Overig

Publiek verantwoord ondernemen is de basis

812

Sinds 19 mei jl. is Henk Schakenraad programmamanager Infrastructuur en Beheer bij het Havenschap Moerdijk. Een droombaan, zoals hij het zelf zegt. Schakenraad is al sinds 1999 actief op het omvangrijke haven- en industrieterrein als opdrachtnemer. Nu zit hij als opdrachtgever aan de andere kant van de tafel.

Toen begin van dit jaar het Havenschap op zoek moest naar een nieuwe programmamanager, was dit dé kans voor Henk Schakenraad om deze functie te gaan invullen. Dat lukte. Tot dat moment werkte hij bij AAFM Facility Management, het bedrijf dat het beheer en onderhoud in opdracht van het havenschap uitvoerde. “Vijftien jaar geleden, toen ik bij AAFM begon vanuit toen Heidemij en nu ARCADIS, riep ik al dat ik deze functie een droombaan zou vinden. Zo keek ik tegen het werkgebied en de functie aan. Ik ben dan ook blij dat ik deze baan mag vervullen.”

Nu hij drie maanden onderweg is, blijken zijn werkzaamheden nog interessanter en omvangrijker te zijn dan hij vooraf dacht. “Doordat ik al lang actief ben in dit gebied, wist ik wel hoe één en ander reilde en zeilde. Toch heb je dan een beperkt zichtveld. Je bent alleen met je ‘eigen ding’ bezig. Maar als opdrachtgever heb je met veel meer facetten te maken voordat je iets kunt besluiten. Nu kijk je naar de totale samenhang, beoordeel je dossiers en vraagstukken, overleg je met collega’s, moet je wikken en wegen. En uiteindelijk moeten er beslissingen genomen worden. Publiek verantwoord ondernemen is hierbij de basis!”

Schakenraad heeft, als boerenzoon, Laboratorium onderwijs en Chemische Technologie gestudeerd. Via bodemsaneringen en in 1999 vanuit ARCADIS-gebiedsbeheer is hij in het beheer en onderhoud terecht gekomen. Van daaruit heeft hij in Moerdijk, maar ook in andere plaatsen in Nederland, beheer en onderhoud in de openbare ruimte en andere onderdelen van park- en facilitair management vormgegeven. “Het meest interessante daarvan is dat ik nu met een ander perspectief naar beheer en onderhoud kijk en dat ik opdrachtnemers kan aansturen vanuit onze visie met kennis van operationele invulling.”

Roadmaps
“Ik ben nu 100 dagen in functie. Van een wijze bevriende relatie kreeg ik het advies om de eerste periode alleen te ‘proeven’. Snappen waarom dingen gedaan worden zoals ze gedaan worden. Ik heb ontzettend veel gezien en ideeën opgedaan. Mijn ervaringen tot nu toe heb ik in een review vastgelegd. Eén van mijn constateringen is dat er veel dossiers liggen die nog verdere uitwerking behoeven. Veel vraagstukken zijn tactisch en operationeel opgestart, maar zijn onvoldoende beleidsmatig vastgelegd. Vraagstukken over onder meer de haven, infrastructuur, inclusief riolering en gemalen, weg en spoorveiligheid en nog veel meer zijn voorlopig opgenomen in een nu nog tijdloos overzicht. Die ga ik nu in beleidsstukken gieten en vanuit daar ontstaan de specifieke roadmaps voor de komende jaren. Daarmee kan ik nu daadwerkelijk aan de slag. De Havenstrategie 2030 is daarbij de kapstok. Wat dat betreft stap ik op een uitgelezen moment in.”

“Onder Infrastructuur en Beheer valt ook het facilitair beheer van het kantoor en de afdeling Technische Informatie Voorziening. Zij maken al gebruik van een Geo-Informatie Systeem, maar deze gaan we komende tijd verder ontwikkelen en uitbreiden. Op termijn kunnen ook de bedrijven van buitenaf hiervan gebruikmaken. Verder houd ik mij ook bezig met het thema duurzaamheid, met name rond het facilitair beheer van het kantoorgebouw van het Havenschap. Zo hebben wij een BREEAM Quickscan uitgevoerd en nu voeren wij stapsgewijs verbeteringen door. Aspecten als zonnecellen, klimaatsysteemaanpassingen en hospitality, maar ook de techniek worden in een meerjareninvesteringsprogramma opgenomen.”

Beheercontract
Eén van de zaken die onlangs is afgerond, is het nieuwe beheercontract voor het haven- en industrieterrein. “We hebben het nieuwe contract in een hedendaags jasje gestoken. Het uitgangspunt daarbij is ‘systeemgerichte controle’. Vroeger was je voor sommige onderdelen heel specifiek tegen de aannemer. Je gaf bijvoorbeeld aan dat het gras vier centimeter hoog moest zijn. In de nieuwe situatie toont de aannemer aan dat hij vanuit zijn expertise en processen voldoet aan onze contracteisen.”

Na een Europese aanbesteding gaat de firma De Jong Zuurmond uit Beesd het dagelijks beheer en onderhoud voor het havenschap uitvoeren en incidenten afhandelen. Firma De Jong Zuurmond is eveneens ‘nieuw’ op het Havenschap. “Wij vervullen de regierol voor het contract,” zegt Schakenraad. Die regierol is een belangrijk gegeven voor Schakenraad en zijn collega’s. “De valkuil is dat je mee gaat rennen in de dagelijkse beslommeringen. Ik probeer mijn bureau zo leeg mogelijk te houden. Natuurlijk reageer en anticipeer ik op de zaken die spelen, maar het gaat mij er vooral om de wachtende dossiers op te pakken en hieraan structuur te geven. Om de afdeling infrastructuur en beheer met al zijn taken en verantwoordelijkheiden toekomstbestendig te maken.” De begroting voor 2015 is al vastgesteld en daarin zijn de projecten vastgelegd die volgend jaar gaan spelen. De havens worden uitgediept, de openbare verlichting wordt aangepakt en de knelpunten van het kabel- en leidingennet worden in kaart gebracht. “Kennis huren we waar nodig in. Zo hebben we dat ook gedaan bij het opstellen van het beheercontract met firma De Jong Zuurmond. Dat was voor ons nieuw en daarbij heeft D.O.N. Bureau uit Bergen op Zoom ons uitstekend ondersteund.”

Schakenraad hoopt de komende tijd veel bedrijven te spreken. “We zoeken aansluiting bij de bedrijven die hier zijn gevestigd. Wat leeft er, wat zijn de wensen? Als wij niet goed weten wat er speelt, kunnen we niet anticiperen. Nu en in de toekomst,” zo besluit de ambitieuze programmamanager.