Overig

Tot en met 2030 voldoende plannen voor bouw woningen

311
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten hebben de Woningbehoefteraming 2021 vastgesteld. Hierin staat hoeveel woningen er nodig zijn in Zuid-Holland tot en met 2030. Daarvoor blijken voldoende plannen beschikbaar. Het is vooral zaak die plannen nu daadwerkelijk uit te voeren.

Voldoende plannen

In het afgelopen jaar hebben de woonregio’s, gemeenten en provincie veel werk verzet om voldoende plannen te ontwikkelen en vast te stellen. En met resultaat. Er zijn meer dan voldoende plannen om in de woningbehoefte te voorzien. De komende tijd gaat de provincie samen met de regio’s hard aan het werk om deze plannen om te zetten in echte woningen. Zoals het ernaar uitziet, kunnen deze huizen allemaal binnen bestaande steden en dorpen worden gebouwd, of op grotere locaties buiten de stad die al zijn vastgesteld (Valkenhorst en Zuidplas). Er zijn geen nieuwe grootschalige uitleglocaties buiten de stad meer nodig.

Samenwerken om te versnellen

De provincie zet extra in om de woningbouw te versnellen in Zuid-Holland. De woningbehoefte is toegenomen, terwijl de ruimte steeds schaarser wordt. Zo gaat de provincie in het vervolg nog meer vooraf meedenken met gemeenten over locaties dan achteraf beoordelen. Voorheen keek de provincie eerst globaal of plannen voldeden (ladder voor duurzame verstedelijking) en keek de provincie later of de plannen voldeden aan de eisen van het beleid. De provincie gaat nu in één keer de toets op de ladder en een integrale toets op het provinciale omgevingsbeleid voor de periode tot en met 2030 uitvoeren.

Als onderdeel van de nieuwe rol reserveert de provincie 10% van de provinciaal geraamde woningvoorraad voor kansrijke locaties. Het gaat hierbij om 22.150 woningen. Zo is een ‘potje’ gecreëerd om onvoorziene kansen snel te kunnen benutten om geschikte woningbouwprojecten versneld uit te voeren. Het gaat hierbij om locaties die tot en met 2030 realistisch uitvoerbaar zijn en passen binnen de provinciale verstedelijkingsstrategie en omgevingsbeleid.

Hulp bieden

De provincie blijft hulp aanbieden bij mogelijke knelpunten op kansrijke woningbouwlocaties binnen woonregio’s, bijvoorbeeld door de inzet van de Vliegende Brigade, de subsidieregeling ‘flexpool’ en de subsidieregeling ‘knelpuntenpot’. Daarnaast mogen, gelet op het actuele woningtekort, woonregio’s in ieder geval tot het einde van de ze collegeperiode ‘flexwoningen’ boven op de vastgestelde aantallen realiseren.