Overig

Wat kan de flex-bv voor uw (familie)bedrijf betekenen?

471

Per 1 oktober 2012 is de wetgeving met betrekking tot BV’s veranderd. Deze wetswijziging biedt nieuwe vrijheden om zo goed als mogelijk de inrichting van uw onderneming aan te passen aan de specifieke wensen van uw familie. Denkt u daarbij aan zaken als zeggenschap, bedrijfsopvolging en winstdeling.

Tien nieuwe mogelijkheden van de Flex-BV
Om u enig idee te geven een korte opsomming van enkele wijzigingen die wellicht voor u interessant kunnen zijn:

  1. Geen verklaringen meer nodig van accountants of banken bij oprichting of statutenwijzigingen en ook geen minimumkapitaalstorting bij de oprichting. Dit bespaart tijd bij de oprichting en er hoeft geen kapitaal meer vast te worden gezet in de BV;
  2. Makkelijker kapitaalsuitkeringen uit de BV zonder eerst te moeten deponeren of termijnen te moe-ten afwachten. Het ”afstempelen” van aandelen kan hiermee op korte termijn geregeld zijn;
  3. Het eenvoudig creëren van aandeelhouders met geen of een beperkt stemrecht zonder dat certifi-cering van de aandelen en onderbrengen in een stichting administratiekantoor nog nodig is of juist van het omgekeerde: het creëren van aandelen zonder winstrecht en slechts met een stemrecht;
  4. Het kunnen vastleggen van afspraken tussen de aandeelhouders in de statuten waardoor bijvoor-beeld de bedrijfsopvolging statutair verankerd kan worden;
  5. De continuïteit van uw onderneming waarborgen door te bepalen dat de aandelen gedurende een bepaalde periode niet aan een derde verkocht kunnen worden;
  6. Koppelen van bepaalde specifieke soorten besluiten binnen de onderneming aan bepaalde groe-pen van aandeelhouders;
  7. Bepaalde bestuurders laten benoemen door bepaalde (groepen van) aandeelhouders. Daarmee kan bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat iedere familietak vertegenwoordigd is in het bestuur;
  8. In de statuten van een BV kunnen opnemen dat bepaalde aandeelhouders bepaalde verplichtin-gen hebben;
  9. Minder formaliteiten bij het houden van een aandeelhoudersvergadering: ook in het geval dat niet alle aandeelhouders aanwezig zijn;
  10. Geen verplichte blokkeringregeling bij een vervreemding van aandelen en daarmee grote vrijheid om zelf te bepalen hoe vrij de verhandelbaarheid van aandelen zal zijn.

Statutenscan
Heeft u al een B.V. en wenst u gebruik te willen maken van de nieuwe mogelijkheden? Dan zult u in de meeste gevallen allereerst door een wijziging van de statuten uw BV flexibel moeten maken. Laat daarom de huidige statuten van uw BV door notaris Tup Jansen bekijken en hoor hoe ook uw (fami-lie)bedrijf kan profiteren van de Flex-BV .

Notaris Tup Jansen benadert u bij zijn advies niet slechts als ondernemer maar houdt ook rekening met uw privévermogen en uw wensen op dit gebied. Hij kan daarom zorg dragen voor een goede af-stemming met de overige zaken die u geregeld heeft in bijvoorbeeld uw testamenten en uw huwelijkse voorwaarden.

– Tup Jansen