Overig

Wat doen Rotterdamse partijen voor ondernemers?

911

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de Rotterdamse partijen van plan? Hierbij een overzicht van wat de zittende partijen en twee van de vele nieuwkomers voor ondernemers in gedachten hebben.

Partij van de Arbeid (lijsttrekker Hamit Karakus, wethouder): “De PvdA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor vermindering van regeldruk. Daar gaan we in 2014 onverminderd mee door. We geven extra aandacht aan het stimuleren van werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het Rotterdamse MKB meer te laten profiteren van de evenementen in Rotterdam. De 4,5 miljoen bezoekers geven nu jaarlijks 200 miljoen euro uit. Wij gaan meer afspraken maken met de evenementen om het Rotterdamse MKB hier van te laten profiteren. Dat betekent meer banen voor onze Rotterdammers. Daarnaast zullen wij kleine ondernemers die hun hoofd amper boven water weten te houden ondersteuning bieden om hun zaak levensvatbaar te maken.”

Leefbaar Rotterdam (Maarten Struijvenberg, gemeenteraadslid): “Wij willen lagere lokale kosten. De met 200% verhoogde bouwleges zijn slecht voor de werkgelegenheid. We willen betere samenwerking tussen (top)ondernemers en kennisinstituten. Daarnaast willen we meer Rotterdamse werknemers in de haven en meer jongeren die een technische richting kiezen. Scholen maken zich drukker over het aantal leerlingen dan over de gekozen richting. Schoolbesturen staan te weinig stil bij de vraag hoe hun studenten in de maatschappij terecht komen. Financier scholen op basis van het aantal leerlingen dat na hun opleiding een baan vindt. Verder wil Leefbaar Rotterdam een bereikbare regio met zo min mogelijk files. Het afknijpen van de auto hoort daar volgens ons niet bij.”

VVD ( lijsttrekker Jeannette Baljeu, wethouder): “Ondernemers weten hoe ze moeten ondernemen! Daar hebben ze geen overheid bij nodig. De overheid is wel verantwoordelijk voor een goed vestigingsklimaat. De VVD wil daarom investeren in veiligheid, bereikbaarheid en een aantrekkelijk leefklimaat. Zo willen bedrijven zich hier vestigen en mensen hier werken.

Samen met ondernemers willen we werken aan aantrekkelijke winkelgebieden en bedrijventerreinen, een goed geschoolde beroepsbevolking en aan innovatiekansen. De VVD staat voor lagere lasten, minder of geen regels en één loket bij de gemeente voor bedrijven. Maak ruimte voor ondernemers om te ondernemen! Dat is de boodschap van de VVD. Dat is goed voor de stad. Dan maken we met elkaar Meer Rotterdam.”

D66: “Rotterdam telt gelukkig steeds meer ondernemers, maar nog te vaak wordt ondernemen onmogelijk gemaakt door betuttelende regels en hoge lasten. Daarom wil D66 de precario-belasting op luifels en reclame voor het MKB verlagen, waar mogelijk de geluidsnormen versoepelen, bestemmingsplannen flexibeler maken en experimentele economische zones met een minimum aan regels introduceren.

Ondernemers willen een overheid die duidelijk en betrouwbaar is. Er moeten snelle procedures rond vergunningen zijn en ondernemers mogen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. D66 wil geen onnodige nieuwe regels en een gemeentelijke overheid die facturen netjes op tijd betaalt. Tot slot wil D66 een aantrekkelijk vestigingsklimaat.”

GroenLinks (Arno Bonte, gemeenteraadslid): “Rotterdam is een stad vol ondernemers, van gevestigde detailhandel tot starters. Toch lijkt het stadsbestuur vooral oog te hebben voor de belangen van de grote bedrijven in de haven en voor het binnenhalen van de hoofdkantoren van multinationals. Dit terwijl de kleinere bedrijven zorgen voor de meeste werkgelegenheid en niet zelden aan de wieg staan van baanbrekende  innovaties. GroenLinks wil meer ruimte bieden aan kleine, middelgrote en innovatieve ondernemers. Onnodige regels en bureaucratie moeten worden weggenomen en de gemeente zou meer met ondernemers moeten meedenken en hen faciliteren. GroenLinks wil leegstaande gemeentelijke gebouwen geschikt maken als broedplaats voor startende ondernemers en voor tijdelijke (pop-up) initiatieven.”

SP (lijsttrekker Leo de Kleijn): “Het is voor de SP ontzettend belangrijk dat niet alle pijlen op de binnenstad gericht worden. Vergeet de winkelstraten in de buitenwijken niet, zoals de Beijerlandselaan in Zuid. De SP wil dat daar geïnvesteerd wordt. Er moet aan de buitenruimte gewerkt worden, betaalbaar parkeren, noem maar op.

Een ander punt is dat we overbodige regelgeving overboord willen gooien. Wie een terras wil, moet bijna een dag uittrekken voor het invullen van de benodigde formulieren. Dat kan anders. Tot slot wil de SP dat de gemeente zich richt op jonge ondernemers. Dring de leegstand van kantoren en winkels terug door er tegen een zacht prijsje startende ondernemers in te zetten.”

ChristenUnie-SGP: “Ondernemers zijn van levensbelang voor een vitale stad. Ondernemers en bedrijven maken de economie, niet de overheid. De gemeentelijke overheid schept slechts de voorwaarden zodat ondernemers en bedrijven hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De ChristenUnie-SGP wil ondernemers letterlijk meer ruimte bieden door een actief leegstandsbeleid. Rotterdam experimenteert daarnaast met een starterssubsidie/lening voor startende ondernemers. Tot slot ondersteunt Rotterdam de lokale economie en ontwikkelt een lokaal voorkeursbeleid: bij overheidsopdrachten gaan we meer gebruik maken van de diensten van Rotterdamse ondernemers. De overheid biedt aan ondernemers een efficiënte en excellente dienstverlening. De gemeente werkt met vaste accounthouders en het ondernemersloket is goed bereikbaar.”

OPA (Ouderen Politiek Actief, lijsttrekker Helmich Rigter, oud commercieel directeur van De Kuip): “De Rotterdamse haven is belangrijk voor onze economie. Hier moet géén extra geld uitgehaald worden, maar het Havenbedrijf mag juist niet verder belast worden. Het ontwikkelen van werkgelegenheid is veel beter.

Er moet aandacht zijn voor het MKB, want dat is het hart van de economie. Verder zouden er bij de aanbestedingen meer opdrachten naar lokale ondernemers kunnen gaan. Daarbij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor stageplaatsen bij een project. Tot slot moet er scherper gekeken worden naar plannen van grote projectontwikkelaars. Beter klein en gezellig dan grootschalig. De leegstand moet worden aangepakt en winkelleegstand moet vermeden worden.”

NIDA Rotterdam: “De ondernemers onder ons zijn bepalend voor onze welvaart en verdienen optimale ruimte voor ontwikkeling. In het bijzonder kleinere ondernemingen en starters verdienen de ruimte om zich te ontwikkelen, minder regeldruk en ondersteuning als het even tegen zit. Support your locals! Optimaal gebruik van Rotterdamse ondernemers bij overheidsopdrachten. Onze welvaart vraagt om meer balans tussen natuur, mens en productie. Duurzaamheid wordt gestimuleerd. Ondernemingen krijgen ondersteuning om gecertificeerde leerbedrijven te worden. Zo krijgen de jonge talenten die onze stad rijk is de ruimte voor verdere ontwikkeling en zijn ze van waarde voor onze ondernemers en voor onze welvaart.”