Overig

Prestaties Rotterdamse Haven belangrijk voor onze economie

529
Prestaties Rotterdamse Haven belangrijk voor onze economie

Rotterdam is niet alleen de grootste, maar ook één van de belangrijkste havens van Europa. De Rotterdamse haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. Rotterdam is hierdoor één van de belangrijkste knooppunten van goederenstromen ter wereld. De overslag is jaarlijks zo’n 430 miljoen ton.

Maasvlakte 2 vordert gestaag

Direct aansluitend op de huidige Maasvlakte wordt Maasvlakte 2 de nieuwe toplocatie van Rotterdam in de Noordzee. Het megaproject creëert door landaanwinning duizend hectare netto bedrijfsterrein direct aan diep vaarwater. Land dat met name bestemd is voor containeroverslag, distributie en chemische industrie. De eerste bedrijven openen reeds in 2013 op Maasvlakte 2 hun deuren.

Bereikbaarheid

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt continu aan bereikbaarheid en duurzame groei van de haven. Samen met de nationale overheid en het bedrijfsleven is- en wordt er volop geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling en bereikbaarheid van de haven. Alleen al in de periode 2006 – 2013 voor meer dan 10 miljard Euro. Meest zichtbaar op dit moment is wel de verbreding van de A15.

Uitbreiding wegennet

Vooral tussen de Ridderster en het knooppunt voor de Beneluxtunnel wordt er volop aan de weg gewerkt. De komst van de Blankenburgtunnel is eveneens een absolute must om ervoor te zorgen dat een goede doorstroming van het verkeer over de weg, ook de jaren na het gereed komen van Maasvlakte 2 gewaarborgd is.

Groeiambities en andere vervoersmodaliteiten

Rotterdam heeft niet alleen forse groeiambities, maar ook groeipotentie in het containersegment. Het creëren van extra ruimte voor deze groei  is in volle gang. Om de groei van het containervolume naar het achterland op te vangen is alleen uitbreiding van het wegennet rondom Rotterdam onvoldoende. Het Havenbedrijf heeft dan ook een stimuleringsprogramma ontwikkeld voor spoor en binnenvaart. Het gaat hierbij om meer capaciteit voor zowel spoor als binnenvaart, binnen het havengebied maar ook in het achterland. Zo wordt er gewerkt aan uitbreiding van bestaande railemplacementen, het verbeteren en beter benutten van bestaande infrastructuur, onder meer door verblijftijden van treinen met 20% te bekorten. Het optimaliseren van het logistieke proces, waarbij de kwaliteit en betrouwbaarheid van spoor en binnenvaart verhoogd worden. Het stimuleren en opzetten van een netwerk tussen Rotterdam en intermodale knooppunten in het achterland en vergroten van de connectiviteit met alle terminals. Kortom, de ontwikkeling en prestaties van de Rotterdamse haven zijn meer dan belangrijk voor onze regio, maar evenzeer voor de rest van Nederland en ver erbuiten. De ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn positief, al zijn er ook minder presterende segmenten.

Rotterdamse haven houdt groei vast

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van 2012 met 1,7% toegenomen tot 333 miljoen ton. De groei komt volledig op het conto van de export: de aanvoer van goederen stabiliseerde (0%) in de eerste negen maanden terwijl de afvoer toenam met 7%. De overslag van ruwe olie (+6%), minerale olieproducten (+13%), overig nat massagoed (+5%), containers (+2%) en roll on/roll off (+2%) nam toe. Er werd minder agribulk (-15%), ijzererts en schroot (-16%), kolen (-5%), overig droog massagoed (-8%), LNG (-6%) en overig stukgoed (-24%) geladen en gelost. De behandeling van droog massagoed daalde met 11% tot 58 miljoen ton en die van nat massagoed nam met 9% toe tot 161 miljoen ton.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “Vooral dankzij de oliesector kende de overslag in de haven in de eerste negen maanden een positief resultaat. Wel zwakte de groei in het derde kwartaal af door de teruglopende wereldhandel en omdat het derde kwartaal vorig jaar relatief sterk was Over het gehele jaar gerekend verwachten we nog steeds een lichte groei van ongeveer 1%.

Droog massagoed

De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) nam met 15% af tot 6 miljoen ton. Door slechte oogsten en hoge prijzen valt de import tegen. Voor de komende maanden, het begin van het nieuwe oogstjaar, is het vooruitzicht voor het importvolume gunstiger.

Er werden minder (-5% tot 18 miljoen ton) kolen behandeld. De vraag naar energiekolen is toegenomen, maar tot voor kort is vooral uit de voorraden geleverd. In het laatste kwartaal worden veel kolenschepen verwacht voor het aanvullen van de voorraden tot winterniveau. De import van cokeskolen bleef, ondanks afname van de staalproductie, constant door concentratie van de aanvoer voor Duitse hoogovens in Rotterdam.

De overslag van ertsen en schroot nam af met 16%, tot bijna 25 miljoen ton. De grote staalfabrikanten in Europa hebben de productiecapaciteit teruggeschroefd. Na de bouwsector begint nu ook de vraag uit de auto-industrie te haperen.

Er werd 8% minder overig droog massagoed (vooral mineralen voor de productie van glas, papier, staal en chemie) geladen en gelost. Van de drie grote afnemende sectoren, bouw, chemie, metaal, draait alleen de chemie nog behoorlijk. Het overslagvolume over negen maanden kwam uit op 9 miljoen ton.

Nat massagoed

De aanvoer van ruwe olie nam toe met 6% en is weer terug op het ‘normale’ niveau van gemiddeld  25 miljoen ton per kwartaal. Dit jaar waren er geen grote onderhoudstops. Door het sluiten van productiecapaciteit elders in Europa lag het productieniveau van de raffinaderijen in Rotterdam hoog.

De eerste negen maanden nam de overslag van minerale olieproducten (benzine, diesel, kerosine, stookolie) toe met 13% tot 61 miljoen ton. De overslag van stookolie steeg fors door een hogere Russische export en meer handelsvolume op Azië dankzij gunstige prijsverschillen. Verder is de beschikbare tankcapaciteit uitgebreid, o.a. door STR, BTT en ETT.

De overslag van LNG bleef beperkt door de hoge vraag naar LNG in Azië en daardoor hoge prijzen. Overig nat massagoed, in volume meest basischemicaliën maar ook biobrandstoffen, plantaardige oliën en vruchtensappen, nam met 5% toe tot 25 miljoen ton. Tegenover de daling van de overslag bij Odfjell staat een toename van de overslag van biodiesel en palmolie bij andere tankopslagbedrijven. Daarnaast heeft BTT nieuwe tankcapaciteit in bedrijf genomen.

Stukgoed

Terwijl de aanvoer van containers iets daalde, nam de afvoer met 5% toe tot 48,7 miljoen ton. Dit is 2,5 miljoen ton meer dan de aanvoer. De totale containeroverslag in tonnen nam 1,7% toe. In containereenheden van twintig voet, was er een daling van 1,1%, tot 8,9 miljoen TEU vooral door de sterke daling van de overslag van lege containers in de eerste jaarhelft. Het effect van de economische crisis op het containervervoer is duidelijk. Zo valt de traditionele aanvoerpiek dit najaar lager uit. De lagere aanvoer drukt het feedervervoer, terwijl shortsea flink groeit dankzij o.a. toename van volume van en naar het Middellandse Zeegebied.

Het roll-on / roll-off  transport won 2% tot ruim 13 miljoen ton. Door de krimpende Britse economie stagneert het grootste deel van de roro overslag. De behandeling van papier(producten) op cassettes nam echter sterk toe. De behandeling van overig stukgoed, liep verder terug (-24% tot 4,7 miljoen ton), voornamelijk door de lagere overslag van brammen en staal. Door de economische crisis is er minder vraag naar staal en ook verschoof een staalpakket naar Antwerpen