Overig

Da Vinci College: Kwaliteit lever je samen

567

Het Da Vinci College zet de komende jaren hoog in op het verder intensiveren van de samenwerking met het bedrijfsleven. Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is juist nu belangrijker dan ooit. Optimaal leren in de praktijk en nauwe contacten van onderwijs met bedrijven en organisaties zijn middelen om de innovatiekracht en werkgelegenheid in deze regio te bevorderen.

Peter Vrancken is sinds begin september de nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Hij volgt Max Hoefeijzers op. Vrancken werkte zeven jaar met hem samen als lid van het college van bestuur en heeft sinds kort het voorzittersstokje overgenomen. Door zijn aanstelling is de continuïteit van de missie en van het Da Vinci beleid dat hij samen met Hoefeijzers ontwikkelde, gewaarborgd. ”De komende jaren zal het accent meer komen te liggen op consolidatie en verdieping: De kwaliteit van de uitvoering van ons onderwijs staat centraal.”

Spilfunctie
Het Da Vinci College heeft binnen de regio een spilfunctie op het gebied van beroepsgericht onderwijs op middelbaar niveau. Het is cruciaal dat onderwijs en bedrijven met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende goede medewerkers en stagiaires worden opgeleid. Als Vrancken terugkijkt op de afgelopen zeven jaar, valt hem op hoeveel progressie het Da Vinci College heeft geboekt. “We hebben heel veel gerealiseerd. Er is een onderwijspraktijk neergezet waarbij beroepen centraal staan. De beroepspraktijk is naar binnen gekomen en dat betekent ook dat onze docenten de verbinding met buiten hebben gezocht en uit hun ‘comfortzone’ voor de klas zijn gehaald. We verbeteren de kwaliteit door open te staan voor suggesties en voor opbouwende kritiek van de bedrijven en instellingen met wie wij deze regio succesvol willen maken. Maar we zijn er nog niet,” realiseert Vrancken zich. “Zo zijn we bezig met een brandingtraject, deels om ons imago te toetsen. Verschillende bedrijven hebben hun visie over het Da Vinci College met ons gedeeld. Interessante punten waren dat velen van mening zijn dat het niet aan de top gebeurt, maar op de werkvloer en dat daar het onderwijs op afgestemd moet zijn. Ook het aanbrengen van focus en samenwerking wordt belangrijk gevonden, net als goede communicatie. Docenten zijn meer gewend om met studenten te communiceren dan met het bedrijfsleven. Daarin gaan we ze helpen. Op den duur komt dat de driehoeksrelatie tussen leraar, student en bedrijfsleven alleen maar ten goede. Ook gaan we frequenter met het bedrijfsleven in overleg over onze kwaliteit en ons aanbod. Het bedrijfsleven is zeer tevreden over onze contractactiviteiten. Dat moet ook de norm worden voor het reguliere onderwijs.”

Het Da Vinci College presenteert zich als hét ROC van de regio. “We hebben de ambitie om niet alleen te vinden dat wij van de regio zijn, maar dat de regio ook vindt dat wij van hen zijn. Het moet een vanzelfsprekendheid worden dat alle partijen in de regio bij ons aankloppen als het gaat over opleidings- en arbeidsmarktvraagstukken.”

De arbeidsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. Dat heeft niet alleen zijn weerslag op het bedrijfsleven, maar ook op het opleidingencentrum. Vrancken: “In het belang van de regionale economie en de welvaart in dit gebied is het nog belangrijker om het overleg en de aansluiting met het werkveld te optimaliseren. Wij zetten in op competentiegericht en praktijkgericht leren, zodat afgestudeerden qua opleiding en vaardigheden de arbeidsmarkt goed voorbereid betreden.”

Contacten
In de contacten met het bedrijfsleven zijn volgens Vrancken goede stappen gezet, maar het kan altijd beter. “We kunnen en moeten nog natuurlijker met elkaar verbonden worden, niet alleen als er tekorten zijn of als er iets aan de hand is. De Duurzaamheidsfabriek is hét voorbeeld van de juiste krachtenbundeling. Het is onze ambitie dat de Duurzaamheidsfabriek uiteindelijk niet alleen capabel technisch personeel voor deze regio opleidt, maar ook een landelijke uitstraling krijgt. Er zijn gelukkig meer goede voorbeelden van een succesvolle en innovatieve samenwerking zoals met Van Pelt op het gebied van uiterlijke verzorging, met Innovam in de automotive sector en met Kinderopvang Nederland. Het kan.”

De afgelopen jaren heeft het Da Vinci College vooral ingezet op doorlopende leerlijnen en het neerzetten van een moderne onderwijsomgeving door middel van de realisatie van het Leerpark. Daar gaat het opleidingencentrum mee door. “Aan de onderkant van het onderwijs, dus niveau 1 en 2, is veel geïnvesteerd. Daarin zijn we succesvol geweest, ook in vergelijking tot andere ROC’s. Het percentage schoolverlaters is bij ons de afgelopen jaren met 30% omlaag gegaan. 94% van de afgestudeerden vindt een baan in de sector waarin hij of zij is opgeleid. Dat is fors meer dan landelijk. We leiden dus echt op voor de arbeidsmarkt. In veel opzichten gaan we op de ingeslagen weg door. Verder concentreren we ons meer en meer op de bovenkant van het onderwijs, niveau 4, omdat daar op de arbeidsmarkt de meeste behoefte aan is. Eén van onze speerpunten de komende jaren is dan ook om niveau 4 sterker te profileren en neer te zetten als een aantrekkelijk alternatief tegenover het HAVO. Vanuit het MBO kun je immers ook doorstromen naar het HBO, maar mocht dat te hoog gegrepen zijn, dan leveren we de arbeidsmarkt wel direct capabele vakmensen.”

Bijscholing van leraren is een belangrijke kern van later succes. “Pedagogiek en didactiek krijgen de komende tijd nog meer aandacht. Dat hoort bij de kwaliteitsslag die we maken. De kwaliteit van het onderwijs, samen een infrastructuur uitwerken en realiseren en menskracht uitwisselen vormen belangrijke pijlers voor betere samenwerking. Het bedrijfsleven heeft ons nodig en andersom. Daarvan is iedereen al wel doordrongen.

Nu gaan we nog op zoek naar de juiste balans, zodat de regio Drechtsteden zich op zijn sterkst kan profileren.”