Overig

Succesvol ontbijtseminar Postillion Dordrecht

479

Op 4 december was er weer een grote groep ondernemers gekomen naar het -voor inmiddels de achtste keer- georganiseerde ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden, Drechtsteden Business en EY.

Opening
Walter Borsje, partner bij EY Accountants, opent iets na half negen het ontbijtseminar. Hij kondigt de sprekers van deze ochtend aan: Frans Kockx, werkzaam in de algemene fiscale adviespraktijk van EY en Jan-Bertram Rietveld, partner in de adviesgroep Human Capital bij EY.

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Frans Kockx gaat in zijn eindejaarsupdate in op een aantal actualiteiten inzake de vennootschapsbelasting en voor directeuren grootaandeelhouder privé.

Belangrijk punt blijft de belastingrente. Zorg dat er tijdig (uiterlijk eind maart 2015) om verhoging van een voorlopige aanslag wordt gevraagd over 2014 want per 1 juli wordt er anders een forse belastingrente gerekend (momenteel 8,15%).

Een ander punt is om te proberen zo veel mogelijk compensabele verliezen te benutten voor deze (na negen jaar) verdampen door bijvoorbeeld een pand over te dragen. Sowieso is overigens de plaats van het onroerend goed binnen een concern een punt om goed op te letten.

Inzake fiscale eenheden wijst Frans erop dat het niet vanzelfsprekend mag zijn om alle vennootschappen in één fiscale eenheid te brengen. Voordeel van een fiscale eenheid is dat met één aangifte kan worden volstaan maar het lagere tarief (20%) over de eerste € 200.000 winst kan juist een reden zijn om geen fiscale eenheid te vormen.

Een ander punt is dat het verstandig is te proberen herinvesteringsreserves zo goed mogelijk te benutten. Bij boekwinsten op activa met een afschrijvingstermijn langer dan tien jaar is de regel dat geherinvesteerd moet worden in activa met een soortgelijke functie en anders mag de herinvesteringsreserve alleen worden afgeboekt op investeringen met een afschrijvingsduur korter dan tien jaar en dat is uiteraard minder aantrekkelijk.

Verder wijst Frans de aanwezigen er op dat het met de huidige lage rentestanden sneller aantrekkelijk is een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te gaan vormen.

Actualiteiten loonheffingen
Daarna krijgt Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep Human Capital van EY, het woord.

Jan-Bertram staat net als vorig jaar uitvoerig stil bij de werkkostenregeling. Ooit is de regeling aangekondigd als een vereenvoudiging. De loonbelasting, ooit ingevoerd in 1941 en ingrijpend aangepast in 1964 is een lappendeken geworden met onder andere vijf regelingen over maaltijden en zes over kleding en daardoor is het voor ondernemers heel onoverzichtelijk geworden. Het is wel belangrijk om de regels goed toe te passen. Een bepaalde vergoeding kan aan de ene werknemer onbelast plaatsvinden en moet voor de andere werknemer belast zijn, het hangt er maar net van af wat de taken van die werknemer zijn. En de belastingdienst controleert in toenemende mate door alle betaalde vergoedingen als één totale massa te beschouwen, die in intervals op te delen en vervolgens uit ieder interval één post als steekproef te nemen. De conclusie over die ene post is dan maatgevend voor het hele interval waaruit die post is getrokken. Dan kan dat ene Happy Meal dat aan een werknemer is vergoed ineens een belang van enkele honderdduizenden euro’s vertegenwoordigen.

Maar de werkkostenregeling was dus bedoeld om van veel van die detailregels af te komen. Er zou een bak met een vrije ruimte komen en daarnaast zeven gerichte vrijstellingen en alles wat niet onder een gerichte vrijstelling valt en boven de vrije ruimte uit komt wordt tegen 80% belast. Inmiddels is de regeling al zo ver aangepast dat van een vereenvoudiging al lang geen sprake meer is. Er zijn ook vergoedingen die weliswaar niet onder een gerichte vrijstelling vallen maar wel op nihil gewaardeerd mogen worden.

Dit najaar zijn er vijf wijzigingen aangebracht op de eerdere varianten van de regeling:

  1. Beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium: deze regeling is bedoeld voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke ‘die zonder meer nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en overtuigend gericht op een optimale bedrijfsvoering’.
  2. Afrekensystematiek: de eindheffing mag per kalenderjaar worden berekend maar afdracht gedurende het jaar blijft ook nog steeds mogelijk.
  3. Concernregeling kan ook worden toegepast.
  4. Vrijstelling voor korting branche-eigen producten.
  5. Wegnemen van het onderscheid tussen vergoeden en verstrekken.

Daarbij is wel de vrije ruimte teruggebracht van 1,5% naar 1,2% van de loonsom.

Daarna gaat Jan-Bertram nog kort in op een aantal andere actualiteiten:

–         aanscherpen van de regeling van het door de directeur-grootaandeelhouder op te               nemen gebruikelijk loon

–         aanpassingen in de mogelijkheden van het op te bouwen pensioen

–         vervanging van de huidige regelingen van Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR) door               Beschikkingen Geen Loonheffing (BGL).

Afsluiting
Met zoveel actualiteiten vliegt de tijd om. Walter sluit om tien uur af met de bezoekers te bedanken voor hun komst en nodigt hen alvast uit voor het seminar van volgend jaar. Ook dan is er waarschijnlijk weer veel nieuws te melden. Voor verdere informatie kunt u ook bij hem terecht: walter.borsje@nl.ey.com of (088) 407 85 41.