Overig

Logistiek Park Moerdijk van landelijk belang

451

 

Gedeputeerde Staten hebben het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. De verwachting is dat Provinciale Staten in februari 2015 hierover definitief besluiten. Bij een positief besluit van Provinciale Staten kan het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen.

Belang LPM
Vanwege de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk, zal dit logistiek park een zeer sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel. Ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu haalde onlangs het belang van het LPM aan: “… de regio West-Brabant [is] door de aanwezigheid van de haven van Moerdijk een logistieke hotspot van Nederland. In dit geheel is de ontwikkeling van het LPM van landelijke betekenis.”

Groeiende vraag bedrijventerreinen
Voor bedrijventerreinen is tot en met 2020 ongeveer 940 hectare extra ruimte nodig in heel Brabant. Dit is een groei van 9% ten opzichte van het huidige ruimtegebruik. De groei vlakt daarna af en valt na 2030 terug. In 2040 is het ruimtegebruik weer op het niveau van 2020. De sectoren logistiek en groothandel vragen vooral in West-Brabant de komende jaren veel extra ruimte. Inzoomend op grootschalige logistiek is er nog ongeveer 50 hectare beschikbaar is in Midden- en West-Brabant, terwijl de ruimtevraag tot en met 2024 155 tot 185 hectare zal zijn.

MER-advies
De MER-commissie oordeelt dat het Milieueffectrapport voor het LPM onvolledig is en adviseert dat alsnog te herstellen. De provincie is voornemens om, zoals de MER-commissie adviseert, vóór het besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan de mitigerende afspraken met terreinbeheerders vast te leggen.

Governance
Gedeputeerde Staten zijn van mening dat na de vaststelling van de Havenstrategie de bestuurlijke inrichting van het Havenschap Moerdijk aanpassing behoeft. Het Havenschap staat voor grote opgaven die een versterking van het verdienvermogen en de financiële slagkracht en vermindering van de risico’s noodzakelijk maken. Daarom is een voorstel naar Provinciale Staten gestuurd om het Havenschap onder te brengen in een NV in combinatie met een gemeenschappelijke regeling. De huidige deelnemers blijven zo inhoudelijk en financieel nauw betrokken bij het Havenschap, maar bieden tegelijkertijd ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie. De provincie volgt hiermee het voorbeeld van andere zeehavens in Nederland.

– Yves de Boer