Overig

Zicht op eerste paal Nieuw Reijerwaard

489

Als alles volgens plan verloopt, kan in februari 2015 de eerste paal worden geslagen voor het eerste bedrijfspand in Nieuw Reijerwaard, het 90 hectare grote bedrijventerrein in Ridderkerk.

De Raad van State heeft op 20 augustus 2014 in grote lijnen ingestemd met de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. De provincie kreeg de opdracht om delen van het inpassingsplan voor dit nieuwe bedrijventerrein te herzien. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarover wordt op 12 november vergaderd.

Voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard hebben Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam een zogenoemde gemeenschappelijke regeling opgericht. De Ridderkerkse wethouder Volbregt Smit is de voorzitter. Volgens hem is het een goede zaak, dat er nu uitzicht is op de daadwerkelijke start van de bouwactiviteiten. “Wij zijn blij met de uitspraak van de Raad van State en het herstelbesluit van Provinciale Staten zodat er nu duidelijkheid is over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Ondernemers kunnen nieuwbouwplannen gaan voorbereiden. Belangstellende bedrijven kunnen zich melden.”

Toplocatie

Smit noemt Nieuw Reijerwaard een toplocatie. Niet alleen voor de traditionele agf-bedrijven, voor de hele foodsector wordt het volgens hem de plek waar je als ondernemer moet zijn. ,,Kijk maar eens naar de bedrijven die hier al gevestigd zijn. Het is een bedrijfstak waar ondernemingen veel met elkaar te maken hebben, er is veel uitwisseling tussen de bedrijven. Op deze locatie kan dat straks in optima forma, daar is alle ruimte voor. En natuurlijk prima ontsloten via de snelweg, en ook vervoer over water, per rail en door de lucht is betrekkelijk dichtbij’’

Grondprijs

Volbregt Smit heeft ook wel gemerkt, dat de crisis ondernemers voorzichtiger heeft gemaakt bij investeringsbeslissingen. Toch denkt hij, dat Nieuw Reijerwaard voldoende pluspunten heeft als vestigingsplek. ,,Voor een ondernemer is bijvoorbeeld de grondprijs een belangrijke factor. Dat is terecht, maar ik nodig iedereen wel uit om die vierkante-meterprijs in de juiste verhoudingen te zien. In het grootste deel van Nieuw Reijerwaard kun je tot 30 meter hoogte bouwen. Dankzij moderne logistieke systemen biedt dat enorme mogelijkheden, en dat zet die grondprijs meteen in een ander daglicht.’’

Al die nieuwe bedrijven gaan voor veel verkeer zorgen. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de IJsselmondse Knoop, het grote verkeersplein in de buurt van het Van der Valkhotel. En er komt in Nieuw Reijerwaard een grote vrachtwagenparkeerplaats. Het is de bedoeling dat daar allerlei voorzieningen bij komen voor de chauffeurs, inclusief brandstofverkoop. Naar een exploitant voor deze belangrijke voorziening wordt nog gezocht. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich melden bij de gemeenschappelijke regeling.

Voordat de spa echt de grond in gaat, moet het inpassingsplan definitief zijn. Maar ook al wordt Nieuw Reijerwaard door sommige Ridderkerkse groeperingen nog altijd fel bestreden, de Raad van State heeft in zijn uitspraak laten zien dat nut en noodzaak van het bedrijventerrein planologisch niet meer ter discussie staan. Bij de Raad van State waren acht beroepschriften ingediend. Beroepsgronden die de RvS ongegrond verklaarde, hebben onder meer betrekking op nut en noodzaak, de locatiekeuze, de verkeersafwikkeling, de milieueffectrapportage en de milieugevolgen, de biomassavergistingsinstallatie, de vrachtwagenparkeerplaats, de windturbines en de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan.

Andere bedrijven

De Raad van State schrapte een aantal mogelijkheden om regels in het inpassingsplan te wijzigen. Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid om op termijn ook andere dan ‘agrologistieke en foodgerelateerde’ bedrijven toe te laten, of – bij uitzondering – bedrijven in een hogere milieucategorie. De Raad van State vindt verder, dat het inpassingsplan meer zekerheid moet geven over de aanleg en instandhouding van het turboverkeersplein bij de IJsselmondse Knoop, voordat het (hele) bedrijfsterrein in gebruik wordt genomen. Verder vindt de RvS dat voor wat betreft de geluidproductie van het bedrijventerrein niet is uitgegaan van de maximaal mogelijke invulling van het plangebied, terwijl dat wel had gemoeten.

Herstelbesluit

Deze gebreken in het inpassingsplan worden door Provinciale Staten hersteld. De Raad van State heeft in haar uitspraak de provincie daarvoor 26 weken de tijd gegeven. Tot het moment dat dit herstelbesluit is genomen is alleen het plandeel met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ vernietigd. Concreet betekent het dat de bouw van de bedrijven nog niet kan starten en wacht op het herstelbesluit.

De provincie is bezig het inpassingsplan en het exploitatieplan aan te passen. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 12 november een definitief besluit. Met uitzondering van ‘bedrijven’ zijn alle andere bestemmingen binnen het plangebied onherroepelijk vastgesteld (water, groen, verkeer, gemengde doeleinden). Op alle delen van het gebied, behalve op de gronden met de bestemming ‘bedrijven’, mogen dus werkzaamheden worden verricht.

Voor bedrijven die zich op Nieuw Reijerwaard willen vestigen zijn de randvoorwaarden uit het inpassingsplan helder. Zodra het herstelbesluit is genomen en de beroepstermijn is verstreken, kunnen ook bouwvergunningen worden afgegeven. De eerste paal van het eerste bedrijf kan dan in februari 2015 worden geslagen.