Overig

Bedrijfsopvolgingsregeling ook open voor vastgoed-B.V.’s

675

Onlangs deed het Hof in Den Haag een uitspraak over de bedrijfsopvolgingsregeling, waarin aangegeven wordt dat ook vastgoed-bv’s in aanmerking kunnen komen voor de faciliteit. En dat kan een enorm belastingvoordeel opleveren.

Wat houdt de regeling in?
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), voorheen bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), houdt het volgende in. Bedraagt het ondernemingsvermogen dat wordt overgedragen door schenking of vererving € 1.045.611 of minder, dan bedraagt de vrijstelling 100%. Bedraagt het over te dragen ondernemingsvermogen meer dan bovengenoemd bedrag, dan is van dit meerdere 83% vrijgesteld. Voor de invordering van het belaste deel van de te betalen schenk- en erfbelasting van 17%, geldt daarnaast een faciliteit waarbij de belasting rentedragend pas na 10 jaar hoeft te worden betaald. Ook de zgn. aanmerkelijk belang-claim kan onder voorwaarden worden doorgeschoven bij schenking of vererving van een ondernemende B.V. Al met al een heel mooie faciliteit.

Grensgevallen
De vrijstelling geldt in beginsel voor ondernemingsvermogen en niet voor beleggingsver-mogen. B.V.’s dienen derhalve een onderneming te drijven. Of vermogensbestanddelen ondernemingsvermogen zijn of niet, wordt bepaald aan de hand van de vermogensetiketteringsregels uit de inkomstenbelasting. De vastgoed-B.V.’s werden tot voor kort bestempeld als ‘grensgevallen’. De vraag bij vastgoed-B.V.’s is of de verhuur van onroerende zaken als een onderneming kan worden beschouwd. Hieromtrent is inmiddels veel discussie geweest met de belastingdienst. In veel gevallen is in het verleden voor vastgoed-B.V.’s de bedrijfsopvolgingsfaciliteit dan ook niet verleend.

Positieve uitspraak voor vastgoedondernemers
Echter, op vrijdag 24 januari jl. is in dit kader een voor vastgoedondernemers positieve uitspraak van Hof Den Haag gepubliceerd. In deze zaak heeft het Hof geoordeeld dat de vastgoedexploitatie veelal wel als een onderneming kan worden aangemerkt. Dit is gebaseerd op de mening van het Hof dat het geheel van de werkzaamheden kwantitatief en kwalitatief van dien aard was, mede gelet op de aanzienlijke waarde van de onroerende zaken, dat bij de vennootschappen sprake was van meer dan normaal (actief) vermogensbeheer. De werkzaamheden van de aandeelhouders bestonden o.a. uit:

  • Het zoeken en selecteren van huurders;
  • Het bepalen van de huurprijzen;
  • Het voeren van correspondentie met betrekking tot het aangaan van huurovereenkomsten en huurachterstanden;
  • Het behandelen van vragen of opmerkingen van huurders;
  • Het beoordelen van het benodigde onderhoud;
  • Het overleg met de technische beheerder en de administrateur;
  • Het onderhouden van contacten met aannemers, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven;
  • Het aanvragen van offertes en het verstrekken van opdrachten aan aannemers;
  • De bezichtiging en de beoordeling van eventuele aankopen van panden.

Bent u vastgoedondernemer?
Mocht u vastgoedondernemer zijn en veel of zelfs alle van bovenstaande werkzaamheden uitvoeren, dan maakt u op grond van de uitspraak van Hof Den Haag een goede kans om in aanmerking te komen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het betreft overigens een uitspraak van een Gerechtshof en nog niet van de Hoge Raad. Het is voor vastgoedondernemers daarom nog geen garantie, maar wel een houvast voor de toekomst. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

– Ad Verdoorn