Overig

Werkgevers Drechtsteden: nieuwe speerpunten

647

Vier jaar geleden publiceerde Werkgevers Drechtsteden (WD) voor de eerste maal een boekje met speerpunten. Nu de gemeenteraadsverkiezingen weer op de rol staan voor maart 2014, komt WD opnieuw met speerpunten.

“Ditmaal zijn het er negen,” zegt voorzitter Teun Muller van WD. Met dit boekje vraagt WD de politieke partijen in de Drechtsteden om de speerpunten te verwerken in hun programma’s en er de komende jaren met de colleges ook daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Muller benadrukt dat de punten niet uit oogpunt van kritiek zijn geschreven. “De vorige editie werd min of meer als kritiek ervaren door bestuurders, maar dit was en is ook nu weer niet de opzet. Het boekje is geschreven om de politiek bewust te maken van onze punten. Heel simpel gezegd is het gewoon ons ‘verlanglijstje’ dat we de politiek meegeven.” De afgelopen periode zijn er al diverse punten goed opgepakt vindt Muller. “De samenwerking tussen bedrijfsleven en bestuur is zeker  transparanter en pro-actiever geworden. Samen sta je sterk, we kunnen in de Drechtsteden de nodige knelpunten oplossen als we in gezamenlijkheid optrekken. In de punten die wij hebben beschreven zit geen volgorde van belangrijkheid, alle punten hebben uiteraard raakvlakken met elkaar. Wij hebben hier industrie van wereldniveau, dat is alleen nog te weinig zichtbaar. Dat ligt deels in de aard van de regio, maar we kunnen daar veel meer uithalen. De maakindustrie met haar toe- en onderleveranciers zijn samen met de zorg belangrijke economische sectoren in de Drechtsteden. We balanceren dan ook op een te smalle basis. Het gaat met pieken naar boven en beneden, kansen op verbetering en verbreding moeten we dus pakken. Wij hebben daar ook niet meteen de oplossing voor, maar zijn van harte bereid om daar ons steentje aan bij te dragen.” Maritiem en onderwijs; het zijn zaken die op dit moment actueel zijn in de regio. “Orderportefeuilles zijn voor jaren gevuld, het ontbreekt echter aan voldoende geschoold technisch personeel. Daar ligt een enorme uitdaging voor het bedrijfsleven en het onderwijs om meer stage- en leerwerkplekken te creëren,” zegt Muller. De economie in de Drechtsteden is kwetsbaar. In een tijd van laagconjunctuur in een regio die onderhevig is aan dichtslibbende wegen, werkloosheid, problematiek rond het vervoer van gevaarlijke stoffen en tekorten aan technisch geschoold personeel is daadkracht en samenwerken van essentieel belang om van de regio een kansrijke regio te maken is de overtuiging van WD.

Het gemiddelde bestedingsniveau in de Drechtsteden is laag in vergelijking met andere stedelijke gebieden. Luxe goederen worden hier te weinig gekocht. De regio moet dus op veel fronten aantrekkelijker worden om te werken en om te wonen. Muller: “In onze speerpunten is dit ongeveer de rode draad. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn om zich hier te vestigen, werknemers moeten hier graag komen wonen en daarvoor moeten onder meer het woonaanbod, het onderwijs, het winkelaanbod, de sport- en recreatiemogelijkheden van goed niveau zijn. Dat vraagt om daadkrachtige maatregelen en consistent beleid dat het bedrijven mogelijk maakt te ondernemen en te groeien. Met maatregelen die moeten leiden tot instandhouding en zo mogelijk meer werkgelegenheid.” Toch is Muller niet al te somber. “De samenwerking met bestuurders leidt tot succes.” Als voorbeelden noemt hij de ontwikkeling van Dordtse Kil IV en de ontsluiting van de N3/A16. Ook voor het realiseren van ondertunneling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor trekt WD samen op met de overheid. “Wij participeren nu in veel overlegsituaties en ervaren dit als zeer prettig. Dat is de winst die we geboekt hebben.” Voorlopig staan er nog genoeg wensen op het verlanglijstje van het regionale bedrijfsleven. Zo is er het aanbestedingsbeleid, waarbij het lokale en regionale ondernemers meer kansen mogen krijgen en ook het vergunningenbeleid kan veel minder omslachtig en tijdrovend volgens WD. Zaken waarvan de WD begrijpt dat die niet meteen zijn te veranderen, maar wel zaken die opgepakt moeten worden. Maar ook voor de ondernemers is er een rol weggelegd. Zo vindt de WD het nodig dat de bedrijven- en industrieterreinen er up-to-date bij liggen. Daar kan ook het bedrijfsleven haar eigen verantwoordelijkheden in nemen. Muller is tevreden over de rol die WD op dit moment vertolkt. “Wij kunnen overheden en onze leden met de expertise die we in huis hebben daadwerkelijk ondersteunen. Daar zetten we ons volledig voor in. En deze regio verdient dat ook,” zo besluit Muller.