Overig

Participatiewet vraagt samenwerking van gemeenten én werkgevers

448

“Detacheren maakt inzet mensen met beperking aantrekkelijk“

De Sociale Dienst Drechtsteden gaat per 1 januari ook klanten met een arbeidsbeperking ondersteunen bij het vinden van werk. Dat is een gevolg van de Participatiewet. Die wet biedt tegelijk meer mogelijkheden om werkgevers tegemoet te komen, zoals detachering en langdurige loonkostensubsidie. En er is nog maar één aanspreekpunt: Baanbrekend Drechtsteden.

De Participatiewet vereenvoudigt de huidige wetgeving en brengt verschillende regelingen onder één beleid voor werk en inkomen. Er is geen onderscheid meer tussen de Sociale Werkvoorziening (Wsw), Wajong of Bijstand. “De nieuwe wet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen in de samenleving, hun talenten inzetten en economisch zoveel als mogelijk zelfstandig zijn. Essentieel bij de uitvoering is de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en maatschappelijke instellingen om nieuwe banen en leerwerkplekken te creëren in de regio,” aldus Rozanne Wijnand, manager van Baanbrekend Drechtsteden, een samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Uitzendgroep.

Brok ervaring in detachering

Baanbrekend helpt al vier jaar klanten voor korte of langere tijd aan het werk bij bedrijven in de regio. Dat gaat zij vanaf 1 januari ook doen voor de nieuwe groep. “Nu al geeft een groot aantal werkgevers mensen een kans op de arbeidsmarkt. Hun ervaringen zijn veelal positief. Het is voor ons een uitdaging om nog meer werkgevers bereid te vinden een werkplek beschikbaar te stellen. Voor reguliere banen en vanaf volgend jaar ook voor detachering met loonkostensubsidie: een kandidaat werkt naar vermogen tegen een aangepast tarief, zonder risico voor de werkgever.”

Deze maatregel maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om medewerkers met een arbeidsbeperking in te zetten. “Vanuit Drechtwerk, het sociale werkvoorzieningsbedrijf in de regio, is DrechtwerkPersoneel, het detacheringsbureau voor mensen met een arbeidsbeperking, ondergebracht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Daarmee hebben we een brok aan ervaring binnengehaald op het gebied van detachering,” vertelt Walter Bak, als MT lid verantwoordelijk voor Werk en Inkomen.

Structurele loonkostensubsidie

“Wij ervaren dat er tegenwoordig nauwelijks meer langlopende banen worden aangeboden, maar er is wel veel kortdurend of kort cyclisch werk. En we zien dat werkgevers op zoek zijn naar een flexibele schil. In beide gevallen kunnen wij mensen leveren op detacheringsbasis. Daarbij blijven wij verantwoordelijk voor de arbeidskrachten en ligt het risico bij ziekte of vervanging bij ons.“ Op deze manier werken nu al 500 mensen bij diverse bedrijven in de regio, deels op langlopende contracten.

“Dat aantal willen we uitbreiden en het nieuwe is dat we daarbij structureel loonkostensubsidie kunnen bieden. Tot nu toe was deze subsidie enkel beschikbaar om een periode te overbruggen tot mensen op niveau konden functioneren. Nu kunnen we mensen inzetten op hun kwaliteiten en de werkgever compenseren voor het verlies aan productiviteit. Dat kan oplopen tot de helft van het minimumloon en zelfs totdat iemand met pensioen gaat.”

Quotumwet en boete

Deze nieuwe regeling maakt het volgens Walter Bak ook interessant voor een werkgever om eens kritisch te kijken naar de werkzaamheden van zijn huidige medewerkers. Kan een ‘dure’ kracht zijn tijd wellicht beter benutten door eenvoudiger taken over te laten aan iemand die anders geen werk heeft? “Denk aan iemand op de bouw, die materialen haalt voor de vakman. Een werkgever ontlast zijn krachten en kan goedkoper uit zijn door onze mensen in te zetten. Bovendien past het binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Rozanne Wijnand wijst daarbij ook op het sociaal akkoord van april 2013. Daarin hebben werkgevers en overheid afgesproken dat ze 125.000 garantiebanen gaan creëren, die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. De invulling daarvan, waarbij Baanbrekend Drechtsteden werkgevers kan begeleiden, gaat vooralsnog op vrijwillige basis. Wanneer blijkt dat werkgevers de afgesproken aantallen niet halen, treedt de Quotumwet in werking. Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden dan verplicht om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen op straffe van een boete.

Geliefde medewerkers

“Van werkgevers die ervaring hebben met deze doelgroep horen we terug dat ze er trouwe en geliefde werknemers aan hebben. De medewerkers zijn zo blij dat ze kunnen werken, dat ze heel loyaal zijn en bij wijze van spreke elke ochtend te vroeg voor de deur staan. Natuurlijk levert een medewerker met beperkingen ook hobbels op, zoals aanpassingen op de werkplek of extra administratie. Wij proberen werkgevers daarin maximaal te ontzorgen en zetten daarbij de ervaring in van DrechtwerkPersoneel. Datzelfde geldt voor begeleiding op de werkplek. En ook in de nieuwe situatie verzorgt Baanbrekend Drechtsteden kosteloos de voorselectie van de kandidaten, waardoor de werkgever veel tijd en geld bespaart.” Ook voor overheidsopdrachten waaraan een SROI-afspraak is gekoppeld, kunnen mensen met een arbeidsbeperking worden ingezet. Door de Participatiewet is er straks één loket waar bedrijven terecht kunnen voor een goede kracht en worden werkgevers nog maar vanuit één instantie benaderd: Baanbrekend Drechtsteden.

Informatie

Meer weten over Baanbrekend Drechtsteden? Bel (078) 770 87 70 om een afspraak te maken met een van onze accountadviseurs. Of ga naar
www.baanbrekenddrechtsteden.nl