Overig

Papendrecht investeert twee miljoen in samenwerking en economische groei

579

De gemeente Papendrecht investeert tot en met 2017 twee miljoen euro extra in economische groei, duurzaamheid en onderwijs-arbeidsmarkt, speerpunten van het college van burgemeester en wethouders. Die investeringen worden onder meer gebruikt voor ondersteuning van bedrijven en stimulering van samenwerking tussen ondernemers in de topsectoren.

Ontmoetingen, onderlinge contacten en gesprekken tussen gemeente en ondernemers maar vooral tussen ondernemers onderling ziet Papendrecht als beslissende factoren voor verdere ontwikkeling. Eén van de instrumenten die hierbij worden ingezet was de bijeenkomst ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’, waar de gemeente en ondernemers elkaar begin november troffen.

Promotie
“We geloven dat innovatie, duurzame vernieuwing en slagkracht opbloeien als we over grenzen durven denkenˮ, lichtte wethouder Richard Korteland tijdens de bijeenkomst toe. “Grenzen tussen overheid en bedrijfsleven, tussen bedrijfstakken en tussen overheden onderling.

Samenwerking over die grenzen loont, zeker als we de kracht van netwerken benutten met een open blik voor nieuwe oplossingen en richtingen. Dat vraagt om onderlinge contacten en ondernemerschap. En die zijn ruim aanwezig in Papendrecht.ˮ

Wereldwijd
Papendrecht en de regio spelen wereldwijd een belangrijke rol op het gebied van binnenvaart en maritieme technologie. Bundeling met technologische kennis en toepassingen uit de luchtvaartindustrie biedt veel nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten en productieprocessen die voor zowel de scheep- als de luchtvaart kunnen worden ontwikkeld. Dat is goed voor de direct betrokken bedrijven, het komt daarnaast de arbeidsmarkt en andere ondernemingen – zoals leveranciers – ten goede.

Krachten
Korteland: “Als gemeente kijken we ook nadrukkelijk naar onze eigen rol. We willen vooral verbinden en inspireren, zoals we bijvoorbeeld met de bijeenkomst in november deden. Voor volgend jaar staat een groot event op de agenda over de cross-over tussen de maritieme sector en de luchtvaart. Om de samenwerking tussen de branches te versterken, ontmoeten tijdens deze showcase bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties elkaar en delen ze kennis over materialen, ontwikkelingen en kansen. Binnenkort maken we meer over dit event bekend.ˮ

Ten goede
“Naast zulke bijeenkomsten bieden we bedrijven ook in letterlijk opzicht ruimte. We werken regionaal aan werving van bedrijven en we promoten de mogelijkheden van Papendrecht en de regio als maritiem en logistiek cluster. We kunnen dit alleen effectief vormgeven als we de krachten bundelen. De eerste stap in dit proces is daarom de start van een regionale Promotie & Acquisitie Unit die zich specifiek richt op het aantrekken van bedrijven en promoten van de regio Drechtsteden. De activiteiten van deze unit zullen ook Papendrecht zeker ten goede komen.ˮ

Creativiteit
“Ondernemers willen een overheid die dereguleert, meedenkt en faciliteert’, vervolgt Korteland. “Dat vraagt om een gemeentelijke organisatie waarin openheid, creativiteit en flexibiliteit vanzelfsprekend zijn. Daar werken we dan ook hard aan; het proces om de gemeentelijke organisatie te laten inspelen op deze ontwikkelingen en het ‘nieuwe werken’ volop te integreren is ingezet. Zo wordt de overheid partner in innovatie in plaats van een blokkade met een teveel aan regels en toetsing.ˮ

Verder versterken
Papendrecht heeft naast de maritieme sector en de luchtvaart nog veel meer sterke punten. Zoals de multinationals en de honderden zzp-ers en mkb-ers die actief zijn op een breed terrein. Korteland: “Maar we hebben ook actieve ondernemers- en winkeliersverenigingen, kwalitatief uitstekend middelbaar onderwijs en het Oosteind, dat bekend staat als een van de beste bedrijventerreinen van het land. Op die sterke punten bouwen we verder. Bijvoorbeeld door het Lokaal Onderwijs Centrum West-Alblasserwaard verder te ontwikkelen en door de omgeving van de Meent verder te versterken.

In het centrum besteden we in eerste instantie aandacht aan het afbouwen en aantrekkelijker maken van de gebouwen, versterking van de horeca en ontwikkeling van het marktplein. Daarna komen herontwikkeling van de Veerpromenade en het voormalige busstation aan de orde.ˮ

Op deze manier werkt de gemeente
Papendrecht samen met bedrijven, onderwijs, regiogemeenten en andere partners aan een vitale economie. Door elkaar op te zoeken en elkaar te blijven inspireren, dragen al die partijen bij aan een gemeente en een regio waar het plezierig wonen, werken en recreëren is en waar dat in de toekomst alleen maar plezieriger wordt. “Initiatieven die hier aan bijdragen en die samenvallen met onze gedachten, ondersteunen we als gemeente

De Meent 50 jaar, Gemeente Papendrecht Ondernemersbijeenkomst
De Meent 50 jaar, Gemeente Papendrecht Ondernemersbijeenkomst
De Meent 50 jaar, Gemeente Papendrecht Ondernemersbijeenkomst