Overig

Ondernemen is een vorm van topsport

477

Smits Vastgoedzorg is een Rotterdamse onderneming pur sang gespecialiseerd in onderhoud en renovatie van vastgoed en rekent onder andere alle woningcorporaties in het Westen van het land tot haar relaties. Smits Vastgoedzorg adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers bij het succesvol ontwikkelen en realiseren van investering- en onderhoudsprojecten binnen de bestaande voorraad, waarin ontwerp, uitvoering en planmatig onderhoud zijn geïntegreerd.

In 1996 heeft directeur Frits Smits uit handen van toenmalig minister van Economische zaken Hans Wijers de Rotterdamse ondernemersprijs in de categorie ‘grote ondernemingen’ ontvangen. Waar staat de onderneming nu?  Volgens Frits Smits heeft het behalen van deze prestigieuze prijs er niet toe geleid dat de onderneming op haar lauweren is gaan rusten. “Het  tegendeel is waar,  kritisch zijn, het sturen op performance, continu verbeteren en enthousiasme zijn nog steeds vaste waarden binnen de onderneming. Het is mooi om te zien dat de visie van de huidige directie in de afgelopen jaren niet is veranderd. Ondanks veranderingen in de markt en economisch turbulente tijden wordt de koers die in de jaren 90 is uitgezet nog steeds gevolgd.  En het resultaat mag er zijn: een moderne en innovatieve organisatie met zo’n 130 onderhoudsspecialisten, een omzet van circa 35- 40 miljoen euro en een rendement dat het mogelijk maakt om blijvend te investeren in de verdere ontwikkeling van de onderneming. Daarnaast zijn wij onafhankelijk en financieel zeer gezond.”

Continuïteit

Ook het continuïteit-vraagstuk van de onderneming is inmiddels stevig geborgd. Frits Smits: “Het zorgen voor opvolging wordt naar mijn mening binnen veel familiebedrijven vaak veel te laat georganiseerd. Sinds 2005 is het bedrijf in handen van het huidige  directieteam dat bestaat uit Peter Aalberse, Hans van der Krogt en mijzelf. De verantwoording naar onze medewerkers en de lange termijn zekerheden aan onze opdrachtgevers hebben op deze manier een stevig en duurzaam fundament gekregen.”

Persoonlijke ontwikkeling

Wat voor gevolgen heeft het voor de medewerkers dat de organisatie voortdurend in beweging is? Directeur ontwikkeling en organisatie Hans van der Krogt; “Het in beweging zijn van de organisatie stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en kennis en kunde van mensen maar biedt daarnaast kansen door het ontstaan van nieuwe functies en ontwikkelmogelijkheden. Assessments en persoonlijke ontwikkelplannen moeten er voor zorgen dat de competenties aansluiten bij de ambities van het bedrijf en de vragen vanuit de markt. Dit heeft als gevolg dat het gemiddelde kennisniveau de laatste jaren fors is toegenomen, waardoor het bedrijf interessant wordt voor ambitieuze jonge mensen en onderwijsinstellingen voor het bieden van stage- en afstudeerplaatsen.”

Innovatie

Proces- en productinnovaties zorgen ervoor dat Smits Vastgoedzorg trendsetter blijft in de wereld van vastgoed onderhoud. Smits Vastgoedzorg is bijvoorbeeld founding father van de methodiek ‘Resultaatgericht Samenwerken bij het investeren en onderhouden van vastgoed. Wat houdt deze methodiek in het kort in? Hans van der Krogt; ”Bij deze ketengerichte procesaanpak worden in nauwe samenwerking  met onze  opdrachtgevers renovatie- en onderhoudsprojecten ontwikkeld en gerealiseerd. In de fase van planontwikkeling worden meerdere scenario’s opgesteld en doorgerekend. Tijdens de realisatiefase zijn wij verantwoordelijk voor het beheersen van het uitvoeringsproces om daarmee het eindresultaat zeker te stellen. Het eindresultaat bestaat uit prestatieafspraken over de productkwaliteit en de mate van de klanttevredenheid.”

Sturen op resultaat

Volgens Hans van der Krogt is het belangrijk om bij onderhoud en renovatie niet alleen naar de kosten te kijken maar ook naar de kosten gekoppeld aan de opbrengsten, marktwaarde en/of bedrijfswaarde.  Hans van der Krogt; “Wij zien dat bij onze opdrachtgevers de financiële slagkracht en ruimte voor maatschappelijke investeringen significant is beperkt door aanscherping van financiering en veranderende wetgeving. Bij renovatie of groot onderhoudsprojecten is het van belang dat het project niet alleen haalbaar is maar juist ook betaalbaar en financierbaar. Daarom hebben wij het afgelopen jaar onze propositie verrijkt met inzicht in de verdiencapaciteit en woonlasteneffecten waarbij de huur en energielasten samenhangend in beeld worden gebracht. Hierdoor is in een oogopslag zichtbaar hoe verschillende scenario’s de bedrijfseconomische ratio’s van onze opdrachtgevers ondersteunen. De uitdaging is dat onze opdrachtgevers een goede afweging kunnen maken zowel op financieel als kwalitatief niveau. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van onderhouds- en verbeterprojecten.

Sparren met de besten

Waarom hecht Smits Vastgoedzorg waarde aan maatschappelijke erkenning zoals bijvoorbeeld de Rotterdamse Ondernemersprijs? Peter Aalberse, directeur techniek; ” Onze ondernemersdrive wordt gestimuleerd door ons periodiek te vergelijken met andere succesvolle dynamische ondernemingen en ondernemers. Dit houdt ons scherp, nederig en fit. Want het succes van de afgelopen negentig jaar is geen 100% garantie voor de toekomst. Initiatieven als de Rotterdamse Ondernemersprijs, Best Managed Companies  en de Beste Ondernemers Visie Award, zijn voor ons een platform om ons te kunnen spiegelen. Het meedoen inspireert ons hele team en het is natuurlijk leuk om erkenning te krijgen voor je inspanningen. Uiteindelijk is ondernemen toch ook een vorm van topsport..”