Overig

Samen op weg naar een bereikbare Regio

491

Op 3 februari stelde de Drechtraad het regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) 2014-2018 vast.

Dit programma, dat tot stand kwam in overleg met partners in het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en andere overheden, verwoordt de gedeelde ambities van de Drechtsteden. Regionaal portefeuillehouder mobiliteit Hans Tanis: “Voorop staat dat we de Drechtsteden als maritieme topregio verder willen ontwikkelen. Randvoorwaarde daarbij is een betere bereikbaarheid van de regio.”

Bereikbaarheid als speerpunt

De ‘inzet op de bereikbaarheid van de regio: weg, water, spoor en OV’ is één van de speerpunten van het rMJP. “We hebben een gunstige uitgangspositie,” zegt Tanis daarover. “Met de A15 en A16 en de spoorlijn Rotterdam-Breda/Roosendaal zijn we uitstekend aangehaakt op het nationale wegen- en spoorwegennet en we zijn dooraderd met uitstekende waterwegen. Vanzelfsprekend willen we deze uitgangspositie behouden en waar nodig versterken.”

Bereikbaarheid over de weg

De A15 en de A16 zijn slagaders van onze economie. Echter, op de A15 staat de capaciteit nu al onder druk en op de A16 binnen 10 jaar. Wat doen de Drechtsteden daaraan? Tanis: “Op korte termijn richten we ons op relatief geringe maatregelen. We maken afspraken met Rijk en provincie over de Quick Wins A15 (spitsstroken) en over de aanpak van de Sandelingenknoop A16. Ook verbeteren we de doorstroming met de aanpak van de knooppunten A16-N3 en A15-N3. Samen met alle betrokkenen onderzoeken we kansen voor duurzamer vervoer. Bijvoorbeeld via het water: ieder schip haalt ruim 100 vrachtwagens van de weg. En samen met het bedrijfsleven hebben we, met Vaartmakers, auto’s uit de spits weten te halen. Door verdere samenwerking zijn nog grote stappen te maken.”

Bereikbaarheid over het spoor

Op het spoor zijn de intercitystatus van Dordrecht en de goederentreinen met gevaarlijke stoffen actueel. Tanis: “We zetten de regionale lobbykracht in voor het behoud van een acceptabele intercityverbinding Dordrecht-Breda. Ook beïnvloeden we vanuit onze eigen visie op de doorontwikkeling van het spoorverkeer de Rijks- en provinciale agenda’s. Rond spoorveiligheid werken de betrokken gemeenten hard aan het verbeteren van de situatie. We gebruiken daarnaast ‘de stem van 270.00 inwoners’ om op regionaal niveau, samen met de partners in Brabant het probleem structureel op te lossen. Een ‘dedicated’ goederenspoorlijn om de Drechtsteden heen – of eronderdoor – blijft daarbij het einddoel.”

Bereikbaarheid met het OV

Het Drechtstedelijk Waterbusnetwerk is al één van de best gewaardeerde systemen van Nederland. Waarom zet het rMJP dan opnieuw in op het verbeteren van het OV? Tanis: “Goed OV is belangrijk voor de economie en heeft een sociale functie. De wensen en mogelijkheden ontwikkelen zich. We willen de provincie en de exploitanten uitdagen om te innoveren en meer reizigers te trekken.”

Verbinden van ambities

“We hebben ambitieuze doelstellingen,” vervolgt Tanis, “en realiseren ons dat we die alleen samen met reizigers, exploitanten, en bedrijfsleven kunnen realiseren. Vaak ook hebben we de provincie en het rijk nodig om oplossingen (financieel) te ondersteunen. We vragen daarom uw denkkracht en initiatieven om onze bereikbaarheid te versterken. Of het nu gaat over woon-werkverkeer, innovaties in de logistiek of over ondersteuning van onze lobby. De Drechtsteden staan open voor uw betrokkenheid”.