Overig

De fiscale techniek achter uw eigen woning

585

Het is u misschien ontgaan, maar de fiscale techniek achter uw eigen woning is de afgelopen jaren een stuk complexer geworden. Het eigenwoningregime is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest ingewikkelde fiscale ‘systemen’ van het moment.

Verschillende bestaande regelingen
De wetgever heeft de zogenaamde hypotheekrenteaftrek stapsgewijs beperkt. Bijvoorbeeld door middel van de invoering van de dertigjaarstermijn en de bijleenregeling. Per 1 januari 2013 is daarnaast een aflossingseis ingevoerd. Voor nieuwe schulden geldt dat rente alleen in aftrek mag worden gebracht wanneer ten minste annuïtair op de lening wordt afgelost.

Doordat voor bestaande eigenwoningbezitters ruimschoots is voorzien in overgangsrecht, bestaan inmiddels verschillende systemen naast elkaar. Indien u bijvoorbeeld verhuist naar een duurdere woning en deze volledig financiert, kan het zo zijn dat uw schuld in drie delen uiteenvalt. Ten eerste een leningdeel dat valt onder het oude regime zonder aflossingseis. Ten tweede een leningdeel waarop verplicht moet worden afgelost en tot slot een leningdeel waarop in het geheel geen rente in aftrek mag worden gebracht (schuld in box 3).

Verlaging aftrekpercentage vanaf 2014
De volgende beperking van de hypotheekrenteaftrek staat gepland voor 1 januari 2014. Het kabinet wil het hoogste aftrekpercentage (nu nog 52%) stapsgewijs beperken. Dit zal zowel gelden voor nieuwe als voor bestaande gevallen. In de komende 28 jaar zal het hoogste aftrekpercentage ieder jaar worden verlaagd met 0,5%. Voor 2014 geldt derhalve een aangepast percentage van 51,5%. In 2041 zal het percentage van 38% zijn bereikt.

Met deze maatregel wil het kabinet het aflossen op de hypotheekschuld verder stimuleren. De extra opbrengsten die de staat verkrijgt, worden gebruikt voor het verlengen van de derde belastingschijf. Daarnaast bestaat het voornemen het tarief in de derde schijf op de langere termijn omlaag te brengen van 42% naar 38%.

Opmerkelijk genoeg leidt de invoering van de inkomensafhankelijke heffingskorting de komende jaren juist weer tot een hoger aftrekpercentage. Als gevolg hiervan kan uw effectieve aftrekpercentage de komende jaren zomaar weer met enkele procenten stijgen. Over fiscale techniek gesproken.

Oversluiten naar uw eigen B.V.?
Als directeur-grootaandeelhouder kunt u uw hypotheek ook oversluiten naar uw eigen B.V. Daarvoor moet uw B.V. uiteraard wel beschikken over het nodige geld om de bank af te lossen. Het grote voordeel is dat de belasting die de B.V. over de rente moet betalen minder groot is dan de belasting die u in privé bespaart. Ook indien u de verschuldigde rente meteen laat uitkeren als dividend, blijft de effectieve belasting over de rente beperkt tot veelal 40%. Uw besparing bedraagt dan al gauw duizend euro netto op jaarbasis. Zo kan de fiscale techniek gelukkig ook in uw voordeel werken.

– Jan van Neerbos