Overig

Samen werken aan duurzame groei haven- en industrieterrein Moerdijk

588

 

Als een bedrijf op het haven- en industrieterrein vooraf investeert in natuur en milieu, kan het daarmee ruimte creëren voor economische groei. Dat is een van de uitgangspunten van het Natuurmanagementplan.

De provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, Brabants Zeeuwse Werkgevers en het Havenschap Moerdijk maakten in het kader van natuurmanagement werken samen aan de uitvoering van dit plan. Op 2 juli tekenden deze partijen het convenant Samenwerking Natuurmanagement haven- en industrieterrein Moerdijk.

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is een verdere groei van het haven- en industrieterrein Moerdijk in de periode tot 2030 vastgelegd. Deze groei kan echter alleen plaatsvinden als dat gepaard gaat met het vergroten van de leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving. In het Natuurmanagementplan staan de afspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt om dit te realiseren.

Eerst investeren, dan groeien
Het principe van natuurmanagement is dat bedrijven eerst investeren in natuur en milieu om economische gebruiksruimte te verdienen. Zo worden ontwikkelingen van bedrijven mogelijk gemaakt in combinatie met het versterken en uitbreiden van de natuur op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de omgeving. Daarnaast kunnen door natuurmanagement procedures bij vergunningverlening op het gebied van natuur vereenvoudigd, versneld en mogelijk voorkomen worden.

Maatregelen
Het natuurmanagementplan bevat noodzakelijke en mogelijke maatregelen op hoofdlijnen om knelpunten of overschrijdingen op het gebied van natuur en milieu te voorkomen of weg te nemen. In (ontwerp)plannen van het haven- en industrieterrein kunnen bijvoorbeeld maatregelen opgenomen worden die het mogelijk maken om beschermde soorten flora en fauna te huisvesten zonder de economische groei te belemmeren. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • het creëren van alternatieve vestigingsplaatsen voor beschermde soorten flora en fauna;
  • het creëren van vestigingscondities voor nog niet gevestigde beschermde soorten;
  • het versterken van de groene zone op het terrein;
  • het opzetten van natuureducatie, en aanleggen van wandel- en fietsroutes.

Er zijn ook nu al voorbeelden van dit soort maatregelen, zoals de broedbiotoop voor meeuwen op de Sassenplaat, en broedgelegenheid voor oeverzwaluwen op nog uit te geven gronden.

Andere mogelijke maatregelen zijn:

  • het in de Biesbosch aanleggen van verblijfplaatsen voor trekvis en trekvogels;
  • het verbeteren van de oeverzones langs het Hollands Diep;
  • het verminderen van CO2 en stikstofuitstoot door energiebesparende maatregelen.

Dit laatste wordt al toegepast in het Energyweb XL-programma van Duurzame Verbindingen Moerdijk.

Juridische borging
Voor de bedrijven die deelnemen aan natuurmanagement is juridische borging van de gemaakte afspraken van belang. Bedrijven die investeren in natuur hebben nu geen juridische zekerheid dat zij ook daadwerkelijk de ruimte om te ontwikkelen krijgen. Door proactief met natuurmanagement aan de slag te gaan, kan hierover helderheid ontstaan. Daarom wordt nu een pilot gestart met bedrijven die een ontwikkelbehoefte hebben. In die pilot wordt de praktische werking van natuurmanagement getoetst. De verwachte toename in milieubelasting van een bedrijf wordt vertaald naar herstelmaatregelen voor de natuur. Wanneer deze maatregelen zijn uitgevoerd, kan de provincie de gevraagde extra ontwikkelruimte toekennen.