Overig

Wetsvoorstel ‘tijdelijke huur’

615

Op 9 oktober jl. heeft minister Blok, Wonen en Rijksoverheid, een concept wetsvoorstel ‘tijdelijke huur’ op overheid.nl geplaatst ter Internetconsultatie. Via Internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. De voorgestelde regeling voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke huur om het huurrecht voor woonruimte zodoende flexibeler en dynamischer te maken. Wat houden deze wijzigingen nu concreet in?

De huidige wetgeving kenmerkt zich door een grote mate van bescherming voor de huurder van woonruimte. Zo is er veel regeldichtheid, onder meer ten aanzien van de huurprijs en onderhuur, veel dwingend recht ten aanzien van de plichten van de verhuurder en veel invloed van publiek recht, zoals de Huisvestingswet en de Woningwet. Daarnaast kan de verhuurder de huurovereenkomst slechts opzeggen op grond van de in de wet limitatief genoemde opzeggingsgronden en kan een woning slechts in een beperkt aantal gevallen tijdelijk worden verhuurd. Het Burgerlijk Wetboek kent slechts enkele categorieën van verhuur waarop de huurbescherming voor woonruimte niet of in mindere mate van toepassing is, namelijk huur naar zijn aard van korte duur en verhuur van voor afbraak bestemde gemeentewoningen. Het huidige stelsel van mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zou volgens de signalen uit de markt niet voorzien in alle situaties waarin tijdelijke verhuur wenselijk is.

Om het huurrecht van woonruimte te ‘moderniseren’ en de markt van huurwoningen te bevorderen zullen de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te gaan volgens het concept wetsvoorstel worden uitgebreid. Zo wordt onder meer een uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” voor specifieke doelgroepen voorgesteld, namelijk jongeren, promovendi, grote gezinnen, aangewezen personen. Ook wordt voorgesteld om de bepaling dat de verhuurder ontruiming kan bedingen na afloop van een overeengekomen termijn uit te breiden, omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken (de ‘diplomatenclausule’), zodat meerdere tussenhuren mogelijk worden. Tevens wordt de invoering van huur voor een termijn van 2 jaar of korter voorgesteld in navolging van een vergelijkbare bepaling in de regeling van de huur van bedrijfsruimte. Na afloop van de termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging. Tot slot wordt ook voorgesteld de Leegstandwet uit te breiden met de mogelijkheid om met een vergunning van de gemeente te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren naast de reeds bestaande mogelijkheid voor leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie.

De praktijk zal moeten uitmaken of de voorgestelde maatregelen de markt voor huurwoningen ook daadwerkelijk zullen bevorderen. Het leveren van maatwerk zal in ieder geval gemakkelijker zijn. Wanneer het wetsvoorstel zal worden aangenomen en of het wetsvoorstel in deze vorm zal worden aangenomen, is nog maar de vraag. Mocht het wetsvoorstel in deze vorm worden aangenomen, dan geldt de nieuwe regeling alleen voor nieuwe huurovereenkomsten en blijft de oude regeling gelden voor lopende huurovereenkomsten.