Overig

Veel tips op fiscaal ontbijtseminar 2012

492

Het was 29 november 2012 inmiddels voor de zesde keer: het ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden samen met Drechtsteden BUSINESS en Ernst & Young. In het Postillion Hotel was er weer een flinke groep ondernemers gekomen om eerst een heerlijk ontbijt te nuttigen en zich daarna weer te laten bijpraten.

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Walter Borsje, partner bij Ernst & Young, opent het ontbijtseminar. Hij kondigt de sprekers aan: Theodoor Huiskes, partner in de algemene fiscale adviespraktijk van Ernst & Young en Jan-Bertram Rietveld, partner in de adviesgroep Human Capital van Ernst & Young.

Theodoor gaat in op een aantal maatregelen uit het Belastingplan 2013. Zo is er een aantal wijzigingen in de voorwaarden om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen vanwege de recente invoering van de flex BV. Deze wijzigingen zijn niet ingrijpend; was het voorheen nodig 95% van de aandelen in de dochter-vennootschap te bezitten, met de flex BV kunnen winstrecht en zeggenschap uiteen gaan lopen en is het voor een fiscale eenheid nodig 95% van het stemrecht te hebben. Ook in de Pensioenwet is een dergelijke bepaling opgenomen om pensioen in eigen beheer te mogen opbouwen. Een andere maatregel betreft de beperking van de aftrek van de rente op de financiering van deelnemingen. Deze regeling komt in de plaats van de oude thin cap regeling. In de nieuwe regeling zit een drempel van € 750.000 rente zodat veel kleine ondernemingen van deze regeling geen last zullen hebben.

Verder wijst Theodoor erop dat er sprake kan zijn van belastingplicht van buitenlandse ondernemingen voor bestuurdersbeloningen. Als er sprake van is dat een Nederlandse natuurlijk persoon bestuurder is van een Nederlandse onderneming kan de buitenlandse vennootschap in Nederland inhoudingsplichtig zijn.

Ook gaat Theodoor nog in op aangepaste regelingen voor doorverkoop van onroerend goed. Was het onder het Belastingplan 2011 al zo dat de periode waarin woningen konden worden doorverkocht zonder heffing van overdrachtsbelasting was verruimd van 6 naar 12 maanden, in het Belastingplan 2013 is de maatregel verruimd naar alle onroerend goed en is de doorverkooptermijn ook verruimd naar 36 maanden. Tenslotte worden de ondernemers door Theodoor gewezen op de mogelijkheden van de innovatiebox, geen nieuwe maatregel maar wel één die interessant kan zijn.

Veel te doen! met die Loonheffingen 2013 in crisistijd
Daarna krijgt Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep Human Capital van Ernst & Young, het woord. Hij heeft zijn presentatie de titel gegeven: Veel te doen! met die loonheffingen in crisistijd. Inderdaad trekt er een breed scala aan onderwerpen langs. Om te beginnen is er de crisisheffing van 16% over salarissen boven de € 150.000. Die moet aangegeven worden bij de loonbelastingaangifte van maart 2013 maar omdat deze heffing betrekking heeft op 2012 hoort deze wel in de jaarrekening 2012 te worden gereserveerd. Een maatregel die niet leuk is, zeker niet in de gevallen dat er al een hoog salaris betaald was op het moment dat de maatregel bekend werd (mei 2012). Jan-Bertram wijst erop dat zomaar doorschuiven van salarissen of bonussen geen soelaas biedt omdat de fiscus alert is op ongebruikelijke verloningstijdstippen. Maar het blijft belangrijk goed na te denken over welke salariscomponenten je op welk moment verloont.

Daarna worden een paar andere maatregelen uit het Deelakkoord toegelicht. Zo is er de doorwerkbonus die geldt voor werknemers van 61-65 jaar. Veel zoden zet die niet aan de dijk; de maximale doorwerkbonus bedraagt € 1.100 en zodra het inkomen boven de € 22.000 uitkomt wordt deze al weer afgebouwd.

De bedragen bij de mobiliteitsbonus voor werkgevers zijn wat interessanter: voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte wordt een premiekorting verleend van € 7.000 per jaar.

Wat er verder verandert is dat de Wet Uniformering Loonbegrip in werking treedt. Er is straks één heffingsloon waarover diverse premies worden berekend. Daarnaast is bij de WW-premie sprake van een lager premiepercentage maar de franchise waarover geen premie werd berekend komt ook te vervallen zodat per saldo van aanzienlijk hogere lasten sprake kan zijn.

Tenslotte is er uiteraard een update over de werkkostenregeling. Met een verplichte invoering op 1 januari 2014 komt dat nu toch echt dichtbij zodat er alle reden is zich hierop voor te bereiden. Voor het komende jaar geldt voor degenen die nog niet zijn overgegaan op de werkkostenregeling dat goed moet worden gelet op de onderbouwing van vaste onkostenvergoedingen en de samenloop van vaste vergoedingen en declaraties. En in het laatste jaar voor de invoering van de werkkostenregeling kan het handig zijn bepaalde uitgaven zoals feestjes goed te plannen.

Afsluiting
Met zoveel actualiteiten is het zo weer 10 uur. Walter sluit af met de bezoekers te bedanken voor hun komst en spreekt de verwachting uit dat we er volgend jaar weer zullen zijn, er is dan vast weer veel nieuws te melden. Voor verdere informatie kunt u ook bij hem terecht: walter.borsje@nl.ey.com of 088-4078541.