaakt. Een groot deel van deze verdiensten worden gebruikt om te investeren in andere verbeteringen zoals LED verlichting, gebruik van restwarmte van de overbuurman Bewa, windmolens en elektrische voortuigen. Er gaat geen dag voorbij of wij bedenken nieuwe verbeteringen en passen deze direct toe in onze processen,” zegt Marcel de Keizer van DCS.

De vooruitstrevende aanpak van DCS richt zich zowel op kwalitatief hoogwaardige en duurzame corrosiebescherming als het interne productieproces. Directeur De Keizer is de drijfveer achter de duurzaamheidsstrategie. Hij realiseert zich dat duurzaamheid in al zijn aspecten voor zijn bedrijf ook een duidelijk economische kans biedt. “MVO: Meer verdienen voor Organisaties,” zei de directeur tijdens de BIM-bijeenkomst van april 2010.

NV Slibverwerking
Noord-Brabant Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) verwerkt circa 420.000 ton slib per jaar. Dat is bijna 30 procent van het totale slibaanbod in Nederland. Slibverwerking via monoverbranding is efficiënt en dankzij moderne technologieën kunnen we steeds meer slib verwerken. Tegelijkertijd dringen we de schadelijke uitstoot naar de lucht steeds verder terug en verminderen we de verontreiniging naar het afvalwater. De installatie voldoet ruimschoots aan de milieunormen en we houden dat voortdurend in de gaten. SNB is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en veiligheid (VCA**). SNB vervult dus een actieve rol als partner in de totale afvalwaterketen om continu zuiveringsslib te verwerken tegen de laagste ketenkosten met minimale emissies naar het milieu en maximale terugwinning van energie en grondstoffen. Het bedrijf probeert zich nadrukkelijk als ketenpartner op te stellen met als doelstelling optimalisatie van de gehele keten; bij reststoffen specifiek het sluiten van ketens. De vooraanstaande positie die SNB inneemt bij de terugwinning van fosfaat uit zuiveringsslib is daar een prima voorbeeld van. “SNB ziet in dat gewoon goed op de winkel passen in de huidige tijd volstrekt onvoldoende is. Met aandeelhouders die zeker ook sterk op de kosten letten, hebben ze toch het initiatief genomen om duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren,” zei de commissie.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is een volcontinu bedrijf en verwerkt voornamelijk gevaarlijk afval zoals; klein chemisch afval, industrieel en scheepsafval, verontreinigd afvalwater/slib en verontreinigde grond. Met 180 medewerkers wordt jaarlijks 1,5 miljoen ton afval verwerkt, wat voor ruim negentig procent weer geschikt gemaakt wordt voor hergebruik als product of als grondstof. “Onze gedrevenheid is een opgeruimde wereld,” zegt Fred Muller van ATM. De afvalverwerking bij ATM is een juiste balans tussen veiligheid, doelmatigheid, efficiëntie en zorg voor milieu. “Dit zit in onze genen en vind je in het hele bedrijf terug. Nadenken over het milieu, ook voor de toekomstige generaties. Het Koploperschap heeft zeker waarde, met elkaar samenwerken aan de economische kant, en daaruit het beste kiezen.” Gevaarlijk afval wordt door veel mensen gezien als een grote bedreiging voor ons milieu. Maar bij de winning en het gebruik van gas, olie en grondstoffen, bij de productie van goederen, bij vervoer en ook in onze huishoudens ontstaat gevaarlijk en chemisch afval. Dit is een onlosmakelijk gevolg van het welvarende leven dat we leiden. “Wij ruimen dit afval op een goede en verantwoorde manier op. Geen activiteit met een aantrekkelijk imago, maar een activiteit met een groot maatschappelijke belang.”

Kolb Chemie
“Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu zijn altijd al een belangrijk element in de filosofie van Kolb geweest. De certificering van het geïntegreerde beheerssysteem volgens ISO 9001/14001 is onze inzet voor kwaliteit en verantwoordelijkheid tegenover het milieu,” zegt Mark Bramer.

Kolb heeft bij de uitbreidingen van de productiecapaciteit in 2008 en 2012 geïnvesteerd in de terugwinning van energie en hiervoor in eigen beheer een systeem ontworpen. Met dit systeem heeft Kolb een grote energiebesparing gerealiseerd waarvoor het in 2010 met de VNCI Responsible Care prijs is beloond. De circa 350.000 m3 gasbesparing in 2012 zal in 2014, door productie-uitbreiding en procesoptimalisatie, naar verwachting oplopen naar een besparing van circa 750.000 m3! De focus, kennis en ervaring met betrekking tot energie efficiënt produceren is derhalve aanwezig binnen Kolb Nederland BV.

Tevens is Kolb maatschappelijk betrokken en erg actief buiten de terreingrenzen vanuit de visie dat bedrijven op het industrieterrein een gezamenlijk belang hebben op velerlei vlakken. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen op het vlak van wet en regelgeving, onderwijs, veiligheid, milieu, omgeving etc. De visie wordt onderstreept door actieve participatie en kennisdeling, waarbij in een samenwerkingsverband tussen bedrijven kinderen worden geënthousiasmeerd en gestimuleerd een procestechnische opleiding te gaan volgen. Hierdoor heeft Kolb een goede kennis van velerlei onderwerpen en een groot bijbehorend netwerk.

Coatex
Fabrieksdirecteur Patrick Baud van de Moerdijkse vestiging van het chemiebedrijf Coatex legt uit waarom Coatex Koploper is. “Coatex is onderdeel van de Arkema groep en wij richten ons op de innovatieve productie van dispergeermiddelen. MVO en duurzaamheid staan bij ons hoog op de agenda.” De accreditatiecommissie werd blij verrast door de zorgvuldige en creatieve bedrijfsvoering van Coatex BV. Dit chemiebedrijf heeft een Franse moeder die de doelen stelt. De vestiging Moerdijk vertaalt deze naar de eigen locatie en zoekt daarbij naar de beste oplossingen voor met name energie en afvalreductie. “Coatex is erg creatief in het vinden van oplossingen. Een goed voorbeeld is de samenwerking met een collegabedrijf waarbij een afvalstof werd ingezet als goedkope grondstof voor de eigen productie.” Bij Coatex in Moerdijk werken slechts achttien mensen, dat komt omdat er veel processen computergestuurd zijn. Zo worden er geen fouten gemaakt in het computer gestuurde productieproces, als bijvoorbeeld een tank nog niet helemaal leeg is, kunnen er onmogelijk andere vloeistof in deze tank worden opgeslagen. De ketels staan in gescheiden loodsen omdat vanwege de veiligheid niet alles in dezelfde ruimte bewaard mag worden. Buiten staan containers met blusschuim en overal liggen roosters waardoor eventueel gelekte vloeistoffen kunnen weglopen en opgevangen worden.

Markland College
Het Markland College Zevenbergen verzorgt onderwijs voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo en maakt deel uit van de Stichting Markland College. Het Markland College Zevenbergen is lid van de BIM, Bedrijf- en Industrieschap Moerdijk. “Als school lijken we een ‘vreemde eend’ in die bijt,” zegt Peter Wagemakers. “Maar gezien de tekorten aan technisch personeel bij bedrijven en het feit dat we een technasium zijn, is samenwerking van beide zijden gewenst. Naar de gestelde normen zijn we Koploper in Duurzaamheid geworden. We besteden veel aandacht aan people, profit en planet. People, omdat we een goed personeelsbeleid voeren en een goed leerlingbegeleidingssysteem hebben. Profit, omdat we samen met de docenten en het onderwijsondersteunend personeel ervoor zorgen dat leerlingen op hun juiste weg, op een zo efficiënt mogelijke manier hun diploma behalen. En Planet krijgt gestalte door het traject dat we lopen om een ECO-school te worden. In drie stappen, brons-zilver-goud, gaan we samen met leerlingen en docenten de groene vlag binnen halen die hoort bij ECO-schools. Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Samen met kwaliteit, veiligheid, internationalisering en de school als ontmoetingsplaats, staat duurzaamheid centraal in ons schoolplan.”

Martens en Van Oord
Martens en Van Oord laat zien dat ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk brengt. Het innovatieve karakter van MvO vertaalt zich niet alleen in het bouwen van duurzame installaties en het investeren in materieel volgens de nieuwste emissie-eisen, maar ook in het deskundig gebruik van de infrastructuur en het opstellen van ecologische werkprotocollen. Martens en Van Oord verbindt zich aan de gedragscode Flora & Fauna en is bereid extra inspanning te leveren om te voorkomen dat bij uitvoering van de werkzaamheden significante schade wordt toegebracht aan de natuur. Vrijgekomen (rest)grondstoffen zet MvO bijvoorbeeld om in nieuwe gecertificeerde toepassingsvormen.

Daarnaast werkt Martens en Van Oord aan effectieve en duurzame modaliteit. Minder en efficiëntere vervoersbewegingen door betere afstemming. Door bewuste bedrijfsvoering en uitvoering van projecten vermindert Martens en van Oord de eigen emissies. Ze voldoet nu aan trede 3 van de CO2-Prestatieladder en binnenkort zal trede 5, het hoogst haalbare niveau, in het bezit zijn.