Overig

Loon tijdens ziekte

497
Loon tijdens ziekte

In geval van ziekte heeft de werknemer recht op loondoorbetaling, ondanks het feit dat hij geen arbeid verricht. Indien de werknemer zich echter niet aan de regels houdt, dan mag de werkgever betaling van het loon opschorten of stopzetten. Het is van groot belang om een onderscheid te maken tussen loonopschorting en loonstopzetting. De vraag is dan ook wanneer de werkgever loon van de arbeidsongeschikte werknemer mag opschorten en op welke gronden stopzetting van de loondoorbetaling mogelijk is.

De werknemer dient zich te houden aan schriftelijke, redelijke voorschriften over het verstrekken van inlichtingen die de werkgever nodig heeft om het recht op loon vast te stellen. De werkgever is bevoegd om de loonbetaling op te schorten gedurende de periode dat de werknemer zich niet aan deze controlevoorschriften houdt. De werkgever moet immers de mogelijkheid hebben om te controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is en recht heeft op loon. Een voorbeeld van een controlevoorschrift is het tijdig doorgeven van een ziekmelding. Het opschortingsrecht is als het ware bedoeld als pressiemiddel om de werknemer aan te sporen de controlevoorschriften alsnog op te volgen. Geeft de werknemer hier vervolgens gehoor aan en blijkt hij daadwerkelijk ziek te zijn (geweest), dan heeft hij alsnog recht op het ingehouden loon. Als wordt vastgesteld dat de werknemer niet ziek was, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en geldt het beginsel ‘geen arbeid, geen loon’.

In een aantal gevallen mag de werkgever loonbetaling stopzetten voor de duur van het verzuim. Deze sanctie mag de werkgever opleggen als de werknemer in strijd met de re-integratieverplichtingen handelt. Dit is onder meer het geval als de werknemer zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of als hij passende arbeid weigert. In tegenstelling tot loonopschorting hoeft de werkgever in deze gevallen het loon niet alsnog te betalen als de werknemer op een gegeven moment wel bereid is aan de regels te voldoen.

De werkgever mag de loonbetaling alleen opschorten of stopzetten, indien hij de werknemer daarvan tijdig op de hoogte brengt. De werkgever verliest zijn recht om de loonbetaling op te schorten of stop te zetten, indien hij te lang wacht met de waarschuwing. Bovendien is het van cruciaal belang dat hij duidelijk communiceert of het om opschorting of stopzetting van de loondoorbetaling gaat. Een onzorgvuldige woordkeuze komt namelijk voor rekening van de werkgever.